Uticaj mikrotalasnog zračenja na zdravlje

Piše: prof. dr Mara Drecun Mikrotalasno zračenje je dio elektromagnetnog spektra. Spada u grupu nejonizujućih zračenja. Mikrotalasna polja emituju radarski sistemi, sistemi za telekomu­nikaciju u prijemu i predaji poštanskih informacija, televiz­ijskog i radio programa, televizijske antene, mobilni telefoni, televizori, kompjuteri, mikrotalasne peći u domaćinstvu itd.

Parkinsonova bolest

Piše: dr Zilha Idrizovic, specijalista neurologije Parkinsonova bolest obično počinje između 50-70. godine životnog vijeka i sporo napreduje tokom 10-20 godina. Prije uvođenja adekvatne terapije (levodope) prosječna dužina bolesti do smrti iznosila je 8-10 godina, a smrt je obično nastupala zbog komplikacija kao što su pneumonija ili dekubitusi. Upotreba efikasne antiparkinsone terapije posljednjih decenija je gotovo normalizovala životni vijek ovih bolesnika i za niz godina uspijeva da održi njihovu funkcional­nost.

Novi koncepti sistemske terapije kancera

Piše: prof. dr Vladimir Todorović, Direktor Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore U svijetu postoji značajan porast oboljevanja od kancera različitih lokalizacija. Može se konstato-vati da je to signifikantnije u zemljama u razvoju kakva je Crna Gora. Nekada je hirurgija bila jedina opcija liječenja kancera. Otkrivanjem da rendgen zraci uništavaju tumorske ćelije, ovaj vid liječenja je postao sve zastupljeniji u okviru nove soisticirane opreme za zračenje. Hemioterapija predstavlja najmlađu granu terapijskih modaliteta koji su specifični za liječenje karcinoma.

Pubertet

Piše: dr Milana Šoć, spec, ginekologije i akušerstva Pubertet podrazumijeva fiziološke i morfološke promjene kao i promjene u ponašanju do kojih kod dječaka i djevojčica dolazi tokom sazrijevanja gonada od infantilnog do adultnog tipa. Pubertet je period života između djetinjstva i adultnog doba tokom kojeg se odvija faza ubrzanog longitudinalnog rasta, proces seksualnog sazrije­vanja, razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika i posti­zanja reproduktivne sposobnosti.

Skabijes (šuga, svrab, lat. scabies)

Piše: dr Marija Mališić-Korać spec. dermatovenerologije Skabijes je infektivna parazitarna dermatoza koja se karakteriše noćnim svrabom i porodičnom pojavom oboljenja. Uzrokovan je grinjama roda Sarcoptes scabiei varitas hominis (sinonim Acrus). Incidenca skabijesa (svraba) ciklički fluktuira u intervalima od 15 do 20 godina. Razlozi nisu uvijek sasvim poznati.

Poremećaji hiperpigmentacije kože – hipermelanoze – upotreba IPL-a ili lasera

Piše: dr Olivera Kovačević, spec, dermatovenerologije Boja kože zavisi od interakcije genetskih činilaca, UV zračenja i hormonskih uticaja. Konstitutivna boja kože nastaje miješanjem crvene (oksihemoglobin), plave (deoksihemoglobin), žute (karotin) i mrke boje (melanin). Fakultativna (inducibilna) boja kože posljedica je izlaganja ultraviolentnom zračenju (UV), a može nastati i zbog prisus­tva nekoliko vrsta oboljenja ili fizioloških stanja (trudnoća).