UTICAJ DUVANSKOG DIMA NA ZDRAVLJE

0
737

a14U organizaciji Institut za javno zdravlje, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Kreativnim centrom Monte Vita, u utorak 23. juna, u hotelu Podgorica organizovana je konferencija o kontroli duvana.

„Ovo je divna prilika da govorimo o pogubnim uticajima duvanskog dima na zdravlje. Kontrola duvana zaslužuje veliku pažnu, i svako sa aspekta svoje ingerencije mora da zauzme poziciju. Ovo je odlična prilika da sa medicinskog aspekta prokomentarišemo, diskutujemo i damo inicijative za unapređenje kontrole duvana u Crnoj Gori,“ rekla je Nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana i direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje prof. dr Agima Ljaljević na otvaranju konferencije.

„Dokazano je da duvan štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzročnik je nastanka mnogih teških bolesti, utiče na kvalitet i dužinu života i samim tim dovodi do značajnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema,“ rekao je sekretar Ministarstva zdravlja Zoran Kostić povodom otvaranja konferencije.

Kostić je naglasio da je konzumiranje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu globalni problem koji se mora riješiti multisektorski.

„U Crnoj Gori jedna trećina stanovništva puši, a od ukupnog broja umrlih na godišnjem nivou svaki drugi čovjek umre od bolesti srca i kardiovaskularnog sistema, a svaki peti od raka, gdje je duvan jedan od ključnih riziko faktora. U duvanskom dimu ima 4 hiljade štetnih i 43 kancerogene materije koje izazivaju preko 40 vrsta različitih oboljenje, od kojih je većina veoma teška i smrtonosna,“ rekao je Kostić.

„Svi zajedno i nadležne zdravstvene institucije, i država i cjelokupno društvo, mora intenzivirati aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje upotrebe duvana, stvaranje životnog i radnog prostora bez duvanskog dima i ono što nam je prioritetan zadatak-zdravu populaciju,“ zaključio je Kostić.

Na konferenciji o kontroli duvana stručna predavanja održali su prof.dr Agima Ljaljević, prof. dr Ljilja Musić, dr Gordana Reljić, dr sci med. Gordana Globarević-Vukčević, dr sci med. Elvir Zvrko i dr Maja Joksimović.

Dr Agima Ljaljević je održala predavanje na temu: Rasprostranjenost pušenja među mladima u Crnoj Gori ističući da je konzumiranje duvana veliki problem u Crnoj Gori, ali da ohrabruje činjenica da broj korisnika duvanskih proizvoda ima tendenciju pada.

„Godine 2000. imali smo u Crnoj Gori 43,8% korisnika duvanskih proizvoda, a sada imamo 31% u ukupnoj populaciji sa značajno većim brojem muškaraca, ali izraženom tendencijom rasta broja žena koje koriste duvanske proizvode. Prevalenca konzumiranja duvanskih proizvoda u Crnoj Gori je smanjena upravo u populaciji od 20-34 godine. Globalno istraživanje o potrošnji duvana koje se sprovodi po metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije je pokazalo da u Crnoj Gori ima oko 10% djece uzrasta od 13-16 godina koje konzumiraju neki od duvanskih proizvoda. U populaciji djevojčica zapaža se značajna tendencija pada, dok među dječacima postoji značajno povećanje. Ono što ohrabruje je da je većina djece konzumenata cigareta navelo da bi voljelo da se odvikne od pušenja i da su radili neke aktivnosti na odvikavanju,“ rekla je dr Ljaljević.

Što se tiče pasivnog pušenja, prema riječima dr Ljaljević, čak 55% anketirane djece je navelo da su izloženi uticaju pasivnog pušenja.

„Istraživanje je pokazalo da su duvanski proizvodi, uprkos zabrani prodaje duvanskih proizvoda maloljetnim licima, veoma dostupni djeci i da nemaju problema da ih nabave,“ kazala je dr Ljaljević.

Na temu Značaj prestanka pušenja kod žena koje su u kardijalnom riziku predavanje je održala prof. dr Ljilja Musić koja je ukazala na podatke Svjetske zdravstvene organizacije koji pokazuju vodeći trend ishemiječke bolesti srca za koju je pušenje jedan od glavnih faktora rizika.

„Hipertenzija je glavni rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti, ali je odmah iza nje pušenje sa učeštalošću od 9%. Pušenje, gojaznost i fizička neaktivnost uvode žene u kardiovaskularni rizik. Kardiovaskularno oboljenje kod žena počinje poslije 55. godine života zbog protektivnog djelovanja estrogena na ženski organizam. Djelovanje nikotina koji je potentan vazokonstruktor doprinosi nastanku aterosklerotskih promjena na sitnim krvnim sudovima. Nikotin povećava oštećenje endotela i lakše dovodi do erozije plaka čime se povećava rizik za nastanak infarkta miokarda i cerebralnog insulta,“ kazala je dr Musić.

Dr Musić je poručila da prestanak pušenja mora biti visoko na listi prioriteta, i da nijedna pacijentkinja sa akutnim infarktom miokarda ne smije napustiti koronarnu jedinicu u bilo kojoj bolnici bez programa aktivnog odvikavanja od pušenja.

O karcinomu pluća kao najtežoj komplikaciji pušenja govorila je dr Gordana Reljić. Dr Reljić je kazala da se na listi maligniteta kod muškaraca na prvom mjestu nalazi karcinom pluća, dok je kod žena na trećem mjestu.