Održan prvi regionalni susret udruženja pacijenata

0
617

udruzenje pacijenataU organizaciji Udruženja multiple skleroze Crne Gore 12. aprila održan je prvi regionalni susret udruženja pacijenata u hotelu Centre Ville u Podgorici, sa temom (Ne) znam svoja prava – da li su i u kojoj mjeri pacijenti u Crnoj Gori upoznati sa svojim pravima? Susretu udruženja pacijenata prisustvovali su predstavnici udruženja autoimunih bolesti, oboljelih od kancera, dijabetesa i rijetkih bolesti iz Crne Gore i regiona, kao i predstavsnici krovnih zdravstvenih institucija Crne Gore. Pitanja iz oblasti prava pacijenata, koja su bila predmet predavanja i panel diskusije, bila su – pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije, pravo na informisanje i obavještavanje, pravo na samoodlučivanje – na slobodan izbor, pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu i pravo na blagovremenu zdravstvenu zaštitu. Posebna pažnja je bila posvećena temi o novim Uredbama o kriturijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa liste ljekova, koja donosi novinu kroz član 10, po kojem Zahtjev za podnošenje stavljanja na listu ili skidanja lijeka sa liste mogu podnijeti i udruženja pacijenata.

Prisutne je pozdravila predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore – Podgorica Andrijana Nikolić, koja je u uvodnom dijelu predstavila rad, postignute rezultate i planove udruženja multiple slaroze iz Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih udruženja iz Crne Gore, naglašavajući da udruženja pacijenata u Crnoj Gori  i u regionu djeluju kao pojedinačni pravni subjekti koji su uređeni kao nevladine organizacije.

– Pitanja da li su pacijenti danas edukovani po pitanju svojih prava i kako ih ostvarivati, su pitanja na koja ćemo pokušati na ovom skupu da damo odgovor? Bitno je usaglasiti načine djelovanje nevladinog sektora kroz zajedničke modele ostvarivanja prava pacijenata, vodeći računa o osjetljivom području koje može postati i područje nerazumijevanja i negodovanja, osuda, tužbi i sudskih procesa usljed neuzvraćanja ili neadekvatnog djelovanja svih stranaka u postupku – istakla je Nikolić.

Predstavnik ministarstva zdravlja Crne Gore Dražen Ljumović, iz Direktorata za kontrolu i unapređenje kvaliteta, otvarajući skup podsjetio je da prava pacijenata zauzimaju jedno od najvažnijih mjesta u zdravstvenom sistemu jer se tiču čovjekovog života i zdravlja kao vrijednosti po kojima se mjere sve druge vrijednosti.

–  Zakon o pravima pacijenata je usvojen 2010. godine, a osnovni razlog za njegovo donošenje je potreba da se u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu uvede visok nivo zaštite ljudskog zdravlja, smatrajući zdravlje kao individualno i društveno dobro. Zakonom se obezbjeđuju poštovanje ljudskog dostojanstva, psihičkog i fizičkog integriteta, i garantuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem, stručnim standardima i etičkim načelima. Ovim zakonom definisano je pravo slobode na izbor doktora medicine i stomatologije, na informisanje, na pristup svim vrstama informacija o sopstvenom stanju zdravlja, načinu pružanja zdravstvenih usluga i druga.

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno, onaj koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom može podnijeti prigovor pismeno ili usmenim putem. Zaštitnik je dužan da prigovor procesuira odmah ili u roku od 3 dana najkasnije, a nakon toga je obavezan da obavijesti podnosioca prigovora. U Ministarstvu zdravlja formiran je sektor za konterolu i unapređenje kvaliteta. Ukupan broj podnijetih prigovora pacijente za 2016. godinu, uključujući i zdravstvene ustanove je 1.906 prigovora, a zajedno sa Ministarstvom zdravlja 2.070 prigovora.

Kvalitet medicinskih usluga često se procjenjuje manje značajnim od načina na koji su one pružene, stava stručnjaka, ljubaznosti, strpljenja i empatije. Ljekar mora da garantuje pacijentu diskreciju, poštovanje i brigu, a za uzvrat treba pacijent da vjeruje ljekaru – izvijesto je Ljumović u uvodnom dijelu.

U ime udruženja multipla skleroze iz Splita govorila je Jasna Karačić, predsjednica Nacionalne udruge za prava pacijenata, ukazujući da se u zadnjoj godini jako puno radi ali da je pravo na informaciju nešto što se i dalje najviše krši u Hrvatskoj, navodeći i druge probleme sa kojima se pacijenti susreću.

– Cijene ljekova su u Hrvatskoj drastično porasle u zadnje dvije godine, od 50 do 70% i to predstavlja veliki problem pacijentima, posebo kada refundaciju nije moguće ostvariti. Prošle godine smo imali problem pregleda magnetne rezonance, koji se čekao i do godinu dana.

Naglašavajući da se mora intezivno raditi na rješavanju problema sa kojima se svakodnevno pacijenti susreću kako bi im se olakšao život, Karačić je ukazala na značaj njihovih prava.

– Pravo na neku zdravstvenu uslugu je zapravo ljudsko pravo na neku informaciju. To spada u domen ljudskih prava, a ljudska prava su zapravo najviše prekšena kada govorimo o pravima pacijenata. Kada govorimo o položaju pacijenata, govorimo o parametrima, legislativi, stanju i definisanju problema i mogućih rješenja. Pravo, zaštita pacijenata, znači da mora postojati odgovornost prema pacijentu. Briga o pacijentu ne prestaje otpustom iz bolnice, zapravo tek tada počinje briga za njega. Veliki problem pacijentima predstavlja i loša komunikacija kliničkih ljekara sa ljekarima opšte medicine. Komunikacija između pacijenta i doktora, i komunikacija između zdravstvenih radnika je jako važna. Komunikacija postoji ali je loša, a bez komunikacije nema rješenja problema i potrebna je edukacija za dobru komunikaciju. Pacijent uvijek mora biti u partnerskom odnosu sa svojim ljekarkom, kako bi zajedno odlučivali šta je za njega najbolje. Partnerski odnosi u sistemu zdravstva su nešto što je najvažnije, jer da bi se riješio neki problem mora postojati dobra komunikacija. Pacijente je potrebno dodatno motivisati.