23. jun – ODRŽANA 19. MEĐUNARODNA LJETNJA ŠKOLA

0
327

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović 23. juna u Miločeru otvorio je 19. međunarodnu ljetnju školu koju organizuje Evrop­ski cen­tar za mir i raz­voj Uni­ver­zi­te­ta za mir Uje­di­nje­nih na­ci­ja (ECPD), u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja Cr­ne Go­re.

– Ovogodišnja tema posvećena je menadžmentu zdravstvenih ustanova i veoma je značajna u uslovima ekonomske krize i tranzicionih promjena, kada se vodi realna politika zdravstvene zaštite, pa je i uloga menadžmenta samim tim odgovornija i veća, jer oni treba na efikasan način da doprinesu očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva – kazao je ministar Radonović na otvaranju.