23. jun – OSTVARIVANJE PRAVA NA ART PO UPUTU IZABRANOG GINEKOLOGA

0
396

Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br.006/16) koji je stupio na snagu 30.01.2016. godine, osigurana lica imaju pravo na tri pokušaja liječenja steriliteta uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije (ART). Pravo na tri postupka vantjelesne oplodnje osigurana lica će ostvarivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
Ovo pravo osigurana lica ostvarivaće po uputu izabranog doktora ginekologa u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor, a to su: JZU Opšta bolnica Cetinje, PZU Codra, PZU Life, PZU Ars medica iz Podgorice i PZU Humana reprodukcija iz Budve. Izabrani doktor ginekolog će izdavati uput osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja Konzilijuma za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore. Nalaz i mišljenje Konzilijuma treba da bude obrazložen, baziran na prethodnom liječenju i ispitivanju osiguranog lica, te konačnom odlukom da je indikovan postupak vantjelesne oplodnje.