Alternativna medicina

0
653

Holistic healthcareOno što danas nazivamo alternativnom medicinom nekada je bio jedini način liječenja, mnogo godina prije razvoja nauke i tehnologije. Danas se termin “alternativna medicina” korisi da označi novi trend u liječenju, koji osvaja veliki dio populacije širom svijeta.

Alternativna medicina je posebna filozofija liječenja koja se oslanja na početke civilizacije i znanja koja su tad postojala i godinama prenošena sa generacije na generaciju, vodeći se time da je u prirodi lijek.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti naše države, kad je u pitanju pružanje zdravstvene zaštite, propisuje sljedeće: “Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i drugi subjekti koji pružaju zdravstvenu zaštitu, u skladu sa ovim zakonom. Zdravstvena djelatnost se obavlja u skladu sa standardima, normativima, planiranim razvojem zdravstvenog sistema i prioritetnim mjerama zdravstvene zaštite, po stručnomedicinskoj doktrini i uz upotrebu zdravstvenih tehnologija”.

Takođe, zakonom je definisano da se u  sprovođenju mjera zdravstvene zaštite mogu  primjenjivati i stručno provjerene tradicionalne i alternativne metode liječenja koje nijesu štetne po zdravlje građana. Metode  mogu da primjenjuju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i lica koja posjeduju diplome ili  sertifikate međunarodnih institucija ili strukovnih udruženja koja primjenjuju ove metode. U svakom momentu ili fazi liječenja pacijenta treba se rukovoditi strukom, provjerenim metodama i  nikako ne treba biti isključiv, tj odbaciti ono što nauka kaže, jer će u tom slučaju ishod biti neizvjestan, što nikako nije dobro po pacijenta, u današnje vrijeme kad napreduju i nove metode i dostupni su novi ljekovi.

Jedan od domena alternativne medicine su razni preparati na biljnoj osnovi, odnosno napravljeni ekstrakcijom ljekovite supstance iz biljke. Nekada se miješanjem različitih sastojaka iz različitih biljaka dobijaju određeni proizvodi koji se koriste za liječenje bolesti. To je tradicionalna ili narodna medicina koja je karakteristična za sve narode, dugo se koristi i te vještine pravljenja ljekovitih preparata posjeduju i tzv. travari koji koriste različite biljke zavsno od podneblja gdje žive. Uglavnom su to mješavine čajeva, tinkture, melemi i drugo. Takvi preparati imaju svoju primjenu i dugo se koriste tako da su efekti njihove upotrebe prilično poznati i to su većinom bezbjedni preparati.

Ono što je posebno važno jeste napraviti razliku izmedju alternativne medicine i nadriljekarstva. Nadriljekarstvo je predstavljanje jedne osobe medicinskim stručnjankom, a ta osoba ne posjeduje nikakvo medicinsko, stručno znanje i kavlifikacije. Reklamiranjem svog lažnog umijeća neki ljudi dovode bolesnike u zabludu, nanose im veliku ekonomsku štetu, jer takvi tretmani jako skupo koštaju, a pri tom im oduzimaju dragocjeno vrijeme za pravo liječenje. Nadriljekari dovode pacijenta u zabludu jer to što oni njemu prezentuju najčešće nema nikakve veze sa njegovim pravim zdravstvenim stanjem. Takvi susreti mogu biti opasni za pacijenta jer se on navodno liječi a zapravo mu se stanje samo pogoršava. Zato treba biti vrlo oprezan kada je liječenje u pitanju, ne prepustati to osobama koje nemaju kompetencije i ne podvrgavati se metodama koje nijesu provjerene i mogu biti opasne. Potrebno je da svi ljudi budu kritični i da odbace sve ono što nije utemeljeno na znanju i iskustvu, tj. ono što se kosi sa zdravorazmskim postupcima i nema logično objašnjenje već ostaje na nivou “bapskih priča”.

Rješavati neki zdravstevni problem, naročito kada je u pitanju dijete, kod osobe koja ne posjeduje potrebno medicinsko zvanje je za  većinu ljekara, potpuno neprihvatljivo. Posebno se odnosi na to da osoba koja sprovodi te metode “liječenja” ima direktan kontakt sa pacijentom pa svojim postupkom može da mu nanese povredu ili drugo oštećenje.  Pogrešno je odbaciti propisane i utvrđene protokole liječenja teških bolesti, kao npr malignih, i okrenuti se samo alternativnoj medicini. Sa razvojem tehnologije i farmacije mnoge bolesti od kojih se ranije brzo umiralo se sada uspješno liječe. Određeni ljekovi značajno produžavaju zivot pacijenata koji su oboljeli od teških malignih bolesti. Radi se o jako kompleksnim stanjima i bolestima i gotovo uvijek je potreban multidisciplinarni pristup, tako da je jako malo vjerovatno da tu samo alternativna medicina može pomoći kao jedini vid liječenja.

Ukoliko se pored osnovnog medikamentoznog liječenja osoba okrene i nekom vidu alternativne medicine, može od toga imati koristi pod uslovom da ne odbacuje svoju terapiju koju je prethodno dobila od ljekara .Vrlo je važno imati informaciju koji se to vid alternativne medicine koristi, o kakvom preparatu je riječ, da li može da naškodi i da li će imati antagonističko dejstvo, tj. da li se na bilo koji način istovremenom upotrebom  ometa metabolizam lijeka propisanog od strane ljekara. Potrebno je informisati se da li ima štetnih posljedica. Ukoliko ovo razjasnimo i dođemo do zaključka da je određeno sredstvo bezbjedno, možemo ga uvesti u terapiju kao dopunsko sredstvo, nešto što može biti od pomoći i ubrzati ozdravljenje.