Trideset godina uspješnog rada

0
564

[heading size=”7”]Predstavljamo: Dom zdravlja u Baru Ustanova koja je davne 1980. počela rad na pružanju medicinskih usluga danas je prepoznatljiva kao razvijen kompleks zdravstvene zaštite i važan element medicinskog sistema države posvećen brizi o zdravstvenom stanju svih stanovnika barske opštine ili subjekata iz šireg regiona [/heading]

Matični objekat Doma zdravlja u Baru zauzima lokaciju koja se nalazi u centru grada. Smještena na pros­toru površine 1.876 m2, ova ustanova danas upravlja izvršenjem spektra razuđenih medicinskih nadležnosti čiji je osnovni prioritet briga o zdravlju građana. Kao siguran partner u zaštiti i poboljšanju zdravlja, Dom zdravlja raspolaže odgovornim i profesionalnim kadrom koji obav­lja preventivne i kurativne preglede, savjetovalištima, specijalizovanim centrima i posebnim ambulantama koje se nalaze u prigradskim mjestima. U Domu zdravlja u Baru zaposleno je 206 radnika. Usluge medicinskog tipa pruža 158 osoba. Angažovano je 34-voro specijalizanata i sub-specijalizanata, a na specijalizaciji se nalazi još pet ljekara.

Prateći program refo-rmisanog zdravstvenog sistema države, ova ustanova je svim svojim pacijentima obezbijedila mogućnost odabira izabranog tima ili izabra­nog ljekara. Kada se pacijent ovog doma zdravlja odluči da izabere ljekara koji će biti zadužen da mu pruža medicinsku zaštitu, na raspolaganju mu stoji sedamnaest ljekara koji brinu o zdravlju odraslih osoba, pet ljekara dječije medicine i dva ginekologa.

U cilju postizanja što kvalitetnije usluge zdravst­vene zaštite primarnog nivoa, podršku izabranom ljekaru pružaju centri za: dijagnostiku, prevenciju, plućne bolesti i tuberkulozu, mentalno zdravlje i brigu o djeci sa posebnim potrebama. Posebne jedinice sačinjavaju: Jedinica za patronažu, Jedinica za sanitetski prevoz i Jedinica za fizika­lnu terapiju primarnog nivoa. U ovom domu zdravlja sa punim uspjehom se pružaju medicinske usluge iz oblasti imunologije, otkrivanja i suzbijanja faktora koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i drugih bolesti, higijene, epidemiologije, planiranja porodice, ginekologije, patronaže i kućnog liječenja, zaštite mentalnog zdravlja, liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze, laboratorijske, radiološke i drugih dijagnostičkih djelatnosti.

U okviru Centra za prevenciju razvijen je niz službi koje rade po principu savjetovališta. Tu spadaju: Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za djecu, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i Savjetovalište za prevenciju HIV / AIDS-a. U Domu postoje i službe koje svoj posao obavljaju tržišno, a to je posao koji se u Medicini rada odnosi na izdavanje dozvola, potvrda i uvjerenja različite vrste, a u Sportskoj medicini te usluge se odnose zadovoljavanje posebnih medicinskih potreba ovog dijela populacije. Čini se da nije potrebno posebno naglašavati da svi pacijenti Barskog doma zdravlja tokom 24 h mogu računati na kvalitetnu uslugu od strane zapos­lenih u Službi hitne medicinske pomoći koja predstavlja nezaobilazan segment ove ustanove.

U Virpazaru, Sutomoru, na Ostrosu, u Pečuricama i u Starom Baru kao izdvojeni segmenti Doma zdravlja u Baru funkcionišu posebne ambulante. Njihovo radno vrijeme obuhvata period od 7 do 15 časova. Kao posebna potreba turističkog ambijenta kakav je u ovom primorskom gradu, vremenom je uspostavljeno pružanje medicinskih usluga turistima posjetiocima ove opštine, pa u okviru Doma zdravlja funkcionišu i četiri turističke ambulante. One su locirane u Domu zdravlja Bar, Velikom Pijesku, Utjesi i Sutomoru.

Kada se sagleda značaj tridecenijskog iskustva i očigledna namjera da se ide u korak sa najnovijim standardima pružanja medicinskih usluga koji su evidentni u ovoj ustanovi primarnog zdravstvenog nivoa, može se samo konstatovati da je sasvim utemeljena jedna od tvrdnji istaknutih u Programu rada Doma zdravlja koja glasi: -Zajedničkim naporom težimo da budemo još kvalitetniji, da se istakne profesionalizam i stručnost u radu, jer je naš neposredni predmet čovjek, njegov život, zdravlje i dostoj­anstvo. Kroz dobru organizaciju kao osnovu rada, impera­tiv nam mora biti samo najbolja ocjena.