14. jun – Nova dijagnostička metoda u Centru za nuklearnu medicinu

0
35

Neuroendokrini tumori (NET) pripadaju heterogenoj grupi rijetkih tumora koje karakteriše sposobnost da sintetizuju, preuzimaju i luče razlicite peptide i neuroamine, kao i da imaju pojačanu ekspresiju somatostatinskih receptora i drugih biomarkera na ćelijskoj membrani, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore KCCG.

– Posljednjih je godina nuklearna medicna postala nesporno važna u dijagnostici, ali i liječenju neuroendokrinih tumora, uglavnom zahvaljujući dobrim rezultatima koji se dobijaju pomoću radioobilježenih somatostatinskih analoga. Glavna karakteristika nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda je upravo funkcionalna informacija bazirana na kinetici i biodistribuciji radiofarmaka, što omogućava uvid u metaboličke i receptorske procese na nivou ćelije – ističu iz KCCG.

Upravo ovih dana u Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, uvedena je nova dijagnostička metoda – Scintigrafija somatostatinskih receptora sa 99m-tehnecijumom obilježenim analogom somatostatina.

– Navedena metoda se široko primjenjuje za detekciju i lokalizaciju primarnog tumora pri sumnji na postojanje NET, procjenu proširenosti bolesti, praćenje odgovora na terapiju kao i za selekciju pacijenata pogodnih za PRRT (terapija radioobilježenim analozima somatostatina) – rekla je dr sc. med. Ljiljana Bojić, načelnica Centra za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju KCCG.

Prema njenim riječima zahvaljujuci savremenoj SPECT/CT gama kameri kakvu posjeduje naš Centar, moguća je primjena hibridne instrumentacije koja predstavlja kombinaciju jednofotonske emisione kompjuterizovane tomografije sa niskodoznom kompjuterizovanom tomografijom (SPECT/CT).

– Ovakava kombinacija tehnoloških dostignuća omogućava istovremeni uvid u funkciju i morfologiju organa od interesa i pruža potpunu dijagnostičku informaciju – naglasila je dr Bojić.

Kod pacijenata sa NET nižih gradusa, u slučaju pozitivnog nalaza scintigrafije tektrotidom najčešće su prvi izbor liječenja analozi somatostatina, ali i primjena radionuklidne terapije pomoću obilježenih somatostatinskih analoga (PRRT).

– S obzirom na to da su ovi tumori vrlo rijetki i kompleksni, svakako je potrebna saradnja multidisciplinarnih timova u praćenju i liječenju ove grupe tumora, a koji pored specijalista nuklearne medicine uključuju i gastroenterologe, endokrinolologe, hirurge, onkologe, patologe i druge – istakla je dr Bojić.

Važno je napomenuti da su do sada pacijenti iz Crne Gore za ovu vrstu dijagnostike upućivani u Centar za nuklearnu medicinu u Kragujevcu, prenosi CDM.