16. februar – Prvi Centar za mentalno zdravlje – Srbija

0
257

Kli¬ni¬ka za psi¬hi¬ja¬trij¬ske bo¬le¬sti Dr La¬za La¬za¬re¬vić otvo¬ri¬će pr¬vi Cen¬tar za men¬tal¬no zdra¬vlje u Be¬o¬gra-du 22. fe¬bru¬a¬ra, i to na ne¬sva¬ki¬da¬šnjem mje¬stu – na 20. spra¬tu robne kuće Be¬o¬gra¬đan¬ka.
Ministarstvo zdravlja, Grad Beograd i stručajaci Klinike Laza Lazarević obezbijediće građanima svakodnevni savjetodavni rad dva sertifikovana psihoterapeuta, jednog psihologa ili drugog zdravstvenog saradnika i tri medicinske sestre, a sve bez uputa i prethodnog zakazivanja. Stručnjaci će zainteresovanim građanima pružati besplatne usluge svakog radnog dana od devet do 18 časova.