28. jun – NOVI ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE

0
337

Medical LogoNovim Zakonom o bezbjednosti hrane („Sl list CG“, br. 57/15), koji je stupio na snagu krajem 2015. godine, definisano je da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nadležni organi za primjenu Zakona, kojim je prestala nadležnost Ministarstva zdravlja u obavljanju poslova vezanih za ovu oblast.

Ministarstvo zdravlja je u okviru propisane nadležnosti, po ranijem Zakonu o bezbjednosti hrane („Sl list CG“, br. 14/07), utvrđivalo ispunjenost opštih higijenskih zahtjeva za odobravanje objekata u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane hrane i ostale hrane. Usvajanjem novog Zakona Ministartsvo poljoprivrede, odnosno Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, nadležna je za poslove koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti u objektima za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, zatim za registraciju objekata za hranu, uspostavljanje i vođenje Centralnog registra odobrenih i registrovanih objekata za obavljanje djelatnosti u poslovanju hranom.