4. jul – DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE BORAVILA U RADNOJ POSJETI CRNOJ GORI

0
325

Delegacija Evropske komisije koju su činili eksperti Evropske Unije i predstavnici Evropske komisije, boravila je od 1. do 4. jula u radnoj posjeti Crnoj Gori, sa ciljem procjene napretka na polju usaglašavanja sa zahtjevima EU na putu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, a u składu sa izvještajem Ministarstva zdravlja o sprovedenim aktivnostima.

Interesovanje Delegacije je bilo usmjereno na Sektor SoHO (Substances of Human Origin), čiji je zadatak da rukovodi i vrši nadzor nad djelatnostima propisanim u okviru Poglavlja 28 – zaštita potrošača i zdravlja, a koje se odnose na rukovanje supstancama humanog porijekla i obuhvataju djelatnosti na polju transfuzije krvi i djelatnosti na polju ćelija, tkiva i transplantacije organa.

Cilj SoHO misije je, prije svega, bilo utvrđivanje uspostavljenog stepena napretka u usklađivanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti, administrativnih kapaciteta za njegovu implementaciju i sprovođenje, kao i stepena njihove osposobljenosti. Osim toga, misija je organizovana i sa ciljem uvida u postojeće stanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora, kadrovskih kapaciteta, potrebne opreme i vođenja evidencije. Tom prilikom eksperti su pored ostalog, obišli i budući prostor Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore koji je u izgradnji i izrazili svoje zadovoljstvo u pogledu poštovanja propisanih standarda za sigurnost u obezbijeđenju krvnih produkata.

U razgovoru predstavnika Evropske Komisije, Ministarstva zdravlja Crne Gore i domaćih eksperata za navedene oblasti, ekspertski tim Evropske Komisije je izrazio svoje zadovoljstvo u pogledu visokog nivoa usaglašenosti zahtjeva u ovim oblastima, posebno u oblasti zakonodavstva i dao preporuke za dalji razvoj i unaprijeđenje SoHO Sektora Crne Gore, a na osnovu ocjene planirane organizacione reforme nadležnih organa, inspekcije i drugih relevantnih nacionalnih tijela, održivosti SoHO sistema uključujući finansijske i ljudske resurse, kao i unaprijeđenja standarda kvaliteta i bezbjednosti koji se trenutno primjenjuju u SoHO sektoru u Crnoj Gori.