AKTIVNOSTI, VIZIJE I BUDUĆI PLANOVI FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

0
676

16Velikim uspjehom Komore smatramo protekli drugi Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji je opet okupio rekordan broj, kako slušalaca tako i predavača. Mislim da nećemo biti neskromni, znajući koliki je problem obično održati pažnju kolega, ako kažemo da se cijelo vrijeme trajanja Kongresa možemo pohvaliti sa prepunim salama slušalaca. Potrudili smo se da nam dodju najbolji predavači, zastupljeni i na međunarodnim kongresima, eminentni stručnjaci koji su upoznali i našu farmaceutsku javnost sa najnovijim dostignućima, smjernicama i težnjama zemalja sa najjrazvijenijom farmaceutskom djelatnošću.

Farmaceutska komora Crne Gore iz dana u dan razvija, unapređuje i uspostavlja saradnju sa ostalim međunarodnim organizacijama iz farmaceutske struke. Bili smo domaćini delegacije EPhEU u sastavu od 8 predstavnika i to: dr Serge Caillier, farmaceut iz Francuske, koji je član Borda Komore Sekcije D i Vice-predsjednik Evropskog udruženja zaposlenih farmaceuta u farmaciji (L’Association europenne des pharmaciens employes dans les pharmacies d’officine) sa sedam svojih saradnika. Razmijenili smo iskustva na polju farmaceutske djelatnosti, kako dostignuća, tako i probleme sa kojima se svakodnevno srijećemo i mi i oni u svakodnevnom radu. Zajednički su problemi vezani za administraciju, usaglašavanje akata i borba sa monopolizovanim tržištem, upoređujući sa apotekama u kojima je vlasnik farmaceut. Ispostavilo se da je naša prednost broj farmaceuta i povezanost Komore sa njima, na način što komunicira sa svakim farmaceutom (članom Komore) elektronskim putem pružanjem i redovnim ažuriranjem informacija. Možemo se pohvaliti da smo na jednom od simpozijuma bili preteče Međunarodne asocijacije Komora, sazvavši i ugostivši predsjednike komora Hrvatske, Slovenije, Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine, što je uslijedilo da se saradnja intezivira, razvije isti koncept na Kongresu u Sarajevu održanom 14-17.05.2015. godine i našeg Kongresa održanog 28-31. maja 2015. godine u Budvi, što je konačno rezultiralo potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Asocijacije farmaceuta jugoistočne Evrope u Sarajevu, 05.11.2015. godine. Članica Asocijacije je i Bugarska. Svrha osnivanja Asocijacije je jačanje institucija, kao i farmacije kao nauke i struke. Sljedeće zasijedanje zakazano je za 13-15.maj 2016.g. u Neumu, gdje će članovi Asocijacije diskutovati o nacrtu Statuta iste. Dana 12.02.2016. godine formirana je, u okviru Komore Sekcija bolničkih farmaceuta, sa ciljem da se prijave u članstvo EAHP, te na taj način im omogući pogodnosti i prosperitet struke bolničkih farmaceuta. To je upravo jedna od naših vizija u Farmaceutskoj komori. Ojačati farmaceutski kadar kliničkim farmaceutima i aktivno učestvovati u pružanju zdravstvene zaštite i na sekundarnom nivou, bolnickim apotekama. U proteklom periodu se aktivno radilo na unapređenju postojećih i stvaranju novih normativnih akata. Formirane su dvije radne grupe u čijem sastavu su bili predstavnici farmaceuta privatnog i državnog sektora, trudeći se da učešće istih bude ravnopravno zastupljeno u svim segmentima.

Radna verzija Pravilnika o opštim i posebnim uslovima koje moraju da ispunjavaju apoteke u pogledu prostora, opreme, kadra i kriterijuma za osnivanje i rad apoteke je urađena i predata Ministarstvu zdravlja, dok je u toku rad na izradi Smjernica Dobre apotekarske prakse.

U prošloj godini radna grupa Komore je uradila i predala radnu verziju Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova.

Smatramo da je vrlo važno da sve naše “želje” (rad u praksi je tu najvjerodostojniji pokazatelj šta je zaista potrebno ili šta koči pravila struke) budu zastupljene u tim pravilnicima, a sama njihova realizacija se usvaja i donosi od strane Ministarstva zdravlja, kao krovne institucije u kreiranju zdravstvene politike. Naš cilj i želja kroz stvaranje ovih normativa je da osmislimo apoteku onako kako ona treba da izgleda iz ugla stručnjaka-farmaceuta. Samim tim će se i farmaceutska djelatnost i nivo farmaceutske usluge izdići na nivo zemalja koje nam upravo i služe za poređenje. Želim i ovom prilikom da najavim radionicu koja ce biti održana na III Medical konferenciji, koja je upravo na fonu ciljeva Farmaceutske komore Crne Gore i odgovora farmaceuta kao stručnjaka na nove izazove. Sam naslov Master class radionice: “Oblikujmo našu budućnost zajedno, kroz inovativni model za pokretanje promjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji” je dovoljan izazov za koleginice i kolege koji misle, znaju i mogu da se uključe u pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite na neki novi način. Ovo će upravo biti i tema naših edukacija tokom sljedeće godine, radi implementacije istih modela u farmaceutskoj praksi, što je dovelo do proširenja aktivnosti i vještina farmaceuta kao zdravstvenog radnika. Ovakav način u pružanju farmaceutske zaštite je jedini mogući odgovor izazovima savremenih zahtjeva u zdravstvenom sistemu, kako se navodi u svim najnovijim istraživanjima FIP-a (International Federation of Pharmacists-Internacionalno Udruženje Farmaceuta), kao krovne stručne organizacije ovog tipa u svijetu.