Dvadeset godina stabilnog razvoja

0
416

[heading]INTERVJU: Dr Budimir Stanišić, direktor Apotekarske ustanove Crne Gore “Montefarm“[/heading] Mogućnosti nabavke ljekova i medicinskih preparata i sredstava, te kontinuirano i što boje ostvareno snabdjevanje javnih zdravstvenih ustanova i farmaceutskog tržišta Crne Gore osnovne su pretpostavke svakodnevnice Apotekarske ustanove Crne Gore „Montefarma”. Ova danas stabilna i razvjena kompanja počela je sa radom prje tačno 20 godina. Čelni čovjek ove ustanove, dr Budimir Stanišić, vidi je ovako uspješnom i u budućnosti.

U maju je Montefarm proslavio dvadeset godina posto­janja. Šta je obilježilo prethodni period, a šta očekujete u budućnosti ?

Tačno, u maju je bilo 20 godina od osnivanja naše kompanije. Nije bilo lako, s obzirom da se osnivanje poklo­pilo sa veoma teškim i burnim godinama. To je bio period kada je zbog sankcija i rata trebalo puno snage, znanja i entuzijazma da bi se održao zdravstveni sistem gdje je snab­dijevanje ljekovima vrlo često bilo na granici svih propisa. Drugih desetak godina mogu se okarakterisati kao godine stabilizacije i napredovanja u svakom smislu, od prostornih do stručnih, odnosno, kadrovskih. Da zaključimo, AU CG „Montefarm” je danas jedna velika i stabilna kompanija koja je neizostavni dio sistema zdravstva Crne Gore i ja ga lično kao takvog vidim i u budućnosti. Samo još da naglasim da smo umjesto proslave donirali lijek koji koriste pacijenti sa transplantiranim bubregom u mjesečnoj količini u vrijednosti od 12.000,00 €.

Apotekarska ustanova Crne Gore predstavlja lidersku ustanovu u farmaceutskom snabdijevanju Crne Gore. U kolikoj mjeri se uspijevaju ostvariti ciljevi njene misije i koje su osnovne teškoće sa kojima se ona na tom putu susreće?

AU “Montefarm” je definitivno lider u snabdijeva­nju i prostornim i kadrovskim potencijalom u Crnoj Gori. Ja sam siguran da smo kroz kvalitet nabavljenih ljekova, stalni trend pada nabavnih cijena, vrlo dobrom snabdjevenošću, posebno to važi za stacionarne ustanove, ostvarili naše ciljeve. Teškoće su vezane za nemogućnost nabavke pojed­inih preparata (koji srećom uglavnom imaju zamjene) jer nji­hovi proizvođači ili nemaju interesa ili se teško prilagođavaju našoj zakonskoj regulativi. To nam je najveći problem.

Moram da istaknem da sve naše obaveze prema dobavljačima uredno servisiramo i tu su Fond zdravstva i trezor – budžet Crne Gore na fonu svih naših potreba.

Događaj koji je značio krupan iskorak u prezentaciji crnogorske farmaceutike svakako je bio Prvi kongres farmaceuta koji je podrazumijevao međunarodno učešće a održan je 12-15. maja u Budvi. Kakvi su Vaši utisci o Kongresu?

Prvi Kongres farmaceuta Crne Gore je za mene, kao čelnog čovjeka AU CG „Montefarm”, bio događaj od prvoraz­rednog značaja i za struku i za Crnu Goru. Mislim da je mjesto i vrijeme bilo idealno, broj uglednih gostiju vrlo značajan, a broj učesnika je nadmašio sva naša očekivanja.

Organizacioni odbor je odlično obavio posao, na čemu sam im lično zahvalan. Da skratim, ja sam ponosan na ovu mani­festaciju i sa tog Kongresa su svi ponijeli samo lijepe us­pomene.

Kakvi su zahtjevi crnogorskog farmaceutskog tržišta kada se ima u vidu ljetnja sezona?

Ljetnja sezona je i za nas značajna, jer imamo mo­gućnost da kroz komercijalni dio našeg poslovanja prihodujemo određena sredstva koja su nam potrebna za svakod­nevni rad i investicije u našoj ustanovi. Dobro se zna šta se to posebno “troši” u ljetnjoj sezoni i mi smo pokušali da se spremimo da imamo sve što treba turistima koji dođu u Crnu Goru.

Primjena principa tenderske nabavke ljekova i medicin­skih sredstava rezultirala je nizom povoljnosti. Koje su prednosti tenderske nabavke?

AU CG “Montefarm”, Fond zdravstva i Ministarstvo zdravlja, zajedno su, kroz tendersku proceduru, puno toga napravili i popravili. Za ovih sedam godina postigli smo ukupno smanjenje nabavnih cijena ljekova za preko 50%. Broj žalbi na donesene odluke bio je zanemarljiv u odnosu na vrijednost tendera. Maksimalno smo povećali konkurent­nost na našem tržištu ljekova. Ovako mali sistem kao što je naš prosto zahtijeva nabavku ljekova sa jednog mjesta.

Sve više se govori o antibiotskoj rezistenciji. U kojoj mjeri je, po Vašoj ocjeni, ovaj problem prisutan u Crnoj Gori? Da li je opravdana tvrdnja da građani Crne Gore neracio­nalno troše ljekove?

Moglo bi se donekle reći da naši građani nekontrolisano i bez savjeta sa ljekarima uzimaju pojedine prepara­te, posebno antibiotike. Potrebno je da svi učesnici (ljekari, farmaceuti i mediji) daju još veći doprinos u obrazovanju stanovništva, odnosno upoznavanju sa štetnim posljedicama od uzimanja ljekova po sopstvenom nahođenju. Inače, mo­ram da kažem da države u regionu troše mnogo više ljekova od nas, tako da mi nijesmo „najgori” po tom pitanju.

Da li smatrate da su potrebe crnogorskog tržišta ljekova zadovoljene na optimalan način? Postoji li oskudica neke vrste ljekova ili medicinskih sredstava?

Vrlo je teško ostvariti potpunu snabdjevenost na tržištu ljekova. Više je razloga za takvo stanje. Ono što mo­ram da naglasim jeste da smo finansijski vrlo stabilni i da nedostatak novca nije razlog nestašica. Početak ove godine bio je obilježen nestašicama pojedinih preparata, ali se na­dam da smo već na kraju tih problema.