Institut za javno zdravlje obilježio 95. godina postojanja

0
736

ijz 95Institut za javno zdravlje Crne Gore obilježio je 95. godina postojanja 18. maja na Imanju Knjaz u Podgorici. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, mnogi ministri iz Vlade Crne Gore i ambasadori, direktori instituta za javno zdravlje iz regiona kao i mnogi drugi ugledni gosti i prijatelji Instituta.

U uvodnom dijelu programa prikazan je film o nastanku i razvoju Instituta za javno zdravlje Crne Gore, nakon čega se obratio direktor te ustanove dr Boban Mugoša ističući da Institut za javno zdravlje, nakon skoro jednog vijeka postojanja, može stati rame uz rame sa najrazvijenijim sličnim ustanovama iz regiona i šire.

– Jedna institucija i rad te institucije se najprije ogleda u prostoru i opremi, mada se naša ogleda u ljudima, njihovom snagom, radom, te posvećenosti i postizanju ciljeva koji su pred njima postavljeni. Institut je uvijek bio posvećen očuvanju zdravlja i maksimalnom unapređenju u postojećim uslovima. Vidjeli smo kakvi su to sve bili uslovi tokom vremena i ponosan sam jer smo uspijevali i uspijevamo. Nema sumlje da je pregoran rad onih 11 sa početka i ovih danas 199 radnika doprinio da se sa uspjehom sprovedu mnogi projekti i programi koji su vremenom neke bolesti eliminisali, a neke reducirali. Ovo nam govori da su sve države na ovom prostoru u proteklih 95. godina posebno promovisale prevenciju kao osnov očuvanja zdravlja stanovništva, i trudile se da kroz organizovanje rada zajednice preko svojih institucija postignu plemenit cilj.

Formiranje Instituta je započeto 1922. godine i svakim danom je napredovao da bi dans bio to što jeste. U ovom trajanju posebno mjesto zauzima posljednjih 15 godina. Početkom ovog vijeka, riješena Crna Gora da se osloni na sebe i svoje donosi odluku krucijalne važnosti, zahtijevajući da se Institut podigne na najviši nivo i da u nezavisnoj Crnoj Gori preuzme sve ono što je djelokrug njegovog rada, a ranije se obavljalo van Crne Gore. Danas, kada slavimo jubilej, može se konstatovati da smo rame uz rame sa najvećim institucijama u regionu i šire.

Unaprijedili smo radni prostor, raspolažemo vrhunskom opremom, uvećavamo stručni i naučni kadar tako da Institut danas ima 199 zaposlenih, od čega su više od trećine visokoškolci, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, specijalizanti i specijalisti, magistri i doktori nauka, docenti i profesori. Institut stvara preduslove kako bi mogao odgovoriti i najsloženijim zahtjevima koji se pred njega postavljaju, bilo da se radi o javno zdravstvenim, akademskim ili naučnim ustanovama. Ta­ko stvaramo pred­u­slo­ve da In­sti­tut mo­že da od­go­vo­ri i na naj­slo­že­ni­je za­htje­ve ko­ji se pred nje­ga po­sta­vlja­ju – is­ta­kao je dr Mu­go­ša.

Prema njegovim riječima, IJZ je prva javnazdravstvena ustanova u Crnoj Gori čije su laboratorije akreditovane, prva naučno licencirana, sertifikovana ustanova koja je i jedina u Centru izvrsnosti.

– Je­di­na smo zdrav­stve­na usta­no­va u cen­tru iz­vr­sno­sti Cr­ne Go­re, a i usta­no­va či­ji rad cijene i do­ma­ći i stra­ni part­ne­ri, ta­ko da je In­sti­tut od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re, a uz po­dr­šku Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je i Mre­že za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, po­stao Raz­voj­ni zdrav­stve­ni cen­tar za ne­za­ra­zne bo­le­sti Mre­že za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, što pred­sta­vlja no­vi i ve­li­ki iza­zov, s ob­zi­rom da da­nas ne­za­ra­zne bo­le­sti pred­sta­vljau naj­ve­ći jav­no­zdrav­stve­ni pro­blem u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma, pa i u Cr­noj Go­ri – ka­zao je dr Mu­go­ša. Na kraju govora dr Mugoša se zahvalio prisutnima i is­ta­kao da te­že sa­rad­nji sa mno­gim među­na­rod­nim zdrav­stve­nim institu­ci­ja­ma.

– Institut je uvijek težio sardnji sa institucijama i iz regiona i šire zato su sa nama da proslave jubilej predstavnici instituta zemalja okruženja i Evrope, te koristim priliku da im se zahvalim za podršku i saradnju, kao i Vladi Crne Gore i NVO sektoru. Najveću zahvalnost upućujem svim bivšim i sadašnjim radnicima Instituta za uloženi trud i rad koji je doprinio da Institut bude prestižna ustanova, posvećeno sprovodeći misiju za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Crne Gore.

Prisutnima se u ime Ministarstva zdravlja obratio i državni sekretar Milovan Vujović naglašavajući da je period od skoro jednog vijeka postojanja i rada Instituta za javno zdravlje Crne Gore, veliki jubilej za bilo koju instituciju, ali da je od posebnog značaja kada se radi o instituciji čije je djelovanje umnogome doprinijelo da stanovništvo Crne Gore živi duže i zdravije. Zaposleni koji su radili u ovoj instituciji, od Bakteriološke stanice do današnjeg Instituta za javno zdravlje, imali su tokom proteklih 95 godina obavezu da pospješuju preventivnu medicinu, sprovode preventivne mjere, te da utiču da se implementiraju savremene koncepte o zdravlju i očuvanju zdravlja u Crnoj Gori.