Kontinuitet važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

0
489

Kontinuitet zdravstvene usluge veoma je važna dimen­zija kvaliteta. O njoj treba posebno voditi računa u svijetlu odnosa domovi zdravlja-bolnice, i, saglasno tome, uspostavljanju integrisane zdravstvene zaštite.

Dimenzija kontinuiteta usluge dobro je zastupljena u standardima, kako u ISO (identifikacija i sledljivost), tako i ISQuaL Analizom zahtjeva standarda i principa kontinuitet usluge može se dekomponovati na sljedeće elemente:

• Ulaz u sistem (prijem pacijenta),

• Planiranje i koordinacija usluga u vremenu i između osoba I timova,jedinica,

• Planiranje izlaska izsistema (otpustpacijenta) i

• Koordinacija između bolničkih usluga i usluga realizovanih u domovima zdravlja.

Svaki od ovih elemenata sadrži određeni broj indikatora.

Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije, kako bi se približno odredio kontinuitet usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja, koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije kontinuiteta. Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu pocele sa implementacijom standarda kvaliteta. Na osnovu iskustva u dosadašnjem radu određuje se vrijednost pondera, dok se na osnovu pretpostavljene analize postojećeg stanja kontinuiteta usluga ocjenjuju osobine elemenata u rasponu 1-10. Unoseći ove vrijednosti u jednacinu (1) dobija se brojčana vrijednost za prikladnost zdravstvene usluge.

Ulaz u sistem (prijem pacijenta)

• Procesi ulaska u sistem (proces prijema) moraju biti koordinirani,

• Sprovesti analizu kritičnih puteva za najčešća hronična oboljenja s ciljem integrisanja zaštite,

• Definisati proceduru o koordinaciji organizacione jedinice s drugim jedinicama.

Planiranje i koordinacija usluga u vremenu i između osoba / timova, jedinica

• Usluge moraju biti planirane i koordinirane u vremenu i između osoba, timova i organizacionih jedinica,

• Neophodna je procedura za koordinaciju,

• Potrebno je koristiti informacione tehnologije radi poboljšanja kontinuiteta i integracije zdravstvene zaštite,

• Procedurom definisati hitni premješaj pacijenta na viši nivo zaštite ili u drugu bolnicu.

Planiranje izlaska iz sistema (otpust pacijenta)

• Treba da postoji procedura upućivanja pacijenata radi pružanja usluga u drugoj ustanovi,

• Procedura za planirani otpust pacijenata, pri čemu:

– Otpust mora biti pravovremen,

– Otpust mora biti planiran u dogovoru s pacijentom,

– Politika otpusta mora obuhvatiti sistem komunikacije kojim se osigurava kontinuitet zaštite između primarne i sekun­darne zaštite.

Koordinacija između bolničkih usluga i usluga realizovanih u domovima zdravlja

• Neophodno je definisati usklađenost usluge između bolnica i drugih zdravstvenih službi,

• Strategija upravljanja kvalitetom i program poboljšanja kvaliteta unapređuju integrisanost zdravstvene zaštite,

• Definisati šta treba preduzeti u slučaju kontakta s pacijentom nakon složenijih bolničkih procedura,

• Obezbijediti skup podataka o ukupnom procesu;

• Ocijeniti efikasnost komunikacija i prenosa informacija između domova zdravlja, doma zdravlja i bolnice,

• Politika otpusta mora obuhvatiti sisteme komunikacije kojim se osigurava kontinuitet zaštite između domova zdravlja i bolničkih službi.

Danas je u zdravstvenoj zaštiti neophodno postići racio­nalnost i efikasnost u dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji. To se može realizovati i kroz nove kvalitetne organizacione i tehnološke procese. Standardi i normativi zdravstvenih usluga određuju ko, kako, gdje i u kojem vremenu, kojim materijalom, aparatom i opremom, treba da obavi određenu medicinsku proceduru. Njihovo prihvatanje i sprovođenje predstavlja nov organizaciono-tehnološki proces koji u znatnoj mjeri doprinosi efikasnosti i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite.

Napomena: Osnova za ovaj tekst je rad: Šofranac, R. -Šofranac, M. i dr. „Kontinuitet – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge”, 5. nacionalna konferencija o kvalitetu života, Srbija, Mašinski fakultet, Kragujevac, jun 2010, monografija, str. 99

 

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac