Optimalni pristup liječenju pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća

0
627

Kao rezultat pet decenija dugog iskustva u inoviranju zdravlja pacijenata oboljelih od malignih bolesti, farmaceutska kuća Hoffmann-La Roche organizovala je sastanak posvećen sveobuhvatnom liječenju pacijenata sa nesitnoćelijskim karcino­mom pluća. Hotel „Trebjesa” u Nikšiću bio je idealno mjesto da se okupi veliki broj ljekara primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kako bi razmijenili svoja iskustva i čuli novine o liječenju ove grupe pacijenata u Crnoj Gori.

karcinomU nedostatku egzaktnih podataka o broju novodijagnos-tikovanih pacijenata sa karcinomom pluća u Crnoj Gori, a u skladu sa globalno dostupnim podacima, procjenjuje se da u našoj državi godišnje oboli 178 pacijenata od ove maligne bolesti. Ovako značajan broj pacijenata svakako otvara pitanje njihovog menadžmenta u našem zdravstvenom sistemu. U skladu sa time, u sklopu pomenutog edukativnog sastanka, dr Gordana Reljić je predstavila Specijalnu bolnicu „dr Jovan Bulajić” iz Brezovika, jedinu u Crnoj Gori i bližem regionu koja je namijenjena isključivo tretmanu pulmoloških pacijenata. Sa 139 zaposlenih, od čega 17 ljekara i 66 zaposlenih u sektoru srednjemedicinskog kadra, sa raspoloživih 140 bolničkih postelja, te 3 specijalističke ambulante i više kabineta namijenjih dijagnostici, ova bolnica apsolutno je osposobljena za sveobuhvatni dijagnostički i terapijski tretman pacijenata oboljelih od karcinoma pluća. Po riječima direktorice dr Reljić, u bolnici u Brezoviku od 2011. godine uspješno funkcioniše i Odjeljenje onkologije sa radioterapijom, kao i Konzilijum za donošenje definitivne odluke o liječenju pacijenata sa karcinomom pluća. Ozbiljnost ovog zdravstvenog problema u našoj državi potvrđuje značajan broj od 8.217 pregledanih pacije­nata u 2012. godini u ovoj bolnici, 2.615 hospitalizovanih, kao i 280 pacijenata sa novodijagnostikovanim karcinomom pluća.

O karcinomu pluća kao vječitom terapijskom izazovu govorila je prim. dr Nada Cicmil Sarić, specijalista onkolog sa Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore, koja kao stalni član Pulmološkog konzilijuma vodi brigu o tretmanu ovih pacijenata. U predavanju koje je održala na temu „Optimalni terapijski pristup pacijentima sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća”, dr Nada Cicmil-Sarić je skrenula pažnju na nove smjernice u terapiji ove grupe pacijenata i naglasila značajno mjesto pojedinih ljekova u njihovom liječenju. Ilustraciju terapi­jskog algoritma pacijenata u Crnoj Gori dr Cicmil Sarić je potkri­jepila rezultatima brojnih kliničkih studija kao i svojim bogatim iskustvom iz rutinske kliničke prakse. Sudeći po smjernicama koje je doktorka u svom iscrpnom izlaganju predstavila, moglo bi se s pravom reći da se terapija pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća u našoj državi kreće ka optimalnom mena-džmentu, kakav ovi pacijenti imaju u svim razvijenim zemljama svijeta.

Da liječenje onkoloških pacijenata ne znači samo liječenje primarne bolesti i sprečavanje njenog napredovanja, već i tzv. suportivno i palijativno liječenje, naglasila je dr Vanja Karađinović, specijalista radioterapeut Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore. U ovom dijelu terapije nezamjenljivo mjesto svakako pripada bisfosfonatima koji, kako je pored ostalog navela, predstavljaju najbolje rješenje za tretman koštanih metastaza i propratnih tegoba koje se kod ovih pacijenata javljaju. U nizu preparata koji su našim pacijentima dotupni u ovoj indi­kaciji, dr Karađinović je svoje predavanje posvetila terapijskim preporukama u vezi sa liječenjem pacijenata sa hiperkalcemijom uzrokovanom malignitetima. Više od 50.000 pacijenata, koliko ih se danas u svijetu nalazi na ovoj terapiji, kao i veliki broj pacije­nata u Crnoj Gori, svjedoče o izuzetnoj efikasnosti i sigurnosnom profilu dostupnih ljekova.

Organizacijom ovakvog sastanka, farmaceutska kuća Hoffmann-La Roche još jednom je prepoznala potrebu za edukaci­jom i razmjenom iskustava naših ljekara i srednjemedicinskog kadra. Podržavajući i stimulišući edukaciju, svojim inovativni proizvodima, ova farmaceutska kuća već 50 godina aktivno učestvuje u borbi protiv malignih bolesti, produžavajući i poboljšavajući kvalitet života oboljelim pacijentima.

 

Dr Nikoleta Sjekloća – Hoffmann La Roche