Obilježena Evropska nedjelja imunizacije

0
562

vakcinaU okviru obilježavanja Evropske nedelje imunizacija 28. aprila u prostorijama EU Info Centra održana je panel diskusija o značaju imunizacija i organizovan je javni razgovor na temu značaja vakcinacija za zdravlje i blagostanje djece u Crnoj Gori. Panel diskusija je samo jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava Evropska nedjelja imunizacija u Crnoj Gori.

Građani su imali priliku da o ovoj temi razgovaraju sa g-đicom Minom Brajović, šeficom kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, g-dinom Bendžaminom Perksom, šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Nacionalnim koordinatorom za imunizacije dr Senadom Begićem, epidemiologom Instituta za javno zdravlje.

Iako u Crnoj Gori većina roditelja uredno vakciniše svoju djecu, preko 92% djece rođene 2014. godine je uredno primilo sve tri doze petovalentne vakcine, u situaciji kada je prisutan višegodišnji pаd оbоlijеvаnjа оd bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama i kada ih više gotovo ne registrujemo, došlo je do razvijanja pogrešnog uvjerenja da se nеkе zаrаznе bоlеsti više ne javljaju, da su dio prоšlоsti i da nе prеdstаvljајu prijеtnju po zdravlje. Iz ovih razloga neki roditelji više ne shvataju značaj zaraznih bolesti i ne vakcinišu svoju djecu.

Na ovaj  način vakcine su postale žrtva sopstvenog uspjeha.

Še­fi­ca Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je za Cr­nu Go­ru Mi­na Bra­jo­vić ka­za­la je da u 12 evrop­skih dr­ža­va po­sto­ji pro­pis da dje­ca mo­ra­ju bi­ti vak­ci­ni­sa­na da bi se upi­sa­la u vr­ti­će i u škole. Na­gla­si­la je da je vak­ci­na­ci­jom pre­ki­nu­to ši­re­nje ma­lih bo­gi­nja i ru­be­o­le. – Ima­mo sve vi­še ro­di­te­lja ko­ji če­šće bri­nu o si­gur­no­sti i kva­li­te­tu vak­ci­ne, ne­go o uspje­hu i zna­ča­ju ko­je on­e ima­ju za zdra­vlje. Od 1.000 dje­ce ko­ja do­bi­ju ma­le bo­gi­nje, jed­no umi­re i to je zna­čajn pro­ce­nat. SZO pre­po­ru­ču­je da se dje­ci pri­je po­čet­ka obra­zo­va­nja ura­di skri­nig imunzacije i ako ne­ma­ju dvo­stru­ku za­šti­tu, da bu­du vak­ci­ni­sa­na – izjavila je Bra­jo­vić.

Dr Senad Begić je ka­zao da se ka­sni sa za­štit­nom MMR vak­ci­nom pro­tiv ma­lih bo­gi­nja i ru­be­o­le, zbog stra­ha ro­di­te­lja od raz­voj­nih po­re­me­ća­ja kod dje­ce, iako je do­ka­za­no da ta imu­ni­za­ci­ja ne iza­zi­va kom­pli­ka­ci­je.

– U Cr­noj Go­ri je ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom 92 od­sto i je­di­na smo dr­ža­va u re­gi­o­nu ko­ja je sprije­či­la po­ja­vu epi­de­mi­ja dječ­jih obo­lje­nja. Naj­ve­ći ot­por za vak­ci­na­ci­ju me­đu ro­di­te­lji­ma se ja­vlja ka­da je MMR vak­ci­na u pi­ta­nju. Oče­ku­je nas du­go­tra­jan pro­ces edu­ka­ci­je ro­di­te­lja o važno­sti imu­ni­za­ci­je za dje­cu. Mi smo na istom za­dat­ku sa nji­ma i stru­ka ne­ma di­le­mu da li je neo­p­hod­no da se dje­ca za­šti­te od ve­li­kog bro­ja obo­lje­nja vak­ci­na­ci­jom, jer je to naj­bo­lji na­čin da ima­mo ko­lek­tiv­ni imu­ni­tet. Dr Be­gić je potvrdio da su sve vak­ci­ne ko­je dje­ca pri­ma­ju u Cr­noj Go­ri li­cen­ci­ra­ne i da se iste do­ze da­ju dje­ci u Evrop­skoj uni­ji i Ka­na­di, napominjući da, pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta, 25 od­sto dje­ce ni­je pri­mi­lo MMR vak­ci­nu ove go­di­ne.

Šef UNI­CEF-a u Cr­noj Go­ri Ben­dža­min Perks, ka­zao je da se Uje­di­nje­ne na­ci­je za­la­žu da sva dje­ca bu­du vak­ci­ni­sa­na pri­je upi­sa u vr­tić i ško­lu, naglašavajući da samo neo­d­go­vor­ni pojdin­ci mo­gu da se pro­ti­ve vak­ci­na­ci­ji i za­šti­ti zdra­vlja dje­ce.

– Čvr­sto vje­ru­je­mo da sva dje­ca tre­ba da se vak­ci­ni­šu. U svi­je­tu je vi­še od 20.000.000 dje­ce spa­se­no od ma­lih bo­gi­nja, dok je bo­lest po­li­ja sko­ro eli­mi­ni­sa­na. Neo­p­hod­no je da raz­go­va­ra­mo o zna­ča­ju vak­ci­na i ve­o­ma je va­žna ulo­ga zdrav­stve­nih rad­ni­ka ko­ji tre­ba da in­for­mi­šu ro­di­te­lje o zna­ča­ju za­šti­te dje­ce.

U skladu sa iskazanom željom roditelja da o vakcinama znaju više, panel diskusija je održana sa ciljem da se kroz razgovor sa građanima, sadašnjim i budućim roditeljima i svim zainteresovanim stranama, ukaže na značaj vakcinacija kao i na opasnosti i posljedice koje nevakcinisanje nosi.

Održavanjem ovog skupa željelo se ukazati na značaj vakcinacija kao jedne od najdjelotvornijih i najefikasnijih mjera kojom raspolaže moderna medicina, mjere zahvaljujući kojoj je bez sumnje promjenjen tok istorije na način što su vakcine spriječile da milioni ljudi obole, izgube život ili postanu trajno onesposobljeni. Upravo zahvaljujući vakcinama neke bolesti su iskorijenjene, za neke bolesti se vjeruje da će relativno brzo biti iskorjenjene kao što je dječija parliza dok je оbоlijevаnjе оd mnogih bolesti redukovano do te mjere da se više ne registruju u epidemijskim formama na područjima gdje su obuhvati vakcinama visoki.