Održivost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

0
474

Održivost je veoma važna karakteristika medicinske usluge koja se može dekomponovati na sljedeće elemente:

• Strateško planiranje,

• Planiranje usluga,

• Obučeno osoblje,

• Objekti i oprema,

• Inovacije i istraživanje.

Svaki od ovih elemenata sadrži određeni broj indikatora koji se mogu dekomponovati.

Održivost se može predstaviti sljedećom jednačinom:

P=pl • Oel +p2> Oe2 + p3 • Oe3 + p4> Oe4 + p5 • Oe5…(l)

Gdje su:

pl,p2,p3,p4, p5 – ponderi značajnosti Oel, Oel, Oe3, Oe4, Oe5 – elementi održivosti (osobine kvaliteta)

Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije, kako bi se približno odredila održivost usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije održivosti. Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu počele sa implementacijom standarda kvaliteta.

Na osnovu iskustva u dosadašnjem radu određuje se vrijednost pondera, dok se na osnovu pretpostavljene analize postojećeg stanja održivosti usluga ocjenjuju osobine elemenata u rasponu od 1 do 10. Unoseći ove vrijednosti u jednačinu (1) dobija se brojčana vrijednost za održivost zdravstvene usluge.

Strateško planiranje

• U strateško planiranje ustanove treba da su uključeni osoblje i korisnici,

• Treba definisati dokument o strateškom usmjerenju zdravstvene ustanove, uz doprinos svih ključnih aktera,

• Konsultovati korisnike i druge u zdravstvenoj orga­nizaciji u toku definisanja politika i procedura,

• Svi članovi organizacije mora da učestvuju u procesima planiranja i razvoja zdravstvene ustanove i pruža im se mogućnost da izlože svoje predloge i komentare na predložene planove razvoja, strateške planove i planove rada,

• Realizacija procesa može se postići tako što se identifikuju metode kojima se mogu poboljšati usluge na nivou zdravst­vene organizacije.

Planiranje usluga

• Planiranje usluga mora se temeljiti na strateškim smjer­nicama ustanove, uzimajući u razmatranje faktore okruženja i finansijska sredstva, godišnji izvještaj i godišnji finansijski

izvještaj koji su dostupni lokalnoj zajednici,

• Treba da postoji konkretni plan službe koja realizuje uslugu sa aspekta finansija, resursa (materijalnih i ljudskih).

Obučeno osobjje

• Osoblje se mora permanentno obučavati, a stručnost se održava da bi se udovoljilo zahtjevima pružanja usluga,

• Treba definisati proceduru koja utvrđuje kvalifikaciju, iskustvo i vještine koje treba da ispuni svaka osoba (kandidat) koji se zapošljava, uz kriterijume za izbor,

• Treba definisati godišnji plan obuke i usavršavanja,

• Plan obuke i razvoja kadrova treba da se temelji se na stalnoj provjeri svakog zaposlenog,

• Treba da postoji procedura za izbor osoblja, program uvođenja u rad – nadzor, mentorstvo, obuka i podrška,

• Mora se definisati program trajnog profesionalnog razvoja i

• Sprovoditi obuka na poboljšanjima kvaliteta.

Objekti i oprema

• Objekti i oprema treba da se sistematski održavaju i obnavljaju,

• Treba imenovati lice za održavanje infrastrukture i objekata,

• Definisati preventivni plan održavanja objekata,

• Sprovoditi evidenciju o održavanju i servisiranju opreme,

• Svi instrumenti i aparati moraju se održavati u isprav­nom stanju i redovno baždariti prema uputstvima proizvođača,

• Treba planirati programe provjere opreme za telekomu­nikaciju i

• Treba definisati procedure za redovno održavanje vitalnih dijelova medicinske opreme.

Inovacije i istraživanje

• Podržavaju se inovacije i istraživanja,

• Menadžment zdravstvene ustanove treba da provomiše, cijeni i podržava uspješan i naporan rad osoblja,

• Treba dokumentovati prioritete za istraživanje i razvoj u domenu zdravstvenih usluga,

• Menadžment zdravstvene ustanove treba aktivno da podstiče i podržava ideje osoblja na svim nivoima o poboljšanju usluga i kreativna rješenja za utvrđene probleme,

• U tom smislu neophodno je definisati procedure za nove tretmane i postupke,

• Menadžment mora dati podršku osoblju za vrijeme velikih promjena unutar pojedinih službi i/ili u cijeloj zdravstvenoj organizaciji.

Napomena: Rad je prezentovan na NAUČNO-STRUČNOM SKUPU SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „KVALITET 2011”, NEUM, 1-4. jun 2011.

 

Piše: prof, dr sc Rajko Šofranac