Registar akutnog koronarnog sindroma u Crnoj Gori (sažetak predavanja)

0
580

aleksandra nikolicIV Medical konferencija

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 2015. godine od 56,4 miliona umrlih, 39,5 miliona ljudi ili 70% umrlo od nezaraznih bolesti. Od kardiovaskularnih bolesti je umrlo 17,7 miliona ljudi, što čini 45% umrlih od nezaraznih bolesti . Ishemijska bolest srca (IBS) je na prvom mjestu među 10 vodećih uzroka smrti u svijetu u 2015. godini, sa 8,76 miliona umrlih.

Kao najteži oblik IBS, akutni koronarni sindrom (AKS) može da se ispolji kao nestabilna angina pektoris, akutni infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta, infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta i iznenadna srčana smrt.

U Crnoj Gori, prijavljivanje osoba oboljelih od AKS je počelo 1. januara 2013. godine u Koronarnim jedinicama Opštih bolnica i Kliničkom centru Crne Gore, od tada Institut za javno zdravlje počinje implementaciju i razvoj Registra akutnog koronarnog sindroma, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

Registar akutnog koronarnog sindroma sprovodi organizovano prikupljanje, unos, čuvanje, analizu i interpretaciju podataka o osobama oboljelim od AKS. Registar se sastoji od niza dijagnostikovanih slučajeva, epizoda akutnog koronarnog sindroma (akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris), koji se pojavljuju u jasno definisanoj populaciji (svi stanovnici Crne Gore). Registar akutnog koronarnog sindroma je  najefikasniji instrument za mjerenje zastupljenosti ove bolesti u Crnogorskom društvu (incidencija, mortalitet …). Podaci Registra akutnog koronarnog sindroma omogućavaju i procjenu funkcionalnosti zdravstvene zaštite, planiranje opreme, kadra, prostora za dijagnostiku i liječenje, izradu programa prevencije, evaluaciju sprovedenih preventivnih mjera. Registar AKS je i osnova za istraživanja.

U Registru akutnog koronarnog sindroma nalaze se lični podaci, anamnestički i klinički podaci oboljelih (umrlih) lica (faktori rizika, lična anamneza od značaja za koronarnu bolest, vitalni parametri, EKG, vrijednosti laboratorijskih analiza, primijenjena terapija u akutnoj fazi bolesti, terapija na otpustu, dijagnostičke i terapijske procedure, komplikacije tokom hospitalizacije kao i podatak o ishodu bolesti).

 

Dr Aleksandra Nikolić Jegdić

Institut za javno zdravlje