03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

0
253

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je ustanovljen 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumijeva i pravo te osobe da bira gdje će, sa kim i kako živjeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja 3. decembra je Transformacija ka društvu koje je održivo i prilagođeno svima, i u skladu je sa objavom koja je data ovim povodom, u kojoj se naglašava da u Agendi 2030. stoji da se mora izgraditi društvo koje nikoga ne ostavlja iza sebe, koje uključuje sve građane i ne zanemaruje nikoga.
Diskriminacija djevojčica i žena sa invaliditetom duplo je veća u svim oblastima života nego muškaraca, a od ukupnog broja osoba sa invaliditetom, najviše ih ima problem sa hodom – oko 60 odsto.
Za ostvarivanje prava mnogim osobama sa invaliditetom neophodni su servisi podrške, poput personalnih asistenata. Sistem socijalne zaštite i usluga u zajednici moraju biti dostupni osobama sa invaliditetom, a takođe mora postojati razgranata mreža raznovrsnih usluga u zajednici koja će osobama sa invaliditetom nužno pružiti istinsku mogućnost izbora.
Iako ima vidljivih pomaka, njihov najveći problem i dalje su diskriminacija, nepristupačnosti objektima, nezaposlenost, kao i nedovoljna podrška zajednice.
Procjene su da OSI čine oko 10 odsto svjetske populacije.