08. jul – Izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju unaprijeđena prava osiguranika

0
28

Vlada Crne Gore utvrdila je izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Ovim izmjenama unaprijeđena su određena prava osiguranika, pojačan mehanizam kontrole bolovanja, precizirane određene norme i izvršeno usklađivanje sa pojedinim zakonima.

Izmjenama i dopunama predviđeno je:

–  da se pacijentima obezbjeđuju ljekovi za liječenje rijetkih bolesti i nastavak terapije propisane tokom liječenja osiguranog lica u inostranstvu upućenog na liječenje od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, a u skladu sa propisanom procedurom.

– da se omugući  naknada troškova u punom iznosu za nabavku ljekova sa osnovne liste koji se izdaju na recept u apotekama sa kojima Fond nije zaključio ugovor.

– da se omogući naknada troškova u punom iznosu za medicinsko-tehnička pomagala  koja se propisuje na recept, ako se ne mogu obezbijediti kod davalaca zdravstvenih usluga sa kojima je ugovor zaključen.

– da se omogući  naknada  medicinskog sredstva sa Liste medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, ukoliko davalac zdravstvene usluge to medicinsko sredstvo nije mogao obezbijediti, kao i naknada za ostvarenu zdravstvenu uslugu koja se nije mogla ostvariti kod ovih davalaca.

Predlogom zakona propisuju se i dodatne kontrole izdavanja bolovanja na način što, u slučaju sumnje da izabrani ljekar privremenu spriječenost za rad nije utvrdio u skladu sa propisanom procedurom, Fond za zdravstveno osiguranje, na zahtjev poslodavca ili po službenoj dužnosti, može pokrenuti postupak za provjeru u roku od 30 dana od dana izdavanja bolovanja.

Ukoliko je privremenu spriječenost za rad utvrdila nadležna ljekarska komisija Fond odnosno poslodavac može Ministarstvu zdravlja takođe podnijeti zahtjev za pokretanje postupka provjere izdavanja bolovanja.

Za svaku provjeru obrazuje se posebna komisija, koju čine doktori specijalisti medicine rada i doktori specijalisti odgovarajućih grana medicine, u zavisnosti od vrste bolesti ili povrede.