15. jun – Sastanak posvećen sagledavanju potreba i kapaciteta za uspostavljanje Centra za kontrolu trovanja

0
82

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore uz podršku SZO organizovali su multisektorski sastanak posvećen sagledavanju potreba i kapaciteta za uspostavljanje Centra za kontrolu trovanja u Crnoj Gori.

Pozdravljajući prisutne, direktorica direktorata za javno zdravlje Ministarstva zdravlja dr Ivana Živković istakla je da je Vlada Crne Gore posvećena implementaciji ratifikovanih međunarodnih sporazuma uključujući i Međunarodni zdravstveni pravilnik, kao i da jačanje kapaciteta za prevenciju, pripremljenost i odgovor na zdravstvene krize predstavlja strateški prioritet Ministarstva zdravlja. Ona je naglasila da Crna Gora nikada nije imala Centar za kontrolu trovanja, tako da je iznimno važno da smo uz saradnju sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i podršku SZO pokrenuli proces u cilju sagledavanja postojećih kapaciteta i načina njohovog jačanja radi koordiniranog i efikasnog djelovanja kada je riječ o kontroli trovanja u zemlji. Ovo je i jedna od važnih obaveza na putu pristupanja Evropskoj obavezi, ocijenila je dr Živković. Ministarstvo zdravlja je posvećeno postovanju svojih obaveza i u cilju unapredjenja rane detekcije, pripremljenosti i odgovoru na zdravstvene prijetnje, dodala je dr Živković.

Pozdravljajući učesnike, šefica SZO Kancelarije u CG dr Mina Brajović podsjetila je da su hemikalije važna karika načina života savremenog čovjeka i održivog razvoja. Hemijska industrija je četvrta po veličini u Evropskoj uniji. Bez dobre prakse upravljanja i odlaganja, hemikalije predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, sa negativnim efektima posebno po najranjivije članove društva uključujući žene i djecu, objasnila je dr Brajović. Ona je dodala da pojedine hemikalije izazivaju ozbiljna oboljenja uključujući kancere, ali i poremećaje imunog, respiratornog, endokrinog, reproduktivnog, kardiovaskularnog sistema, slabe našu otpornost i dobar odgovor na vakcine, a samim tim čine nas ranjivijima za mnoga oboljenja. Prema njenim riječima, dodatni razlog za zabrinutost SZO i kreatore politika je činjenica što izlaganje hemikalijama – dodatno potencira planetarnu krizu – uključujući klimatske promjene, degradaciju ekosistema i gubitak biodiverziteta.

Tokom sastanka ekspert SZO Irina Zastenskaya predstavila je uporedna iskustva i modele organizacije centara za kontrolu trovanja, ističući da je za efikasnu kontrolu trovanja u zemlji najvaznije da postoje funkcionalne veze u realizaciji ključnih zadataka: pružanje informacija građanima i profesionalnim sluzbama 24 sata tokom dana, usluge liječenja, toksikoloske i laboratorijske usluge.

Tokom sastanka, nacionalni eksperti Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Božidarka Rakočević i Miljana Pavličić predstavile su preliminarne nalaze procjene kapaciteta za kontrolu trovanja, ali i izazove u ovoj oblasti. Posebno je istaknuto nepostojanje elektronskih baza podataka i analize podataka o intoksikacijama, potreba za dodatnom edukacijom zdravstvenog osoblja u cilju uspostavljanja funkcionalnog Centra za kontrolu trovanja, izrada standardizovanih terapijskih protokola za liječenje pacijenata kao i podizanje nivoa svjesnosti opšte populacije o hemikalijama i trovanju kroz sistemski odgovor države.