20. oktobar – POKRENUT SERVIS ZA PRAĆENJE STATUSA PREDMETA PREKO PORTALA CALIMS

0
331

U cilju kontinuirane težnje Agencije za povećanjem transperentnosti i unapređenjem odnosa sa podnosiocima zahtjeva, uspostavljen je servis koji će omogućiti praćenje statusa predmeta preko zaštićenog dijela Portala CALIMS – www.calims.me

Da bi se ostvario pristup zaštićenom dijelu portala, predviđeno je da svaki podnosilac zahtjeva (firma) dobije korisnički nalog i lozinku koju će koristiti za prijavu i autentifikaciju na Portal čime će biti omogućeno praćenje statusa predmeta koje su podnijeli Agenciji.

Da bi firma dobila pristupne parametre (korisničko ime i lozinku) neophodno je da na arhivi Agencije podnese Zahtjev za izdavanje pristupnih parametara za praćenje statusa predmeta preko Portala čiji sadržaj treba biti istovjetan ovom u primjeru i otkucan na memorandumu firme te uredno zaveden, pečatiran i potpisan od strane direktora firme. Na osnovu primljenog zahtjeva Agencija će odrediti pristupne parametre (korisničko ime i lozinku) za svaku firmu zasebno i obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome, nakon čega će predstavnik podnosioca zahtjeva moći preuzeti dokument sa pristupnim parametrima uz prilaganje ovlašćenja uredno zavedenog, pečatiranog i potpisanog od strane direktora firme, a izdatog za tu svrhu sa naznačenim brojem potvrde o prijemu predatog zahtjeva.

Predmetni servis se trenutno daje na upotrebu bez nadoknade, a naknadno će biti određena visina godišnje pretplate na servis.