A PRP u estetskoj dermatologiji i kozmetologiji

0
526

Trombociti su dobar izvor faktora rasta koji mogu biti upotrebljeni u estetskoj dermatohirurgiji lica za rejuvenaciju i augmentaciju. Bioresorptivni materijali, kao hijaluronska kisjelina, često se upotrebljavaju. Mnogi egzogeni fileri donose i autologni fibrotični odgovor na uvećanje. Mane uključuju tranzientni efekat prolaznosti, resorptivnost i reakciju na strano tijelo kao perzis-tentni eritem, otok i enkapsulaciju, stvaranje granuloma i hroničnu infekciju. Zato autologni izvori predstavljaju poželjnu alternativu. Humani faktori rasta intenzivno su istraživani, ali nema kliničkih aplikacija pojedinačnih faktora rasta vještački stvorenih! Trom­bociti su odličan prirodan izvor faktora rasta!

Upotreba PRP-a u kozmetologiji i estetskoj dermatohiru­rgiji datira od 2005. godine. Glavne indikacije uključuju regener-ciju kože, podočnjake i rast kose. Prve zemlje u kojima se koristila ova tehnika bile su: Japan, Engleska i Izrael, a sada se koristi u Evropi, Engleskoj, Aziji, Japanu, Južnoj Africi… Istorijski, aPRP je upotrebljavana posljednjih 30 godina u raznim indikacijama, sa vidljivim rezultatima. Prvi put je upotreba ovog metoda publikovana 1975. godine u smislu fiziološkog adheziva u korneal-noj hirurgiji. Ipak, popularnost aPRP gela počinje poslije demon­stracije kosne regeneracije u dentalnoj hirurgiji. Kutana regener-acija postaje metodom interesovanja nakon upotrebe aPRP gela u cijeljenju ulkusa kod dijabetičara. Upotreba u kozmetologiji i estetskoj dermatohirurgiji otkriva aPRP kao „biološki adheziv”.

Objektivna analiza ovog metoda primijenjenog u kozme­tologiji sprovedena je kao metaanaliza od strane Borzinija i Mazuka, 2007. godine. Upotrebljeni su biometrijski parametri, uključujući anizotropiju, TEWL, mikrooslobađanje i hidrataciju. Ovi parametri su ukazali na određeni uspjeh upotrebe aPRP u kozmetologiji. Najbolji rezultati su dobijeni kod ispitanika starih 40-60 godina, žena, po antiejdžing klasifikaciji po Glogau koji nisu ranije imali aPRP tretmane, potpisane saglasnosti za tretman! Kriterijumi koji su isključivali učestvovanje u ovom istraživanju bili su: malignitet, upotreba antikoagulanata ili produkata krvi, aktivna infekcija kože, hematološke bolesti, trudnoća. Ustanov­ljeno je da maksimalni efekat uključuje ćelijsku proliferaciju, taloženje matriksa, remodelaciju matriksa (fibroplaziju, angiogenezu, reepitelizaciju, sintezu ekstracelularnog matriksa – kolagena, fibronektina i proteoglikana). Prva kontrola radila se odmah, druga nakon 3 sedmice, a treća nakon 3-4 mjeseca. Pri prvoj kontroli evidentiran je dobar antiejdžing efekat, nakon 3 mjeseca se pronašlo kontinuirano poboljšanje i efekat koji traje i do 10 mjeseci. Od nuspojava opisani su rijetko crvenilo i modrice!

Drugo istraživanje upotrebe a PRP-a u kozmetologiji i estetskoj dermatohirurgiji takođepotvrđuje da rezultati zavise od starosti pacijenta: mlađi od 35 godina su, po ovom istraživanju, reagovali brzo u smislu očekivanja za rejuvenaciju kože i pre­venciju, a intervencije je bilo dovoljno ponavljati na 12-24 mje­seca! Pacijentima starijim od 45 godina bio je neophodan drugi tretman nakon 9-12 mjeseci, sa ponavljanjem jednom godišnje!

Pacijentima između 50 i 60 godina bio je potreban drugi tretman nakon 6 mjeseci, a treći nakon 15 mjeseci, sa popravkama nakon dvije godine od prvog tretmana. Nakon 3 mjeseca pacijentima starijim od 60 godina bio je potreban drugi tretman, treći tretman nakon 9 mjeseci, a četvrti – godinu i po dana kasnije! Korekcije su izvođene kod 30-50 % pacijenata!

Glavni efekat aplikacije je u superficijalnoj i dubokoj dermalnoj biostimulaciji koja dovodi do rejuvenacije kože i globalnog osvježenja lica. Ova biostimulacija je sigurna, stvara trenutni i dugotrajan efekat i ima prirodne rezultate. Intervencija je „laka” za izvođenje, procedura ne stvara praktično nikakve nuspojave, a dovodi do visokog stepena zodovoljavanja oče­kivanja pacijenata.

Poslije injiciranja u dermis i subkutis, trombociti se endogeno aktiviraju vlastitim faktorima koagulacije samog organizma kao što su trombin i kolagen. To dovodi do degranu-lacije trombocita i oslobađanja faktora rasta trombocita: PGDF, ILGF, EGF i TGF-gama. Takođe se oslobađaju proteini kao što su adhezivni glikoproteinski fibrin, fibronektin i vitronektin. Ovi proteini i faktori rasta interreaguju sa subkutanim tkivom, fibro-blastima, endotelijalnim ćelijama i stem-ćelijama i, poslije vezivanja za ćelijske receptore aktiviraju intracelularne događaje kao što su ćelijska proliferacija, migracija, produkcija ekstracelu-larnih matriks proteina. To rezultira tkivnom rejuvenacijom.

U najnovije vrijeme aPRP se koristi za rejuvenaciju lica kod selektovanih pacijenata sa znacima kronološkog starenja i solarnog oštećenja. Ovo je antiejdžing intervencija biološkom stimulacijom postojećih stem-ćelija faktorima rasta. Naučnici podržavaju upotrebu aPRP za augmentaciju i regeneraciju tvrdih i mekih tkiva.

Trombociti otpuštaju faktore rasta koji pomažu ljudskom organizmu da popravi svoje nedostatke stimulišući ćelije na regeneraciju novog tkiva. Zato što se koristi vlastita plazma, nema opasnosti od prenošenja bolesti, alergije ili neoplazije. U opštoj medicini, transfuzija trombocitima često se i do sada koristila u tretiranju bolesti trom­bocita, uključujući vrlo mali broj bolesti udruženih sa krvarenjima!

Za unapređenje teksture kože, sjaja i hidratacije, aPRPse aplikuje injiciranjem kroz superficijalni derm, mezoterapijskim teh­nikama. Kada se upotrebljava kaofiler, aPRP se injicira dermalno i subdermalno, za uve­ćanje i preoblikovanje.

Autologni karakter znači minimalne nuspojave, ali se ponekad, netipično, mogu pojaviti srednje izražene modrice, oticanje ili, teoretski – infekcija.

Kontraindikacije uključuju trud­noću, dojenje, autoimune, hematološke i maligne bolesti. Upotreba nesteroidnih antiin-flamatornih sredstava, koji utiču na proizvod­nju trombocita u koštanoj srži mora se stopirati 10 dana prije intervencije.

Postoji više kompleta za aPRP: MyCells, Selphyl i Regen, dizajniranih za reinjektiranje a PRP, odobrenih od strane FDA, Medicinskog komiteta Evropske unije i Izraelskog ministarstva

zdravlja. Sam proces intervencije traje oko 45 minuta. Tretiraju se orbitalna rima-područja oko očiju, brada i srednje partije lica, koža na vratu, dekolte, nadlanice, drugi predjeli tijela, posebno sa velikim uspjehom koža vlasišta u smislu tretiranja ćelavosti!

Benefiti aPRP-a su: regeneracija i rejuvenacija tkiva, neokolageneza, neovaskularizacija, formacija ekstracelularnog matriksa, nemogućnost alergije. To je vlastiti fiziološki proizvod organizma za razliku od produkata životinjskog porijekla ili drugog ljudskog bića, čime se dakle eliminiše transmisija infekcija donora. To je „biološko ljepilo”, posebno u tretmanu kožnih nabora, koštanih graftova i trauma. Naravno, nema potrebe za prethodnim testiranjima kože jer nema alergija, a proizvod je autologan! Krajnji rezultati nisu odmah vidljivi! Vidljivi su trenutno oticanje i zarastanje rane. Rejuvenacija kolagena traje oko 6 sedmica, zavisno od stanja kože i stila života. Svakako, potrebno je više tretmana ako je koža zrela! Dva do tri tretmana će biti dovoljni za trajanje rezultata više od 18 mjeseci! Da bi inter­vencija bila što komfornija, mogu se koristiti topikalni ili lokalni anestetici. Poslije intervencije mogu se desiti crvenilo, oticanje, blag bol i crvenilo ili svi ovi znaci! Oni mogu trajati od nekoliko časova do nekoliko dana. Pacijent se može odmah vratiti svim dnevnim aktivnostima.

Iskustva pokazuju da aPRP može biti zamjena ili dodatni tretman rejuvenacije za sve do sada postojeće terapeutske modalitete.

 

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog