Diagnostica – Laboratorija od povjerenja

0
626

[heading size=”6” align=”left”]Predstavljamo:[/heading]

 

Privatna zdravstvena ustanova „Diagnostica” po­čela je sa radom prije tri godine i za relativno kratko vrijeme stekla epitet najpouzdanije privatne laboratorije u Crnoj Gori. Zašto? Postoji više razloga:

•PZU Diagnostica raspolaže daleko većim pros­tornim potencijalom nego što se traži normativom za ovu djelatnost (više od 200 m2). To pacijentima omogućava da se prijatno osjećaju dok borave u prostorijama ove ustanove i dobijaju optimalnu zdravstvenu uslugu, a zapos­lenima obezbjeđuje puni komfor dok rade;

•PZU Diagnostica opremljena je najsavremenijim aparatima i opremom. Njihov kvalitet uveliko prevazilazi postavljene norme i omogućava da se uradi najšira paleta mikrobioloških, biohemijskih i hematoloških dijagno­stičkih pretraga u zdravstvenoj ustanovi ovakvog tipa;

•U Diagnostici radi trinaest vrhunski edukovanih zaposlenih, različitih profila: četvoro specijalista mikrobi­ologije, od kojih je jedan doktor nauka, dvoje specijalista biohemije, jedan viši laborant i petoro laboratorijskih tehničara;

•U Diagnostici se koriste reagensi, testovi i potrošni materijal samo najvećih i najpouzdanijih svjetskih firmi iz ove oblasti: Biomerieux, Roche, Becton-Dikinson itd.

Sve navedeno predstavlja samo polaznu tačku, odnosno samo osnovu za dobar rad, ali ni izdaleka nije dovoljno da bi se govorilo o ustanovi kojoj se vjeruje, jer se povjerenje pacijenata i posebno ljekara kliničara, koji liječe na osnovu dobijenih rezultata, može steći samo posvećenošću, vanrednom ljubaznošću, diskretnošću, profesionalnošću i nadasve pouzdanim rezultatima. Zato se u Diagnostici posebna pažnja pridaje stalnoj edukaciji i uvježbanosti osoblja, unapređenju komunikacije sa pacijen­tima i kolegama kliničarima, sa jedne strane, te radu u skladu sa međunarodnim standardnim procedurama iz ove oblasti (dok se iste ne donesu u Crnoj Gori), kontinuiranoj kontroli ispravnosti rada aparata i opreme (međula- borato-rijska ispitivanja pouzdanosti rezultata), odnosno dobroj laboratorijskoj praksi, sa druge strane. Da bi ispoštovali našu devizu da smo Vaša laboratorija od povjerenja, svaki rezultat se izdaje tek poslije višestruke pažljive provjere. Kako bi bili sigurni da smo izdali nalaz u koji se mogu pouzdati i pacijenti i kliničari, u slučajevima kad su rezultati nedovoljno jasni, ponavljamo ih o svom trošku, ako je potrebno i u više navrata. Za nas je najvažnije da smo sigurni da izdati rezultat odgovara stanju nađenom kod pacijenta, naravno u granicama koje to test omogućava. Da se ovakav naš rad prepo­znaje, svjedoči i to što svakim danom imamo sve više pacijenata, ne samo iz Podgorice, već i sa cijele teritorije Crne Gore. Oni kod nas dolaze ili zato što su nas preporučili naši zadovoljni klijenti ili po preporuci naših kolega kliničara, što nas posebno raduje.

S obzirom na to da smo društveno odgovorna institucija, ulažemo maksimum napora da ispoštujemo sve ono što je zakon­ska obaveza, pa je tako i u odnosu na medicinski otpad. Donijeli smo Uputstvo o postupanju sa medicinskim otpadom, injek-cione igle koje koristimo u radu prilikom uzorkovanja spaljujemo, a sav ostali konta­minirani materijal, koji nastaje tokom rada Laboratorije, autoklaviramo i prevodimo u bezopasni komunalni otpad.

Podržavamo namjere i napore Mini­starstva zdravlja koji se ulažu na uvođenje protokola i vodiča, kao i standardnih proce­dura. Time će se osigurati standardizovane usluge za pacijente, i kad su u pitanju dijagnostičke metode i kad je u pitanju liječenje, a i napokon će se napraviti razlika između onih, posebno privatnih zdravstvenih ustanova, koje rade po standardima, a koje ne. U stvari, opstaće samo one ustanove koje rade po standardu. Inače, kad je riječ o standardima u dijagnostici, jasno je da je odavno prošlo vrijeme kada se dijagnoza postavljala samo na osnovu slušalica i fizi­čkog pregleda. Danas je, uz pregled, potrebno imati i laboratorijsku potvrdu, jer govorimo o modernoj medicini, koja se zasniva na dokazima. Kao što znate, najak-tuelnija tema u polju zaraznih bolesti jeste antibiotska i antiviralna rezistencija, koja uglavnom nastaje zbog ne­opravdane i neselektivne upotrebe antimikrobnih lijekova, najviše iz razloga što su davani „napamet”, bez prethodne mikrobiološke dijagnostike. O sličnom problemu može se govoriti i kad su u pitanju nezarazne bolesti, gdje pregled krvi i urina sproveden na vrijeme i redovno korišćen u kontrolama, može značajno pomoći da se odrede neopho­dni lijekovi i pri tom se izbjegne lutanje u terapiji, smanji izloženost toksičnom dejstvu lijekova, skrati vrijeme lije­čenja i neumjerena potrošnja, te se sačuvaju danas tako neophodna finansijska sredstva.

Prednost za pacijente koji se odluče da rade analize u našoj laboratoriji, ogleda se prije svega u tome što imaju komfornije uslove, manje čekaju, mogu doći u bilo koje vrijeme tokom radnog vremena Laboratorije, mogu da zakažu vrijeme kad žele da obave analize, susreću se sa ljubaznijim osobljem koje ima dovoljno vremena da se posveti i njima i njihovim nalazima, te imaju priliku da o dobijenim rezultatima porazgovaraju sa ljekarom, kao i da im se rezultati pošalju faksom ili elektronskom poštom. Takođe, po zahtjevu pacijenta ili rodbine, uzorkovanje se može obaviti i na terenu. Osobama sa hendikepom, koje nijesu u stanju da dođu do Laboratorije, usluge uzorkovanja pružamo besplatno na teritoriji Podgorice. U zdra­vstvenim ustanovama u javnom sektoru, jedna laboratorija primi na stotine pacijenata tokom dnevnog prijema uzoraka, tako da ljekari, jednostavno, sve i da hoće, ne mogu kontaktirati sa pacijentima, jer onda ne bi imao ko da radi njihov posao tokom procesa dijagnostike i analiza. Takođe, zbog toga što su opterećeni radom na stotinama uzoraka, ograničeno im je vrijeme koje mogu posvetiti svakom uzorku, tako da moraju brzo da rade da bi stigli da završe posao, a o slanju nalaza svakom pacijentu ponaosob iluzorno je i govoriti.

U PZU „Diagnostica” svakom se uzorku i svakom pacijentu posvećuje optimalno vrijeme, tako da rezultati koje dobijamo imaju maksimalan kvalitet, na zadovoljstvo koris­nika naših usluga. Zbog svega navedenog, svakom korisniku naših usluga jasan je i naš slogan – Vaša laboratorija od povjerenja