Dijabetes – izazovi za liječenje

0
484

[heading]U vidu jednodnevnog sastanka koji je 3. juna tekuće godine održan u bečićkom hotelu „Mediteran” organizovan je skup endokrinologa Crne Gore. Sponzor ovog susreta bio je Sanofi Aventis, a za iniciranje susreta bilo je odgovorno Udruženje endokrinologa Crne Gore[/heading] U okviru susreta endokrinologa upriličenih 3. juna o. g. u Hotelu „Mediteran” u Bečićima, održano je predavanje ass. mr sci. med. dr Sretena Kavarića, direktora Interne klinike KC CG sa temom „Najnoviji pristupi u liječenju pacijenata sa dijabetesom, sa osvrtom na EASD vodič” i okrugli sto koji je imao zadatak da razjasni aktuelne prob­leme u liječenju pacijenata sa dijabetesom u Crnoj Gori. Sponzor, farmaceutska kompanija Sanofi Aventis je poslije stručnog dijela skupa organizovao prezentaciju i posebno predavanje sa ciljem da približi aspekte svog tržišnog rada i predstavi paletu dostupnih proizvoda iz ove sfere. Produkti­van radni dan koji je trajao 5 časova dao je na uvid cijelu listu najaktuelnijih pitanja savremene terapije ove komplikovane hronične nezarazne bolesti. Poseban kvalitet programa pred­stavljala je živa rasprava učesnika skupa koja je urodila brojnim korisnim sugestijama i preporukama o savremenim oblicima liječenja dijabetesne bolesti.

Dijabetes se danas tretira razuđenim spektrom analoga insulina koji ne djeluju na identičan način. Ravnomjeran profil dejstva u okviru dvadestčetvoro-časovne terapije, bez pika dejstva, dobra kontrola glikemije sa niskim rizikom od hipoglikemije, mogućnost lake titracije do postizanja ciljnih vrijednosti i minimalan uticaj na promjenu tjelesne težine, karakteristike su koje se postavljaju kao krunske vrijednosti u primjeni pojed­inih oblika terapije. U zavisnosti od specifičnosti situacije u svakom pojedinačnom slučaju, može se govoriti o raznovrsnim oblicima primjene terapije, a u direktnoj vezi sa ovim nalazi se i kombinatorika primjene različitih oblika analoga insulina.

Na sastanku endokrinologa razmatrane su mogu­ćnosti kombinovanja terapije dijabetičara, a kao posebno pitanje posmatrana je primjena bazalnih insulina u kombi­naciji sa premiksima ili brzodjelujućim insulinima u okviru intenzivirane terapije pacijenata. Ovom prilikom potvrđen je stav da je za ovakav tretman neophodno da pacijent što više sarađuje, te da za optimalan učinak treba dozirati najmanje 4 injekcije dnevno. Na sastanku je istaknuto da ne postoji mogućnost uspostavljanja dugotrajnog i kvalitetnog života pacijenta bez primjene makar 4 dnevne doze terapije. S druge strane, utvrđeno je i da u ekonomski razvijenom svijetu učestalost propisivanja bazalnih u odnosu na premikse iznosi 80:20 %. U cilju efikasne konkretizacije tvrdnji predočeni su i rezultati velikog broja aktuelnih svjetskih studija.