Dijabetična retinopatija u Crnoj Gori

0
410

Slika o dijabetesu u Crnoj Gori u 2015. godini ukazuje na veliku zastupljenost osoba u stanju dijabetesa u crnogorskom društvu, kao i na značajnu zastupljnost dijabetičkih komplikacija: sljepila, cerebrovaskularne bolesti, srčane i koronarne bolesti, bubrežne insuficijencije, neuropatije, periferne vaskularne bolesti, gangrene stopala i udova u trenutku postavljanja dijagnoze bolesti. Takođe, zabrinjavajuće je veliki broj osoba sa povišenim vrijednostima faktora rizika, kao što su na primjer: povišen krvni pritisak, povišen holesterol i gojaznost, koji dovode do obolijevanja, što ukazuje na nedovoljnu jasnu društvenu percepciju prevencije dijabetesa.

Na temu: “Kvalitet – procjena zdravstvenog sistema u tretmanu dijabetesa i dijabetične retinopatije u Crnoj Gori” govorio je prof. dr Miroslav Radunović, sa Medicinskog fakulteta koji je predstavio rezultate projekta koji je urađen u saradnji sa SZO i Ministarstvom zdravlja Crne Gore, a istim je rukovodio doc. dr Miroslav Stamenković, direktor Klinike za očne bolesti KC Zvezdara – Beograd. Projekat je trajao četiri mjeseca, od septembra do decembra 2014. godine. Metodologiju koja je korištena u projektu ustanovila je SZO uz podršku međunarodne fondacije LIONS CLUBS, Univerziteta u Sidneju i Centra za oftalmološka istraživanja Australije. Tokom izrade projekta obrađene su sljedeće oblasti: prioriteti, politika i programi, pružanje usluga, zdravstveni radnici, zdravstvena tehnologija, sistem upravljanja zdravstvenim informacijama, promocija zdravlja u vezi dijabetesa i dijabetične retinopatije i finansiranje u zdravstvu.

Nacionalni konsenzus sastanak ekspertskog tipa održan je u junu ove godine u Podgorici, na kojem su usvojene preporuke koje su proistekle iz ovog istraživanja.

Akcenat izlaganja dr Radunovića bazirao se na ključnim preporukama ovog projekta: a) da treba raditi na povećanju kadra – broja ljekara, što je u saglasnosti sa planom ljudskih resursa u sektoru zdravstva koji je Vlada Crne Gore donijela 2013. godine; b) prioritetno raditi na izradi nacionalnog vodiča i smjernica za liječenje dijabetesa i dijabetične retinopatije; c) intenziviranje informativno – edukativne aktivnosti na planu podizanja svijesti i nivoa informisanosti građana o dijabetesu i njegovim komplikacijama; e) unaprijeđenje tehničko tehnoloških uslova, opreme i kadra u smislu stvaranja uslova za operativno liječenje komplikacija dijabetične retinopatije i f) unapređenje aplikacije Registra oboljelih od šećerne bolesti i zaokruživanje integralno – informacionog sistema u zdravstvu.

Dr Haris Kujundžić, direktor Klinike za očne bolesti KCCG prezentovao je temu: “Dijabetična retinopatija – medicinski izazov”. Pojasnio je različite stepene dijabetične retinopatije, a poseban akcenat dao je na liječenje promjena na očnom dnu laserfotokoagulacijom.

Dr Kujundžić se ovom prilikom osvrnuo i na novu terapijsku metodu koja je u Crnoj Gori zaživjela u posljednje dvije godine – primjena anti VEGF terapije.

Verica Pantelić