Efikasna komunikacija u farmakovigilanci – pisma zdravstvenim radnicima

0
527

Praćenje bezbjednosti primjene ljekova, stručna procjena potencijalnih bezbjednosnih problema u vezi sa njihovom primjenom i komunikacija prema opštoj i stručnoj javnosti koja nakon toga slijedi, je jedna od najznačajnijih javnozdravstvenih aktivnosti i nadležnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Sprovodjenje ovih nadležnosti je od velikog značaja za očuvanje zdravlja ljudi. CALIMS posvećuje punu pažnju adekvatnoj i blagovremenoj komunikaciji prema svim učesnicima u sistemu farmakovigilance. Sumnju u sistem adekvatne razmjene informacija o ljekovima kod naših gradjana često izazivaju senzacionalistički naslovi u medijima, štampanim i elektronskim, koji se nekritički i bez razmišljanja o mogućim negativnim posljedicama daju na uvid našoj opštoj javnosti. Takve informacije su najčešće neprovjerene, nepouzdane, a njihovi izvori su nepoznati. Propusti u komunikaciji o pitanjima bezbjedne primjene ljekova, koji su, sami po sebi, vrlo osjetljivo polje u smislu interpretacije novih saznanja, mogu biti ozbiljna prijetnja i razlozi za klimu nepovjerenja od strane opšte javnosti, u rad nadležnih zdravstvenih autoriteta. Svaka nova informacija o bezbjednosti lijeka, čak ukoliko je naizgled i pouzdana i objek­tivna, ne treba biti interpretirana kao samostalna informacija, bez odredjene regulatorne aktivnosti i mjera od strane CALIMS-a. Takva informacija služi da se ponovo razmotri odnos korist/rizik od primjene odredjenog lijeka, i da se, ukoliko se ocijeni neophodnim, odnosno, ukoliko je taj odnos nepovoljan, preduzmu odredjene mjere u cilju zaštite zdravlja, o kojima se obavještava stručna i opšta javnost.

Efikasna realizacija pomenutih aktivnosti od strane CALIMS-a, umnogome zavisi od integriteta, kolektivne odgovor­nosti i edukacije svih zainteresovanih strana (pacijenti, zdravst­veni radnici, istraživači, akademske institucije, mediji, farma­ceutska industrija, nadležna tijela za ljekove, međunarodne organizacije) koji treba da ulože maksimum napora u interesu blagovremene komunikacije o bezbjednosti ljekova, posebno u mogućim kriznim situacijama. Visoki naučni, etički i profesionalni standardi, odnosno, moralni kodeksi, treba da prate uspješnu realizaciju ovih aktivnosti.

U samoj komunikaciji prema opštoj i stručnoj javnosti CALIMS se rukovodi i koristi samo objektivne, pouzdane, na naučnim dokazima zasnovane informacije o ljekovima. Do takvih, ažuriranih informacija o efikasnoj i bezbjednoj primjeni ljekova CALIMS dolazi u komunikaciji sa drugim nadležnim tijelima, u prvom redu sa Evropskom Agencijom za ljekove, Američkom upravom za hranu i ljekove, Svjetskom zdravstvenom organizaci­jom, agencijama iz okruženja, kroz rad zaposlenih internih eksperata Agencije, saradnika Agencije, članova savjetodavnih tijela, čijim se angažovanjem nastoji maksimalno iskoristiti stručni i naučni potencijal Crne Gore, kako bi se donijele valjane odluke u procjeni profila bezbjednosti ljekova koji su raspoloživi našim pacijentima.

Upravo iz razloga izuzetne osjetljivosti pitanja komu­nikacije o bezbjednosti ljekova, ove nadležnosti jesu povjerene agencijama za ljekove i precizno su definisane odgovarajućim propisima, kojima se jasno uređuje ova oblast.

Najveća odgovornost u pogledu komunikacije prema stručnoj i opštoj javnosti definitivno pripada CALIMS-u i pred­stavnicima proiuzvodjača ljekova, odnosno, njihovim odgovornim osobama za farmakovigilancu.

CALIMS prilikom sprovodjenja edukativnih aktivnosti o farmakovigilanci, na radionicama koje u kontinuitetu održava, predstavlja, pored ostalih važnih dokumenata i jedan, za naše zdravstvene radnike, relativno nov dokument. Radi se o Pismu zdravstvenim radnicima (eng. DHPC – Dear Healthcare Professional Communication). Forma i sadržaj Pisma zdravstvenim radnicima su definisani evropskim smjernicama. Takav vid komunikacije je međunarodno prihvaćen kao najbrži i dokazano najpouzdaniji izvor informacija za zdravstvenog radnika o bezbjednoj primjeni ljekova. Taj princip brzog i pouzdanog informisanja već godinama efikasno funkcioniše u zemljama EU.

Prvo pismo zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori poslato je 2009. godine (godina osnivanja CALIMS-a) a njihov broj je iz godine u godinu sve veći.

 PISMA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ( DHPC – DEAR! (HEALTHCARE PROFESSIONAL COMMUNICATION)!

Direktna komunikacija prema zdravstvenim radnicima ima cilj da zdravstveni radnici budu informisani o najnovijim informacijama koje se tiču efikasne i bezbjedne primjene ljekova. (DHPC) prosleđuje zdravstvenim radnicima direktno Agencija ili predstavnik proizvodjača lijeka.  Bitno je istaći da ukoliko se informacija prosleđuje zdravst­venim radnicima od strane proizvođača lijeka, tekst pisma tora biti odobren od strane Agencije.

Pisma zdravstvenim radnicima – ključni principi:

• Pružanje ažuriranih informacija o bezbjednoj i efikas­noj primjeni ljekova daje ogroman doprinos racionalnoj primjeni ljekova i smatra se javnozdravstvenom odgovornošću i obavezom svih učesnika u sistemu farmakovigilance.

• Pružanje informacija je dio kompleksnog sistema upravljanja rizicima i blagovremenog uočavanja potencijalnih rizika od primjene ljekova.

• Esencijalno je da takve informacije budu proslijeđene svim propisivačima ljekova na koje se konkretna informacija odnosi, kao i drugim relevantnim zainteresovanim stranama: udruženja pacijenata, strukovna udruženja…

• Vrlo je bitno da zdravstveni radnici budu oni koji će prvi doći u posjed bitnih informacija, kako bi, ukoliko je potrebno, na osnovu novih informacija, revidirali svoje terapijske odluke i o tome informisali pacijente.