HIV i tuberkuloza pod kontrolom

0
431

[heading size=”7”]U Miločeru održan sastanak Nacionalnog koordinirajućeg tijela za praćenje sprovođenja nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu. Ocijenjeno da se svi programi za sada realizuju uspješno [/heading] Prevalenca HIV infekcije u Crnoj Gori manja je od jedan odsto u opštoj populaciji i od pet odsto među rizičnim grupama, istaknuto je na šestom sastanku Nacionalnog koordi­nirajućeg tijela koje prati implementaciju nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu, koji je održan u Miločeru od 14. do 16. oktobra. Ti procenti su među najnižima u Evropi, a tako niska prevalenca održala se zahvaljujući aktivnostima predviđenim u dvije Nacionalne strategije za borbu protiv HlV-a. Aktivnosti je fmansijski pomogao Globalni fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv AIDS-a.

Prema riječima pomoćnika crnogorskog ministra zdravlja pnm. drMensuda Grbovića, nakon sedam godina sprovođenja projekta podaci pokazuju da su HIV i tuberkuloza i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali da su pod kontrolom.

– Njihov infektivni potencijal i prisutni socijalni faktori koji mogu uticati da se ove infekcije otmu kontroli, tjeraju nas na oprez i traže od nas još veće napore i angažovanje. Stvaranje adekvatnog okruženja za sprovođenje Strategije, a nova je usvojena za period od 2010. do 2014. godine, naša je prioritetna obaveza. Kao korisnici globalne podrške na putu smo da postignemo zacr­tane ciljeve kada je u pitanju HIV/AIDS i tuberkuloza – kazao je dr Grbović, podsjećajući da je Crna Gora još 1975. godine imala program za HIV, četiri godine prije registrovanja prve infekcije.

– U Crnoj Gori postoji politička volja na najvišem nivou da se problem AIDS-a rješava na sveobuhvatan način, u skladu sa smjernicama zajedničkog programa Ujedinjenih nacija. Nacio­nalna komisija za AIDS je formirana 2001., a prva Strategija donesena za period 2005.-2010. godina. Ona je dala dobru podlogu za prevenciju HlV-a, sa posebnim fokusom na najrizičniju populaciju i bezbjednu krv. Nova strategija razvijena je na poseban način sa ključnim učesnicima iz vladinog i nevladi­nog sektora, a temelji se na rezultatima i uspjesima prethodne. Puno je rađeno i na prevenciji i suzbijanju tuberkuloze, za šta je prvi Nacionalni program donesen 2006., a drugi prošle godine.

Uz pomoć Globalnog fonda aktivnosti su se ubrzale i došlo je do bitnih pomaka u izgradnji sistema s kojim bi uspješno odgov­orili na tuberkulozu – kazao je dr Grbović, ističući da su obnovljeni prostori za hospitalizaciju i dijagnostiku tuberkuloze, nabavljena nova oprema za transport, sproveden skrining kod rizične popu­lacije, uveden sistem nadzora nad sprovođenjem terapije i izgrađen informacioni sistem za vođenje registra tuberkuloze.

Iz Fonda za Crnu Goru izdvojeno 6,5 miliona eura

Predstavnica Globalnog fonda za podršku borbe protiv AIDS-a LindziKol, podsjetila je da je prvi grant u iznosu od 2,4 miliona eura bio 2006. godine, a da je za period od 2010-2014. izdvojeno još 4,1 milion eura.

– To pokazuje posvećenost koju Fond ima kada je riječ o borbi protiv HlV-a u Crnoj Gori. U toku programa ostvarili smo brojne uspjehe, kao što je terenski rad sa najrizičnijom popu­lacijom, ili uvođenje metadonskog programa u zdravstvene ustanove širom Crne Gore. Jačali smo kapacitete za socijalnu podršku ljudi koji žive sa HlV-om, a sproveli smo i brojne aktivnosti u borbi protiv diskriminacije i stigme inficiranih. Sve ove aktivnosti rezultirale su prevalencom koja je među najnižima u Evropi – kazala je Kol, ističući da vidi aktivnosti Globalnog fonda kao dodatak onima koje sprovodi Vlada Crne Gore. Ona je naglasila da će se tokom predstojećih godinu i po, koliko je ostalo do kraja programa, u Fondu potruditi da se ostvari održivost programa, kako dosadašnji uspjesi ne bi bili uzaludni.

MiodragDragišić, predstavnik UNDP-a, koji upravlja novcem iz Globalnog fonda, kazao je da je ta organizacija uspostavila saradnju sa državnim institucijama i nevladinim sektorom. Njegova koleginica, Itana Labović, govorila je o sprovođenju projekta za jačanje odgovora na HIV u grupama sa povećanim rizikom, ističući da su specifični ciljevi programa prevencija Hiv-a u toj populaciji, unapređenje kvaliteta liječenja, stvaranje podržavajućeg okruženja, jačanje sistema nadzora nad HIV-om, te poboljšanje kapaciteta i koordinacije odgovora na HIV. Ona je kazala da se uspješnost programa procjenjuje na osnovu indikatora, te da su svi ciljevi uglavnom ili dostignuti ili je postignuto mnogo više od planiranog.

Strategija promijenila stanje

Dr Mugoša kazao je da je stanje u kontroli HIV prije donošenja prve strategije bilo opterećeno raznim problemima jer nije postajao nadzor, dijagnostika i terapija nijesu rađeni u Crnoj Gori, a velikih problema bilo je i sa prijavljivanjem.