HIV/AIDS-a u Crnoj Gori

0
515

05Tim povodom generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministartsvu zdravlja, prim. dr Mensud Grbović podsjetio je da je HIV infekcija prisutna u Crnoj Gori, ali i da je pod kontrolom, zahvaljujući i tome što je Crna Gora od početka pojave epidemije HIV-a preduzimala adekvatne mjere. Uveden je adekvatan program za HIV/AIDS još 1985. godine, 2001. godine osnovana je nacionalna multisektorska komisija za AIDS, a zatim donijeta i implementirana nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a. Prva nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a dala je dobru podlogu za prevenciju HIV-a, sa posebnim fokusom na populaciju u najvećem riziku i bezbjednu krv, te unaprijedila dijagnozu, liječenje i njegu osoba koje žive sa HIV-om. Nevladine organizacije imale su ključnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa. Druga nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori razvijena je na poseban način sa ključnim učesnicima iz vladinog i nevladinog sektora, i podržana tematskom grupom UN za AIDS. Implementacija navedenih strategija, od strane vladinog i nevladinog sektora, a uz finansijsku podršku Global fonda, dala je mjerljive i evidentne rezultate. Treća nacionalna strategija za odgovor na HIV/AIDS za period 2015-2020, razvijena je u bliskoj saradnji i učešću ključnih institucija i organizacija iz vladinog sektora i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i podrškom osoba koje žive sa HIV-om i osoba u riziku od HIV-a. Revidirani su programi i aktivnosti u okviru postojećih strateških oblasti, kako bi svojim konceptom odgovorali trenutnom stanju i prioritetima. Širenje HIV infekcije najbolje se sprečava širenjem znanja i promovisanjem sigurnih obrazaca ponašanja u situacijama koje su rizične za dobijanje HIV infekcije, smanjivanjem stigme i diskriminacije i stvaranjem povoljnih uslova za život onih koji su već inficirani HIV-om – kazao je dr Grbović. Direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša, izjavio je da se gra¬đa¬ni pod ri¬zi¬kom ka-sno ja¬vlja¬ju i te¬sti¬ra¬ju, zbog če¬ga je do¬šlo do po¬ra¬sta umr¬lih. U Cr¬noj Go¬ri je u 2015. go¬di¬ni pre¬mi¬nu¬lo je šest oso¬ba od HIV-a, što je tri pu¬ta vi¬še ne¬go pro¬šle godine. Re¬gi¬stro¬va¬no je 16 no¬vih slu¬ča¬je¬va sa vu¬ru-som HIV/AIDS, od kojih je sa¬mo jed¬na ženska oso¬ba za¬ra¬že¬na za taj pe¬ri¬od. Preminule dvi¬je oso¬be u ovoj godini su ima¬le HIV, a če¬ti¬ri osobe for¬mi¬ran AIDS u kasnom sta¬di¬ju¬mu. Ve¬ći¬na no¬vih in¬fi¬ci¬ra¬nih gra-đa¬na sta¬ro¬sne su do¬bi od 25 do 49 go¬di¬na, a 63% su iz Pod¬go¬ri¬ce. Glav¬ni put pre¬no¬sa HIV-a je kod ho-mo¬sek¬su¬a¬la¬ca, pa mo¬ra¬mo po¬seb¬nu pa¬žnju obra¬ti¬ti na tu po¬pu¬la¬ci¬ju, ka¬ko ne bi do¬šlo do po¬ve¬ća¬nja bro¬ja za¬ra¬že¬nih me¬đu nji¬ma i ši¬re¬nja na osta¬le gra¬đa¬ne. Ni¬je se po¬ve¬ćao broj za¬ra¬že¬nih kod ko¬ri¬sni¬ka dro¬ga i ni¬je za¬bi¬lje¬žen ni¬je¬dan slučaj da je maj¬ka pre¬ni¬je¬la vi¬rus na no¬vo¬ro¬đen¬če. Najveći pro¬blem jeste što pa¬ci¬je¬na¬ti ko¬ji zna¬ju da ima¬ju HIV ne¬će da se li¬je¬če. Od po¬čet¬ka epi¬de¬mi¬je HIV-a u Cr¬noj Go¬ri do kraja no¬vem¬bra 2015. go¬di¬ne registro¬va¬na je 191 oso-ba in¬fi¬ci¬ra¬na ovim vi¬ru¬som, od to¬ga je AIDS ima¬lo 98 oso¬ba, a HIV po¬zi¬tiv¬nih je 93 osobe. Tre¬nut¬no u Cr-noj Go¬ri sa HIV-om ži¬ve 143 osobe, od to¬ga je znatno ve¬ći broj in¬fi¬ci¬ra¬nih mu¬ška¬ra¬ca ne¬go že¬na, što go-vo¬ri da su mu¬škar¬ci promiskuitet¬niji. Obim te¬sti¬ra¬nja gra¬đa¬na na HIV, po¬seb¬no kod ri¬zič¬nih gru¬pa je ni¬zak, što po¬seb¬no zabrinjava i za-da¬je pro¬ble¬me. Kroz sa¬vje¬to¬va¬li¬šta za do¬bro¬volj¬no te¬sti¬ra¬nje po¬diže se nivo svijesti kod gra¬đa¬na, ali je to spor pro¬ces jer po¬sto¬ji stig¬ma i diskrimna¬ci¬ja od dobija¬nja ne¬že¬lje¬nih re¬zul¬ta¬ta kod tih oso¬ba. U planu je nova kam¬pa¬nja, ka¬ko bi se pove¬ćao broj pre¬ven¬tiv¬nih pre¬gle¬da, a obez¬bi¬je¬đen je ve¬li¬ki broj testo¬va za HIV. U pitanju su sa¬vre¬me¬ni te¬sto¬vi ko¬ji omo¬gu¬ća¬va¬ju br¬ze re¬zul¬ta¬te, a na¬kon to¬ga, uko¬li¬ko je po¬treb¬no, pa¬ci¬jent do¬bi¬ja po¬moć struč¬nja¬ka In¬sti¬tu¬ta. Te¬sti¬ra¬nje na HIV ob¬u¬hva¬ti¬lo je 10,6 oso¬ba na 1.000 sta¬nov¬ni¬ka u 2014. go¬di¬ni i ono je me¬đu naj¬ni¬žim u Evro¬pi. Pre¬ko 5.000 oso¬ba te¬sti¬ra¬no je u sa¬vje-to¬va¬li¬štu In¬sti¬tu¬ta za jav¬no zdra¬vlje, od kada ono po¬sto¬ji.

Dr Mu¬go¬ša je još uka¬zao na okon¬ča¬nje mo¬de¬la fi¬nan¬si¬ra¬nja iz Glo¬bal¬nog fon¬da UNDP-a, za oso¬be u naj¬ve¬ćem ri¬zi¬ku od HIV-a, ko¬ji je tra¬jao do ju¬na 2015. godine, a to za sa¬vje¬to¬va¬li¬šta i ser¬vi¬se pred¬sta¬vlja ve¬li¬ki pro¬blem. Po¬seb¬no je ugro¬že¬no funkcionisanje ser¬vi¬sa iz ne¬vla¬di¬nog sek¬to¬ra, ta¬ko da su po¬treb¬na sred¬stva i no¬vi na¬čin fi¬nan¬si¬ra¬nja za kon¬tro¬lu te bo¬le¬sti.

Verica Pantelić