Klinička pedijatrijska endokrinologija

0
760

04Krajem ove, 2015. godine, medicinska stručna javnost obogaćena je kapitalnim izdanjem iz oblasti pedijatrijske endokrinologije, autora prof. dr sci med. Božidara M. Bojovića. Medicinski udžbenik Klinička pedijatrijska endokrinologija, čiji su izdavači Medicinski fakultet iz Podgorice, Štampar Makarije i Obodsko slovo, odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta odobren je za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu kao dopunski udžbenik za predmete Pedijatrija i Interna medicina.
Poslije Pedijatrijske endokrinologije autora prof. dr Zrnkе Kalafatić (1978.g.) i Kliničke pedijatrijske endokrinologije, prof. dr Dragana Zdravkovića (2001.g.) udžbenik prof. Bojovića sublimiše savremena dostignuća u oblasti pedijatrijske endokrinologije kroz 21-no poglavlje, na 647 strana, kao rezultat autorovog bavljenja dječjom endokrinologijom više od 35 godina.
Koristeći se vodećim stranim udžbenicima dječje endokrinologije, kao i najnovijim publikacijama iz tog područja, autor je nastojao da knjiga ima prvenstveno praktičnu namjenu, na osnovu današnjih saznanja o patofiziologiji, simptomatologiji, dijagnostici i terapiji najvažnijih endokrinih bolesti dječjeg doba (1).
Prof. Bojović objavio je 230 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, autor je 13 i koautor u sedam monografija i dva univerzitetska udžbenika. Član je Udruženja kliničkih
endokrinologa Amerike, Balkanske i Mediteranske medicinske unije. Prvi je profesor pedijatrije i osnivač katedre za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
Recenzent knjige, prof. dr Jovan Vlaški, ističe da ovaj udžbenik predstavlja neophodnu literaturu za svakodnevni rad dječjim endokrinolozima, pedijatrima, adultnim endokrinolozima za pacijente u kasnijoj adolescenciji, a posebno je potrebna specijalistima opšte medicine, porodičnim ljekarima ili drugim ljekarima koji će preuzeti brigu o djeci poslije sedme godine, kao i da – „knjiga prof. Bojovića vraća duh vremena kada je odnos ljekara i bolesnog djeteta i njegovih roditelja bio prisniji, kada je laboratorijska dijagnostika bila u drugom planu i manje razvijena, pa su kliničko viđenje, iskustvo i pregled bili najvažniji“.
U prilici sam bio da pročitam reagovanje prof. dr Dragana Zdravkovića, upućeno autoru poslije čitanja knjige, koji kaže da je njom oduševljen i zahvalan kao pedijatar i pedijatrijski endokrinolog. – „Knjiga je pravo blago, u rangu je sa vodećim svjetskim pedijatrijskim endokrinologijama, nevjerovatno dobro ilustrovana i tehnički opremljena. Kao što već dobro znamo iz drugih Tvojih djela, jezik je prekrasan, razumljiv u potpunosti i omogućuje praćenje teksta bez ikakvog napora. Ono što je možda najbitnije, knjiga odiše sopstvenim iskustvima autora u svim najtananijim i najkomplikovanijim oblastima pedijatrijske endokrinologije“ – rekao dr Zdravković.

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović