Izbjeći ugrožavanje efikasnosti nacionalnog odgovora na HIV/AIDS

0
356

Održana sjednica Nacionalnog koordinirajućeg tijela za HIV/AIDS

 

U prostorijama Instituta za javno zdravlje Crne Gore održana je redovna sjednica Nacionalnog koordinirajućeg tijela (NKT) za HIV/AIDS koje čini multisektorsko tijelo usmjereno na praćenje Nacionalnog odgovora na HIV/AIDS.

Osim razmjene informacija o trenutnom stanju u vezi sa sprovođenjem programa, predstavljanju situacije u odnosu na terapijski odgovor na HIV/AIDS i distribuciju antiretrovirusne terapije, važan segment sastanka bilo je i sprovođenje i podrška preventivnim programima u odnosu na HIV/AIDS. NKT je ocijenilo da treba po svaku cijenu izbjeći ugrožavanje ukupnog Nacionalnog odgovora na HIV/AIDS i zacrtanih rezultata u odnosu na smanjenje prevalence HIV-a u našoj državi, koji su u ozbiljnoj mjeri ugroženi neadekvatnim procedurama za pružanje podrške isključivo i samo najkvalitetnijim servisima. Naime, ovakve neadekvatne procedure i pravila omogućavaju uključivanje organizacija koje nemaju adekvatno znanje, iskustvo i profesionalne rezultate na ovom polju u proces nacionalnog odgovora na HIV/AIDS kao jednog od ključnih javno-zdravstvenih pitanja u Crnoj Gori. NKT napominje da postojeće procedure ne propisuju adekvatne kriterijume za ocjenu kapaciteta i relevantnog iskustva i ekspertize koje predloženi projekti i programi podrazumijevaju. Ova situacija direktno može ugroziti ukupno javno zdravlje građana i građanki naše zemlje, i stoga NKT zahtijeva hitno rješavanje ove situacije, a primarno u interesu javnog zdravlja. Posebno skrećemo pažnju na činjenicu da je državni nacionalni odgovor na HIV/AIDS od strane svih relevantnih međunarodnih organizacija i institucija ocijenjen kao veoma uspješan primjer multisektorskog odgovora na HIV/AIDS u regionu i šire.

Tokom 2019. godine, Crna Gora je obnovila saradnju sa Globalnim fondom za AIDS, tuberkulozu i malariju, potpisujući trogodišnji ugovor između Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda. Crna Gora se zajedno sa Globalnim fondom obavezala na kontinuiranu podršku sprovođenju preventivnih programa nevladinih organizacija u oblasti HIV/AIDS-a usmjerenim ka ključnim populacijama, kao i na obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju servisa ranjivim kategorijama, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv AIDS 2015-2020. Ova podrška je realizovana kroz konkurse Ministarstva zdravlja Crne Gore za podršku servisima koje pružaju nevladine organizacije u odnosu na prevenciju HIV/AIDS-a.

NKT napominje da naša država, u skladu sa ukupnim budžetom, raspolaže skromnim sredstvima opredijeljenim za prevenciju HIV/AIDS-a, te ista moraju biti usmjerena isključivo i samo na najkvalitetnije servise prevencije i podrške ključnim populacijama. S tim u vezi, ukupan sistem koji reguliše podršku ovim servisima je u obavezi da pronađe način da svaki utrošeni euro od poreskih obveznika naše zemlje opredijeljen za ovu namjenu bude utrošen na najkvalitetniji mogući način i usmjeren isključivo i samo ka profesionalnim servisima zasnovanim na stručnom znanju, iskustvu u radu i visokoj ekspertizi, u skladu sa najvišim međunarodnim i nacionalnim standardima pružanja ovih usluga.

U skladu sa ovim, a u cilju održavanja visokog kvaliteta nacionalnog odgovora na HIV, NKT je odlučio da uloži dodatni napor u poboljšanje nadzora nad sprovođenjem programa kako bi se osiguralo da ranjive kategorije kojima su programi namijenjeni, dobijaju preventivne usluge sa najvećim mogućim kvalitetom i efikasnošću, te u odnosu na urgentne potrebe ciljnih grupa, a u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

NKT apeluje na Komisiju za HIV/AIDS Ministarstva zdravlja Crne Gore, Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za preventivne servise u ovoj oblasti i Ministarstvo javne uprave Crne Gore da se založe za hitno pooštravanje kriterijuma za odabir programa koji će dobijati podršku u svakoj fazi procesa – od provjere podnešene dokumentacije, kvalitetne procjene i dokazivanja prethodnog iskustva i ekspertize, kvaliteta dosadašnjih rezultata, preko odabira kvalifikovanih nezavisnih procjenjivača sa iskustvom u ovoj oblasti, do donošenja finalne odluke o tome koji programi će biti podržani.

Nacionalno koordinirajuće tijelo (NKT)  (CCM /Country Coordinating Mechanism) je nezavisno tijelo na državnom nivou koje se bavi pripremom, razradom i praćenjem sprovođenja projekata iz oblasti HIV/AIDS-a finansiranih od strane Globalnog fonda, države i drugih izvora finansiranja/donatora. NKT je osnovano 2004. godine, i čine ga 19 dobrovoljnih članova, uključujući predstavnike različitih ministarstava i javnih zdravstvenih ustanova, osoba koje žive sa HIV-om, NVO, akademske zajednice, medija, Fonda za zdravstveno osiguranje i sistema Ujedinjenih nacija u zemlji. Rad NKT je javan i aktivnosti za rad NKT se finansiraju iz namjenskih sredstava GF, mada se finansiranje može ostvariti iz drugih izvora bužeta, opština, donacija domaćih i stranih fondacija, firmi pojedinaca i sl.

 Vladan Golubović

Sekretar Sekretarijata Nacionalnog koordinirajućeg tijela

Institut za javno zdravlje