Javna zdravstvena ustanoca Dom zdravlja – Andrijevica

0
1023

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja – Andrijevica kao najmlađa ustanova primarne zdravstvene zaštite u Crno Gori, formirana je Odlukom Vlade RCG 30. decembra 1998 godine, umjesto dotadašnje Zdravstvene stanice koja je funkcion isala u sastavu Doma zdravlja – Berane. Kao samostalno pravn lice posluje od 19. 2. 1999. godine. Ova ustanova obavlja poslov primarne zdravstvene zaštite stanovništva, na teritoriji opštin Andrijevica. Primarna zdravstvena zaštita je prvi nivo na ko građanin ostvaruje zdravstvenu zaštitu i preko kojeg se uključuj u proces zdravstvene zaštite na drugim nivoima.

Od svog osnivanja, Dom zdravlja je obavljao poslov zdravstvene zaštite u sljedećim oblastima: zdravstvenog vaspitanja opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštit djece i omladine, zdravstvene zaštite radnika, polivalentn patronaže, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske dijag nostike, kućne njege i liječenja, hitne medicinske pomoći i zdravst vene statistike. Ova ustanova obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu i oblasti plućnih bolesti i tuberkuloze, mentalnog zdravlja, rendgen ske dijagnostike i higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite Sve to bilo je olakšano posredstvom Javne zdravstvene ustanov Dom zdravlja „Dr Nika Labović” – Berane. Takođe, zahvaljujuć dobroj saradnji sa Opštom bolnicom – Berane i Domom zdravlj

„Dr Nika Labović” Berane, u cilju visokokvalitetne zdravstven zaštite, angažuje i stručne konsultante raznih specijalnostim, p ugovoru o dopunskom radu koji u kontinuitetu ordiniraju: pneu moftiziolog, radiolog, a proteklih godina i ljekari drugih specijal nosti. Na taj način je odlazak pacijenata u druge ustanove rad dijagnostike i liječenja sveden na neophodni minimum. Raniji godina Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja – Andrijevic imala je godišnje i do 51-og zaposlenog, sa raznovrsnom obra zovnom strukturom. Ova ustanova je školovala kadrove, a dost ljekara koji su radili u Domu zdravlja dobilo je specijalizaciju z potrebe drugih zdravstvenih ustanova, tri su po završenoj specijal izaciji našli novo zaposlenje u Beogradu, 11 ljekara koji su radil u ovoj ustanovi našlo je novo zaposlenje.

 Tokom 2008. godine sprovedena je reforma primarne zdravstvene zaštite, dinamikom utvrđenom Master planom razvoja zdravstva od 2005-2010. godine. Tokom 2008. godine donijeta su nova akta ustanove, Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja. Reforma u ustanovi je otpočela 1. 6. 2008. godine, i to procesom registracije osiguranika. Svaki osiguranik je dobio priliku da izabere svog doktora i na taj način stvori preduslov za ulazak u sistem javnog zdravstva Crne Gore. Orga­nizacija rada sprovedena je u skladu sa reformom primarne zdravstvene zaštite.

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja – Andrijevica predstavlja referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža ili omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru.

Radi obavljanja djelatnosti, ova ustanova ima osnovne organizacione cjeline, u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mjesta, i to: izabrane doktore (za odrasle, za žene i za djecu), centre za podršku, jedinice za podršku, menadžment i administrativno-tehničke poslove.

U Domu zdravlja rade tri tima izabranih doktora za odrasle, jedan tim izabranog doktora za žene i jedan tim izabranog doktora za djecu. Jedna doktorka na poslovima izabrani doktor za odrasle, spec. opšte medicine, završila je tokom 2012. god. doedukacijom dospecijalizaciju iz porodične medicine. Takođe je jedna doktorka, izabrani doktor za odrasle, doktor medicine, dobila specijalizaciju iz porodične medicine. Edukaciju su imale i medicinske sestre, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao što je edukacija tima izabranog doktora za djecu u vezi programa obaveznih imunizacija i dr. Takođe, svim zaposlenim bilo je omogućeno učešće na kongresima, seminarima, savjetovanjima, predavanjima, kao i stručnim skupovima bilo koje vrste i trajanja, kako za medicinske tako i za nemedicinske radnike, a sve u cilju podizanja kvaliteta rada zaposlenih u ustanovi.

Shodno aktu o sistematizaciji, uspješno rade i ostale organizacione cjeline u našoj ustanovi. Centri za podršku su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira doktor pneumoftiziolog iz Doma zdravlja „Dr Nika Labović”. Centar za dijag­nostiku: laboratorijska, rendgenska i ultrazvučna dijagnostika. Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika obavlja se uz kordinaciju specijaliste radiologa iz Opšte bolnice – Berane. Centar za laboratorijsku dijagnostiku radi uz koordinaciju specijaliste kliničke biohemije iz Opšte bolnice – Berane. U sklopu Doma zdravlja funkcioniše i Centar za prevenciju, u kojem su organizovana savjetovališta i to: Savjetovalište za mlade, Populaciono i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje.

U Domu zdravlja organizovane su i jedinice za podršku timovima izabranih doktora, koje čine: Jedinica za patronažu i Jedinica za sanitetski prevoz. Menadžment Doma zdravlja je, zahvaljujući dobroj saradnji sa humanitarnim organizacijama, sponzorstvima i donacijama, kao i podršci od strane Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, izvršio adaptaciju objekta, remontovanje stare i nabavku nove opreme, čime je učinjeno da dijagnostičke mogućnosti budu na visokom nivou, tako da su u ovu ustanovu, zbog kvaliteta i brzine obavljanja dijagnostičkih procedura, dolazili pacijenti iz susjednih opština. Vozni park kojim raspolaže Ustanova omogućava da osoblje obav­lja svakodnevni rad na terenu, kao i da pacijenti udobno i bezbjedno stignu do svih destinacija u koje su upućeni.