Klinika za onkologiju

0
2486

[heading]Nakon godinu dana od otvaranja nove Klinike za onkologiju i radioterapiju – svi segmenti aktivno funkcionišu[/heading] Povodom praznika Dana državnosti Crne Gore 12. jula 2010. novu Klinika za onkologiju i radioterapiju svečano je otvorio premijer Crne Gore Milo Đukanović. Ovom činu prisustvovale su mnoge značajne zvanice i funkcioneri naše države. Nova Klinika danas predstavlja ponos zdravstvenog sistema Crne Gore i jedini u potpunosti nov zdravstveni objekat sa opremom iz posljednjih skoro 40 godina.

Projekat izgradnje i opremanja ostvaren je od sred­stava kredita Austrijske vlade i austrijske kompanije „Odelge”, koja se bavi projektovanjem i opremanjem zdravstvenih ustanova širom svijeta. Građevinske radove izvela je Dire­kcija za javne radove Crne Gore, sa izvođačima firmama „Fidija” – Podgorica i „Lipa” – Cetinje.

Klinika za onkologiju i radioterapiju jedina je usta­nova tercijarnog nivoa u Crnoj Gori koja liječi bolesnike sa kancerom, metodama radioterapije i sistemskim terapijama. Ranijih godina značajan broj pacijenata sa kancerom zahti­jevao je odlazak na liječenje van Crne Gore, i to najčešće u Beograd i Sremsku Kamenicu. Danas se njihov broj smanjio i može se reći da je to sada peti dio u odnosu na onaj od prije nekoliko godina.

Nakon otvaranja Klinike prvo je uslijedilo prem­ještanje stacionarnog dijela Klinike koji je sa 21-og proširen na 50 kreveta. U ovaj broj spadaju i dva specijalna kreveta u posebnoj prostoriji sa adekvatnom opremom za monitoring teških bolesnika kojima je potrebna izolacija nakon komp­likacija tretmana.

Na Klinici je instalirana i adekvatna laboratorija koja je neophodna za primjenu specifičnih terapija. Dnevna bo­lnica hemioterapije najfrekventniji je dio Klinike i posjeduje 9 specijalnih stolica za primjenu sistemskih vidova terapija kancera. U njoj su stvoreni povoljni ambijentalni uslovi koji uz ljubazno osoblje skraćuju vrijeme provedeno ovdje. Terapije koje se primjenjuju mogu da budu kratkotrajne, ali i da budu u trajanju od nekoliko časova, što ponekad može da predstavlja napor za bolesnike. Medicinske sestre koje rade u ovom dijelu Dispanzera prate i mogućnost eventual­nih komplikacija terapije koje mogu da se pojave i tokom same aplikacije.

U dispanzerskom dijelu nalaze se posebni pultovi za prijem bolesnika kako u stacionarni dio tako i za preg­lede i konsultacije pacijenata. Tu se nalaze 3 ambulante za  Odjeljenje hemioterapije, dvije za spoljašnje zračenje i jedna ambulanta za brahiterapiju. Planiranjem vremena dolaska bolesnika iz čitave Crne Gore pokušavamo da se vrijeme čekanja svede na minimum uz, takođe, adekvatan prostor čekaonice i osmijeh i susretljivost osoblja koje je ovdje zapos­leno.

Sljedeći krucijalni korak predstavljalo je stavljanje u puni pogon najsavremenijeg visokoenergetskog linearnog akceleratora – „Siemens Oncora”, koji predstavlja novitet u našem regionu pa i šire. Prije aktiviranja bila su neophodna specifična mjerenja i dozimetrije koje su sprovedene od strane inostranih stručnjaka. Planiranje zračenja za svakog pojedinačnog bolesnika sprovodi se na dvadesetčetvoro-slajsnom CT simulatoru. Sken tumora šalje se u sistem za planiranje na kom ljekari i fizičari rade 3D plan zračenja. Ovaj plan se prenosi direktno na linearni akcelerator i tada se sprovodi adekvatno zračenje. „Oncor” ima i tzv. multilif kolimator koji ocrtava tumorske margine koje su nekada veoma nepravilne. Na ovaj način se postiže velika efikasnost, uz smanjenje neželjenih efekata na okolna zdrava tkiva. Trenutno su nam oba akceleratora u funkciji i Crna Gora po prvi put ima dva aparata koji zrače. Ovo nam daje sigurnost u slučajevima kada dođe do kvara nekog od aparata. Pravilno funkcionisanje uz dodatne organizacione izmjene i kontrole doveli su do drastičnog smanjenja vremena čekanja na zračenje i svi pacijenti trenutno dolaze na terapiju u optimal­nom vremenu. Treba naglasiti da ukoliko pacijenti primaju i neki drugi vid sistemske terapije, zračenje se obično odlaže nakon završetka hemioterapije zbog mogućnosti negativnih toksičnih efekata.

Osim infrastrukture i opreme za primjenu komplikovanih terapijskih procedura, veoma su značajni i adekva­tni kadrovski potencijali. Trenutno na Klinici imamo dvoje specijalista radiologije i 4 specijalizanta. Dvoje starijih specijalizanata nalaze se na Institutu u Beogradu. Na Odjeljenju hemioterapije imamo 4 specijaliste i isto toliko specijalizanata. Ovim se stiču uslovi da naši stariji ljekari prenesu svoja iskustva i znanja na mlađe kolege. Klinika za onkologiju je, takođe, i baza Medicinskog fakulteta i tu se održavaju vježbe predmeta Onkologija i Uvod u kliničku medicinu, te semi­nari i okrugli stolovi sa temom iz oblasti kancera. U posljed­nje vrijeme, i pored nezavidne ekonomske situacije, učinjen je napor na postizanju adekvatnog broja edukovanog sredn­jeg medicinskog kadra. Na Klinici imamo nekoliko medicin­skih sestara sa visokom stručnom spremom koje treba još više da unaprijede procese njege i terapije bolesnika sa kancerom.