Konzervativna terapija stres inkontinencije

0
689

[heading]Iz diplomskog rada „Učestalost stres inkontinencije kod žena u starosnoj dobi od 50 do 70 godina”[/heading] Konzervativna terapija stres inkontinencije ne uključuje farmakološki i hirurški tretman. Ona kod žena podrazumijeva mijenjanje životnih navika, fizičku aktivnost (trening mišića poda karlice, biofidbek, treniranje bešike i električna stimulacija), promjene u ponašanju i upotrebu uređaja koji sprečavaju inkontinenciju. Ovi tretmani su jednostavni i jeftini, sa malim rizikom za nastanak neželjenih efekata.

PROMJENA ŽIVOTNIH NAVIKA

Nekoliko životnih faktora mogu igrati ulogu bilo u patogenezi, ili u izlječenju inkontinencije.

1. Izgubiti na težini, ukoliko postoji gojaznost. Gojaznost je faktor rizika za SUI i gubitak težine je koristan za jako gojazne žene.

2. Smanjiti unos kofeina.Veliki broj istraživanja nije poka­zao nikakvu vezu, ali klinička istraživanja sugerišu da smanjenje unosa kafe, čaja i koka-kole podstiču kontinenciju.

3. Smanjiti unos tečnosti i gaziranih pića.

4. Tretman opstipacije primjenom hrane koja je bogata vlaknima. Hronično naprezanje tokom opstipacije može biti faktor rizika za prolaps organa karlice i urinarnu inkontinenciju.

5. Prestanak pušenja i liječenje plućnih bolesti i kašlja. Plućne bolesti, kao što su astma i bolesti koje se manifestuju kašljem, povećavaju rizik od inkontinencije kod žena. Nikotin izaziva kontrakcije mišića bešike.

6. Izbjegavati vježbe istezanja.Vježbe istezanja mogu da prikriju simptome SUI tokom te aktivnosti.

7. Redovno mokrenje. Cilj je da se bešika prazni prije nego što dostigne maksimalni kapacitet.

8. Promjene položaja. Gubitak mokraće može biti spri­ječen ukrštanjem nogu ili naginjanjem naprijed prilikom kašlja ili naprezanja.

FIZIČKA AKTIVNOST

1. Trening mišića poda karlice – Podrazumijeva samo treniranje mišića ili njegovo sprovođenje u kombinaciji sa ostalim pomagalima, kao što su vaginalni konusi, električna stimulacija koji se koriste u rehabilitaciji ili za jačanje mišića poda karlice. Trening mišića poda karlice povećava njihovu snagu i tonus, uzrokujući hipertrofiju mišićnih vlakana. Ovo je prevencija za nevoljno curenje mokraće u slučaju povećanog intraabdominalnog pritiska.

Tehnika. Uspješni trening mišića poda karlice dijelom zavisi od sposobnosti pacijenta da izvede pogodne voljne kon­trakcije mišića poda karlice. Istraživanja pokazuju da 50% žena nisu dobro izvele kontrakcije, i da je % pogrešno izvodilo Valsalva manevr. Ako je trening uspješan, onda:

• Svi pacijenti treba da budu ispitani digitalno, od strane fizioterapeuta koji treba da muskulaturi poda karlice pristupi vaginalno. Mišićna snaga se mjeri prema oksfordskoj skali – od

0 do 5. Fizioterapeut, takođe, računa koliko kontrakcija može biti izvedeno prije nego što se javi zamor.

• Treba da se daju instrukcije kako da se izvode voljne kontrakcije mišića karlice. Učenje ovih instrukcija nije jednostavno

1 zahtijeva vrijeme i disciplinu.

• Tokom nekoliko mjeseci (jednom mjesečno) pacijen­tovo ponašanje treba da bude propraćeno od strane fiziotera­peuta.

Program za trening mišića poda karlice. Bazirano na litera­turi, program mišića poda karlice uključuje 3 seta od 8-12 sporih kontrakcija koje traju 6-8 sekundi. Izvodi se 3-4 puta sedmično, u kontinuitetu 15-20 sedmica. Ove vježbe bi trebalo nastaviti i nakon tih 15-20 sedmica i one bi trebalo da postanu dio životnih navika pacijenta. Uspjeh zavisi od razumijevanja žene i njene moti­vacije da nastavi. Dužina treninga varira zavisno od osobe.

Rezultat. Studije pokazuju da žene podvrgnute ovom tretmanu imaju bolje rezultate u liječenju inkontinencije od onih koje nisu podvrgnute tretmanu.

2. Biofidbek

Biofidbek se koristi kao pomoć u učenju vježbi mišića poda karlice. Postoji nekoliko metoda: digitalni, vizuelni i vaginalni konusi.

Digitalni biofidbek. Vaginalni digitalni pristup perineumu je jednostavna forma, ali se u danjašnje vrijeme preferira vizuelni metod.

Vizuelni biofeedback. Izvodi se uz pomoć malog perineometra i monitora. Neki uređaji snimaju stanje i prikazuju ga na ekranu, što i pacijent može da vidi. Iako nisu baš pouzdani, oni su najbolji motivatori i mogu da pomognu ženi da poboljša kontrakcije.

Vaginalni konusi. Oni su predviđeni za jačanje i tes­tiranje funkcije mišića karlice. Osjećaj gubljenja konusa iz vagine može da dovede do senzornog fidbeka i izazove kontrakciju da bi se povratio taj konus. Ima raznih vrsta konusa (različitih veličina, oblika i težine od 20-100 g).

Tehnika. Žena stavi najmanji konus u vaginu i onda pokušava da ga zadrži dok šeta. Nakon toga povećava težinu konusa. Tretman počinje najtežim konusom, koji se zadržava na jedan minut, dva puta na dan, i pacijent pokušava da poveća vrijeme zadržavanja konusa. Kad se postigne vrijeme zadržavanja od 15 minuta, prelazi se na teži konus.