Maloljetnička delinkvencija

0
1960

Arrested teenager with handcuffsUsljed poboljšanja životnog standarda, širenja tendencije za vođenje, tako reći, modernog života  koji zahtijeva ,,brzo življenje“ tj. manje slobodnog vremena, manju posvećenost porodici, a koji proizvodi veću otuđenost među ljudima, dolazi do povećanja stope kriminala a posebno maloljetničke delinkvencije.

U početku se pojam maloljetničke delinkvencije nije razlikovao od pojma kriminala, a sada o samom pojmu maloljetničke delinkvencije postoje brojna shvatanja. On se različito određuje u kriminološkoj, pravnoj, sociološkoj i pedagoškoj literaturi.

Pojam delinkvencija potiče od latinske riječi delictum što znači krivično djelo. Taj pojam obuhvata teže oblike antisocijalnog, socio-patološkog i kriminalnog ponašanja s izuzetkom ubistva, kao što su pljačka, krađa, namjerno izazivanje štete, razbojništvo, huliganstvo itd. Delinkvencija je socijalna bolest, to nije nikakva medicinska dijagnoza. Delinkventima smatramo osobe koje ne žive u skladu sa fizičkim i moralnim normama društva i koje su zbog toga trajno ili privremeno u konfliktu sa zakonima države.

Maloljetnička delinkvencija podrazumijeva sve oblike devijacije koji se javljaju u ponašanju maloljetnih lica. Ovaj pojam uključuje sve od antisocijalnog do asocijalnog ponašanja. Uže shvatanje se oslanja na postojeće normativne sisteme u kojima su propisani oblici prihvatljivog ponašanja čijim se kršenjem postiže krivično djelo. Takođe treba spomenuti da se delikventne radnje ne izvode samo individualno, već i u parovima, grupama.

Uzroci maloljetničke delinkvencije

Svako delinkventno ponašanje u svojoj biti izaziva težnju za kompenzacijom osjećaja manje vrijednosti. Mladi delikventi su često u sukobu s okolinom, zakonom i policijom, što kod njih izaziva dodatan osjećaj straha i nesigurnosti. Različiti su faktori koji dovode do delinkventnog ponašanja a možemo ih podijeliti na makro i mikro faktore.

Makro faktori su: ekonomski faktori/krize, rat i njegove posljedice, politički faktori, opšti (nasilni) kulturni modeli, medijske slike, poruke i sadržaji, društvena pokretljivost – migracije, urbanizacija, društvena reakcija (moralna panika, rat protiv kriminala, povećavanje represije i kršenje ljudskih prava, uvećavanje ukupnog kriminala). Većina ovih faktora je uticala na povećanje broja maloljetnih delinkvenata u Crnoj Gori, ali ispitivanja su pokazala da najviše utiču mikro faktori kao što su:

  • porodične prilike i odnosi (zanemarivanje od strane roditelja) 80% maloljetnih  ispitanika u Crnoj Gori je bilo žrtva porodičnog nasilja ili zanemarivanja,
  • škola (neuspjeh, nasilje),
  • materijalni problemi, odgojno nepovoljne situacije ( prepuštenost ulici),
  • neorganizovano slobodno vrijeme.

Zakonski okvir za maloljetnike prestupnike u Crnoj Gori

Prema Konvenciji UN o pravima djeteta, djeca koja su u sukobu sa zakonom imaju pravo na postupak usklađen na unapređivanju osjećanja dostojanstva i sopstvene vrijednosti djeteta, pravo na život djeteta, opstanak i razvoj, nediskriminaciju. Prevencija maloljetničke delikvencije je jedan od glavnih prioriteta svih zemalja EU pa i Crne Gore.

Po uzoru na mnoge pravne sisteme, propisi o krivično pravnom položaju maloljetnika u našem pravu  iskazani su kroz Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku uređuje postupanje prema maloljetniku kao učiniocu krivičnog djela ali ne i prekršaja (prekršaji su povrede javnog poretka), djetetu i maloljetniku kao učesniku postupka, koje se zasniva prema zakonu na poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, uz uvažavanje najboljih interesa maloljetnih lica, vodeći računa o njihovoj zrelosti, stepenu razvoja, sposobnostima  i ličnim svojstvima, kao i težini krivičnog djela, u cilju njihove rehabilitacije i socijalne reintegracije

Prema podacima Uprave policije tokom 2015. godine je registrovano 287 maloljetnih delinkvenata koji su počinili čak 362 krivična djela. U izvještaju o radu  Ministarstva  unutrašnjih poslova ukazano je da je u odnosu na 2014. godinu broj krivičnih djela bio u porastu.

Najveća stopa maloljetničke delinkvencije je registrovana u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Baru.

Postotak maloljetnih prestupnika raste s porastom dobi. Visoki udio u prijavljenom postotku čine maloljetnici od 16 i 17 godina.

Osobine maloljetnih delikvenata

Emocionalna i socijalna nezrelost je jedna od glavnih osobina maloljetnih delinkvenata. Zatim  posjeduju i egocentričnost, zbog koje je pristup takvim osobama dodatno otežan jer smatraju da su samo one u pravu. Zbog egocentričnosti oni se suprostavljaju svima u svom okruženju. Frustracione teorije delinkventno ponašanje posmatraju kao izraz ispoljavanja agresije. Pošto osoba ne može da zadovolji neke želje i potrebe ona zapada u bijes, agresivnost i ispoljava je u delinkventnom ponašanju napadom na objekte.  Maloljetni delinkventi se snažno odupiru kontroli i svakom pokušaju mijenjanja njihovog ponašanja, pa se zbog toga kod njih javlja i nesposobnost stvaranja prisnog dodira s okruženjem i osobama sa kojima žive.