Procedure medicinske sestre – Psihijatrijska njega

0
839

med sestra 2Postupanje sa nasilnim i agresivnim pacijentima

Da biste držali pod kontrolom nasilno i napadno ponašanje pacijenta, morate da upotrijebite najmanju silu sa kojom je moguće dovesti situaciju pod kontrolu. K1juč uspjeha da se kontroliše ova vrsta situacije više ukazuje na podsticanje pacijenta da priča o svojim osjećanjima nego da ih potiskuje. Važno je liječiti pacijenta sa poštovanjem i dostojanstvom za vrijeme ove stresogene situacije.

Izvođenje procedure

 • Razgovarajte sa pacijentom da biste doznali šta ga je uznemirilo. Procijenite mogućnost njegove samokontrole ponašanja i mogućnosti da sarađuje. Govorite na miran, ubjedljiv ali samouvjeren način.
 • Podstaknite pacijenta da verbalno dâ oduška svom neprijateljstvu. Skrenite njegovu pažnju ili mu pomozite da preusmjeri energiju na odgovarajuće aktivnosti ili vježbe.
 • Omogućite prijatnu sredinu koja ne razdražuje pacijenta i u kojoj on može da se relaksira ili razgovara.
 • Budite pošteni sa pacijentom, odgovarajte na njegova pitanja istinito i nemojte da dajete lažna obećanje.
 • Definišite ograničenja odlučno, ali bez prijetnji.
 • Omogućite pacijentu da boravi u tišini. Možete ostati sa njim ili ga češće posmatrati.
 • Procijenite da li su potrebni ljekovi koji će ga smiriti i obavijestite ljekara. Ljekar je nadležan da za akutno poremećenog pacijenta propiše odgovarajuće ljekove, da bi se što je moguće više spriječilo nasilno ponašanje.
 • Dajte ljekove onoliko koliko je potrebno, prije nego izolujete pacijenta ili ga fizički ograničite. Bolje je primijeniti ljekove u obliku sirupa nego putem tableta, kapsula ili parenteralno.
 • Ukoliko svi napori ne uspiju da povrate ili održe samokontrolu, izolujte ga ili fizički ograničite.
 • Ljekar propisuje izolaciju i mjere zadržavanja, a način pristupa i primjene mjera planirajte bez prisustva pacijenta. Planiranje mjera represije u prisustvu pacijenta kod njega bi stvorilo utisak da će biti i fizičkog obračuna, što bi ga izazvalo na dodatnu agresivnost i poslije toga bi se teško kontrolisalo njegovo ponašanje.
 • Nastojte da imate dovoljno pomoći od drugih saradnika, ali ih ostavite po strani i tražite pomoć kako je regulisano u slučaju primjene sile. Recite pacijentu tiho i mirno šta ćete da uradite i nastavite to da ponavljate dok mu se približavate.
 • Primijenite jaka, ali humana fizička pomagala da biste izolovali ili ograničili pacijenta.
 • Ako pacijent neadekvatno odgovori na izolaciju, tako što nastoji da se povrijedi, odstranite ga iz izolacije i ograničite mu kretanje u jednokrevetnoj sobi. Kada je pacijent fizičkim sredstvima ograničen, dajte mu ljekove za umirenje da bi lakše podnio vrijeme provedeno u uslovima fizičkog ograničenja.
 • Ljekarski nalog treba da dobijete u toku od jednog sata od početka mjera ograničenja i izolacije. Usmeni nalozi moraju biti napisani u što kraćem roku. Svaki nalog treba da sadrži vremensko ograničenje i ne smije da bude duži od 4 sata za odrasle. Ovlašćena medicinska sestra može da produži ograničenje i izolaciju pacijenta za dva četvoročasovna perioda po nalogu ljekara, ukoliko je odgovorna sestra ponovo procijenila da postoji potreba da se nastavi izolacija. Maksimalno poslije 12 sati ljekar mora da izvrši procjenu pacijenta „licem u lice“ i da napiše novi nalog i zabilješku o  progresiji bolesti.
 • Razmotrite incident zajedno sa pacijentom, pošto je uspostavljena kontrola.
 • Ukoliko problem ne može biti riješen primjenom propisanih aktivnosti, pozovite lokalnu policiju.

Posebne preporuke

Učinite maksimalne napore da smirite pacijenta, primjenom navedenih tehnika, prije nego što primijenite mjere ograničenja ili izolaciju:

 • Liječite pacijenta sa dostojanstvom i poštovanjem.
 • Budite spremni da razumijete pacijenta i pokažite brigu za njegovo blagostanje.
 • Održavajte komunikaciju jednostavno, kratko i jasno.
 • Nastojite da zadobijete povjerenje. Nemojte plašiti pacijenta.
 • Izbjegavajte upotrebu sile i borbu. Nemojte da se raspravljate sa pacijentom.
 • Saopštite mu da ćete, ukoliko sam ne postigne samokontrolu, primijeniti mjere da ne bi povrijedio sebe ili druge.
 • Omogućite pacijentu dovoljno vremena da izrazi svoja osjećanja i da se suoči sa svojim frustracijama.
 • Sklonite ostale pacijente i sve predmete koje bi mogli biti upotrijebljeni da nanesu povredu.
 • Jasno ukažite pacijentu do kojih granica će se tolerisati njegovo ponašanje.
 • Nastavite da procjenjujete nivo pacijentove kontrole ponašanja i njegovu sposobnost da sarađuje.

Dokumentacija

 • Dokumentujte sve događaje što je moguće ranije i budite precizni.
 • Dokumentujte sve intervencije i pacijentov odgovor na te intervencije

 

Ranko Raketić, dipl. medicinar zdravstvene njege
JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane