NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

0
559

nvoNVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ počelo je sa radom u oktobru 1997. godine i prvo je formirano udruženje roditelja ovog tipa u Crnoj Gori. Udruženje je dobrovoljna, samostalna, neprofitna, socio-humanitarna organizacija čiji je osnovni cilj postizanje najvećeg mogućeg stepena samostalnosti, edukacije i socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju.

Naša MISIJA je uticanje na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje, podrškom razvoju usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanje porodice kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

Naša VIZIJA je stvoriti uslove u društvu koji će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednosnih ograničenja.

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju. Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite. Finansiramo se od projekata, članarine i donacija. Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga udruženja.

Udruženje trenutno ima 117-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju od 1-34 godine (56 dječaka i 61 djevojčica) i preko 120 roditelja koji su volonteri u udruženju. Naravno, ne možemo govoriti o sistemskom i organizovanom servisu volontera jer roditelji volontiraju u zavisnosti od potrebe i projekata koje realizuje naše udruženje, a uglavnom se to odnosi na organizovanje pojedinih događaja, razne proslave i okupljanja bitnih za udruženje. Vjerovatno bi volontersko angažovanje roditelja bilo veće da nisu opterećeni sa 24-oro časovnom njegom djeteta sa smetnjama u razvoju, tako da objektivno nisu u mogućnosti da pruže svoj maksimum kad je upitanju volonterizam.

Realizovali smo 36 projekata i bili smo partneri mnogim relevantnim organizacijama kao što su Save the children UK, UNICEF, USAID, IRD, Coca Cola Hellenic, FAKT i CNF i dr. U realizaciji projekata koji su realizovani u Prvom udruženju bili smo partneri ili nosioci projekata sa državnim institucijama sistema i to sa MRSS i Opštinom Glavnog grada Podgorica, gdje imamo stalnu i odličnu saradnju.

Udruženje je član Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS i bili smo članovi koalicije NVO-a za izradu „Alternativnog izvještaja o stanju prava djeteta u Crnoj Gori.

Udruženje se nalazi u ulici Ivana Milutinovića br. 5 Podgorica. Radimo u prostorijama od oko 180 m kvadratnih na dva nivoa, koje smo dobili na korišćenje od Glavnog grada Podgorice, kao vid podrške naporima koje ulažemo na poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Trenutno imamo 24 zaposlena lica, osamnaest 18 po ugovoru o radu na određeno vrijeme: tri fizioterapeuta 15 personalnih asistenata.

Stručnu podršku korisnicima honorarno pružaju četvoro stručnih lica: fizioterapeut, defektolog, logoped, radno-okupacioni terapeut i po potrebi fizijatar, koji svakodnevno pružaju stručnu podršku za 64-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Administrativno-finansijske poslove vodi sekretar udruženja i koordinator projekata, koji je predsjednik udruženja i ovlašćeno lice za zastupanje istog.

S obzirom da u kontinuitetu godinama sprovodimo slične aktivnosti, prostor je opremljen sa neophodom opremom za rad predviđen projektima. Raspolažemo sa salom za fizikalni tretman koja je opremeljena neophodnom fizikalnom opremom – stunjače, stolovi za fizioterapeutski tretman, trenažno biciklo, kosa ravan, lopte, tegovi, kvadriceps, kao i dobro opremljenim logopedskim i defektološkom kabinetom (kasfa sistem, vibrafon sa sondama kao i velikim brojem didaktičkog materijala).

Naš rad je podržan Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta, čija je  potpisnica i naša država.

U dugogodišnjem radu veliki je broj donatora koji su podrželi naše napore a najznačajniji su: Glavni grad Podgorica, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, Fakt i CNF, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Societe Generale banka Montenegro, Coca Cola Helenik CG, Grawe osiguranje a.d.Podgorica.

Već 20 godina udruženje u svojim prostorijama sprovodi različite programe rehabilitacije i podrške, a svi projekti su doprinijeli okupljanju roditelja, druženju i napretku djece i omladine, praćeni od strane raznih stručnih lica. Svi projekti su davali pozitivne rezultate. U 20-o godišnjem radu u saradnji sa najboljim stručnim licima u Crnoj Gori iz oblasti defektologije i fizikalne rehabilitacije pružali smo servise podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Kroz različite slobodne i projektne aktivnosti unapređivali smo praksu i davali dobar primjer prakse relevantnim činiocima o adekvatnim i uspješnim načinima podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Medijski smo prezentovali naš rad i postignuća i na taj način podizali svijest lokalne zajednice o potrebama i pravima naše ciljne populacije.