NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

0
405

Kao primjer dobre prakse možemo navesti više projekata u 20-to godišnjem radu,a jedan od novijih primjera je da smo prvo roditeljsko udruženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje je učestvovalo u Koaliciji NVO za pisanje Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom od januara do jula 2017. godine.

Naš predstavnik je zajedno sa predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore učestvovao u predstavljanju Alternativnog izvještaja Komitetu UN, sesija 18 od 14.08. do 19.08.2017. godine. Prateći smjernice koje je razvio UN Komitet za države članice, u skladu sa članom 35, stav 1. Konvencije, pripremili smo Alternativni izvještaj, čiji se sadržaj i suština odnose na „propuste” države u dostavljanju relevantnih podataka ili ne postupanje države u konkretnim oblastima u skladu sa obavezama, principima i načelima Konvencije.

Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene UN CRPD od strane OOSI u Crnoj Gori, i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja.

(Projekat podržan od strane International Disability Alliance – IDA)

Takođe, možemo navesti da smo jedna od rijetkih organizacija koja je od 2010. Godine pilotirala projekat „Asistent u nastavi”, na osnovu kojeg smo pružali usluge djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, koja su uključena u redovne vaspitno-obrazovne ustanove po Inkluzivnom programu. Ministarsvo prosvjete je preuzelo finansiranje ove usluge 2017. godine. (Sl.CG.47/17. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama).

Trenutno implementiramo programe servisa podrške u vidu pružanja usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na osnovu odobrenih sredstava od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu i ZZZ CG na osnovu Konkursa za izbor izvođača Javnog rada „Personalni asistent”. Ovi programi su u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a definisani su kao vrsta usluge socijalne i dječje zaštite. Jedna od istih je podrška za život u zajednici, gdje su obuhvaćene aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici ili neposrednom okruženju i to: personalna asistencija, pomoć u kući i dnevni boravak.

Predsjednik udruženja

Savo Knežević 

Adresa: Ivana Milutinovića br. 5

tel./fax. 020 241-181 mob. 068-530-033

e-mail: rastimozajedno@yahoo.com

web:www.rastimozajedno.me