Osteoporoza – još jedan apel na osvješćenje

0
604

[heading]STRUČNI SASTANAK NA TEMU IZAZOVA U LIJEČENJU OSTEOPOROZE[/heading] Udruženje reumatologa Crne Gore, Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore1 i Farmaceutska kompanija „Novartis Pharma Services” upriličili su stručni sastanak na temu „Savremeni pristup u terapiji osteoporoze”. Realizovan u nastavku Skupštine Udruženja reumatologa Crne Gore, program je organizovan 9. februara u Hotelu „Podgorica”. Predavači: doc. drNada Vujasinović-Stupar, sa Instituta za reumatologiju Kliničkog centra Srbije, i prof. dr Dušan Stefanović, sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu, ukazali su na izazove i nove smjernice u terapiji osteoporoze.

U društvu brojnih referentnih predstavnika struke i od­ličnih poznavalaca problema osteoporoze, na sastanku reuma­tologa održanom 9-og februara još jednom je potenciran značaj zaštite zdravlja od opasnosti osteoporotskih preloma kostiju. Bila je ovo prilika da se istakne da oko 10 % svjetske populacije obolijeva od bolesti koja poprima obrise pandemije, pri čemu, što je apsurdno, ova ozbiljna prijetnja po zdravlje veoma često biva zanemarena. Moderator skupa, dr Svetlana Aligrudić, ovom prilikom navela je podatak da je od avgusta 2007, tj. od početka primjene osteodenzitometrijske prakse u Kliničkom centru Cr­ne Gore, izvršeno 14,5 hiljada pregleda. Ona je navela da je kod oko 2/3 ukupnog broja pacijentkinja koje su podvrgnute ovoj vrsti pregleda u Podgoričkom kliničkom centru, ustanovljen neki nivo sniženja gustine koštane mase. Posebno mjesto u pro­cesu osvješćivanja pacijenata u smislu aktivnijeg vođenja brige o predupređenju ovog oboljenja, naglašeno je, pripada ljekarima primarne zdravstvene zaštite. U ime Novartisa i Centra za nauku, skup su pozdravili i prof. dr Slavica Vujisić, direktorica CEZANE, i Jasmina Pavlović, direktorica „Novartisovog” predstavništva u Crnoj Gori.

SUPTILNOST TERAPIJSKOG POSTUPKA I RAZNOVRSNOST MOGUĆNOSTI ZA LIJEČENJE

Osobenost arhitekture koštane strukture, genetska predisponiranost njenih osobina: kvaliteta i gustine, faktori rizika za obolijevanje od osteoporoze, te raznovrsnost i dijahronija pristupa njenom liječenju, bili su neke od tema koje je u toku svog izlaganja pojasnila dr Nada Vujasinović-Stupar. Adekvatna ishrana, pose­bno mliječnim proizvodima, redovna fizička aktivnost, pravilna suplementacija vitamina D i kalcijuma, uz dobru porodičnu anam­nezu i primjenu protokola liječenja, dobar su put za ostvarenje uticaja na očuvanje koštane mase, kvaliteta i gustine kostiju. Za takav postupak postoji svega 20% prostora djelovanja, na koji genetski uticaj nema presudan uticaj. Kvalitetna kost, pored čvrstine, mora posjedovati i elastičnost, a taj dragocjeni resurs neophodno je nadograđivati tokom perioda odrastanja i puberteta. Danas visoko cijenjena osteodenzitometrijska mjerenja mogu pouzdano predvidjeti 60-70 % slučajeva nastanka preloma. Što se tiče istraživanja kvaliteta kosti, ne postoji neinvazivna metoda mjerenja, pa se negdje u tom prostoru za sada nedokučivog i krije obaveza ljekara da dobro procijeni stanje pacijenta i opredijeli se za dobar metod liječenja. Ljekaru predstoji da između ostalog procijeni kakav je kvalitet horizontalnih gredica u kosti, da li postoji povećan broj i dubina resorptivnih lakuna, kakva je geometrija kosti, te kakvi su elastičnost i koštana gustina. Većina ovih osobina ima genetsku predodređenost, a, kako navodi doc. dr Nada Vujasinović-Stupar, u 35 % slučajeva nasljeđuje se i sklonost ka nastanku fraktura. Dobra porodična anamneza, kaže ona, za čak 12 % bolje pokazuje rizik od nastanka fraktura u odnosu na osteodenzitometrijski nalaz. Taj procenat se povećava za 3,7% u svakoj porodičnoj gener­aciji koja predstavlja potomstvo osobe koja je zbog slabosti koštane strukture doživjela prelom kuka.

Osteoporoza je nijema bolest – bolest bez upozoravajućih signala. Tek kada se dogode frakture, kada je najčešće već kasno za efikasnu reakciju, bolest postaje evidentna. Svega 19% popu­lacije oboljele od osteoporoze liječi se u vrijeme kada je to pre­poručljivo, a čak 50% ukupnog broja oboljelih uopšte ne sazna da boluje od ovog vida bolesti. Osobe ženskog pola neuporedivo češće obolijevaju u odnosu na osobe muškog pola. Osnovni parametri za takvu pojavu jesu bolja geometrija kosti osoba muškog pola i period menopauze, kada kod žena dolazi do naglog gubitka koštane gustine.

Čak % ukupnog broja ponovljenih preloma kostiju dogodi se u periodu od 1-2 godine nakon prve frakture, najčešće do 3. godine. Što se tiče osteoporoze, visoko je izražen morbiditet i mortalitet uslovljen prelomom kosti, a problemi se produbljuju sa starenjem.

Današnja medicina raspolaže širokim dijapazonom terapeutika u liječenju osteoporoze, od lijekova koji se uzimaju svakodnevno, do onih koje je potrebno primiti jednom u godinu dana.

NE ČEKATI SIMPTOME BOLESTI

Osteoporoza je jedna u nizu bolesti za koje važi da posebno pogađaju predstavnice ženskog roda. Kada se imaju u vidu efekti menopauze, razumljivo je zbog čega je ta ocjena tako uobičajena. Ipak, savremena medicinska nauka potencira i značaj edukacije pripadnika muškog roda u smislu preveniranja posljedica ove nijeme bolesti. Iz razgovora sa dr Nadom Vujasinović-Stupar saznajemo da se za glavni uslov za ovakvo stanovište uzima sasvim evidentan porast pro­sječnog trajanja životnog vijeka, te posebna naklonjenost pred­stavnika muškog roda ka ponašanjima koja su rizična za oboli­jevanje od osteoporoze, u prvom redu ka alkoholizmu i pušenju duvanskih proizvoda. Prosječan životni vijek, objas­nila je ona, produžen je sa 55 godina, kako je to bilo prije pola vijeka, na 75 godina.