Portal eZdravlje

0
1800

ezdravljeU skladu sa Akcionim planom Fonda za zdravstveno osiguranje za 2017 – 2018. godinu, u toku je implementacija više projekata u cilju osavremenjavanja i optimiziranja organizacije zdravstvenog sistema, uz korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija (IKT). Strateška važnost primjene IKT u poslovanju se, prije svega, ogleda kroz međusobnu povezanost sa organizacionim karakteristikama i strukturom sistema. Reformu zdravstvenog sistema, koja se oslanja se na podršku savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, inicira i dominantno vodi Fond za zdravstveno osiguranje sa sopstvenim kadrovima, u saradnji sa lokalnim strateškim partnerom.

Opredjeljenje Fonda je razvoj integralnog informacionog sistema (IZIS). To je bitan segment ukupnog razvoja zdravstvenog sistema, sa svim svojim prednostima prije svega zbog koncepta integralnosti i izvrsne povezanosti među svim podsistemima, od čije realizacije zavisi uspješnost i kvalitet reformi u sistemu. Uvođenje integralnog informacionog sistema je motivisano shvatanjem da informacioni sistem može biti snažan kohezioni faktor unutar sistema, kao i veoma moćno sredstvo na osnovu kojeg će se donositi upravljačke odluke na svim nivoima upravljanja.

Kompleksnost organizacione strukture sistema zdravstva i raznovrsnost poslovnih funkcija i procesa koji se u njemu odvijaju uslovili su veoma kompleksnu strukturu softverskih aplikacija. S obzirom da je na startu razvoja omogućen modularan pristup izgradnji sa faznom realizacijom, to se postiglo da se pojedini moduli samo nadograđuju na već razvijene strukture.

Informacioni sistem implementiran do sada, posebno na primarnom nivou, je postao jako kompleksan i višedimenzionalan i kao takav izuzetno važan za funkcionisanje cjelokupnog sistema zdravstva. Kao takav, omogućava uvođenje novih servisa i nadogradnju u cilju unapređenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Kompletna primarna zdravstvena zaštita koristi informacione resurse u on-line režimu i elektronski razmjenjuje podatke unutar sopstvenog sistema, kao i sa ostalim učesnicima. Na taj način se zaista desilo pomjeranje ka organizaciji koja upravlja znanjem, jer poslovne odluke i strateško planiranje zasniva na ažurnim i kvalitetnim podacima i koja postaje pokretač modernog poslovanja unutar sistema zdravstva.

Implementirana su rješenja koja omogućavaju elektronsku razmjenu podataka između različitih institucija (elektronski recept, elektronski uput, elektronski zdravstveni karton u PZZ…) što predstavlja kvalitetnu infrastrukturu za primjenu eHealth rješenja po evropskim preporukama, kada se za to stvore uslovi (primjena digitalnih potpisa, sertifikaciono tijelo i druga infrastruktura) na nivou države. Zatim je važno napomenuti nadogradnju informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite u smislu dobijanja laboratorijskih nalaza u elektronskoj formi (dostupni i ljekarima i pacijentima), kao i implementaciju informacionog sistema u specijalnim bolnicama koji će za efekat imati elektronsku razmjenu podataka i medicinske dokumentacije sa ostalim podsistemima u zdravstvu. U pripremi je i projekat uvođenja elektronske kartice zdravstvenog osiguranja.

Projekat koji je završen, i u potpunosti implementiran na primarnom nivou zdravstvene zaštite (u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori) jeste online sistem zakazivanja posjeta kod izabranog doktora. U ove svrhe izrađen je i portal e-zdravlje koji omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Servis je dostupan svim osiguranicima na teritoriji Crne Gore, Nakon obraćanja izabranom doktoru koji je u obavezi da svojim pacijentima dodijeli odgovarajući PIN kod, prijava se obavlja unošenjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Uvođenje ovog online servisa ne isključuje ostale, postojeće načine zakazivanja (lično, telefonski, putem Call centra i dr.), već se nudi pacijentima kao dodatna mogućnosti i olakšica uz korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija.

Uspješno je završena i nadogradnja i implementacija informacionog sistema (IS) privatnih apoteka, što je predstavljalo uslov za realizaciji projekta “Sa receptom u privatne apoteke”. U tom cilju je izvršena i obuka farmaceuta (po dva farmaceuta iz 160 privatnih apoteka sa kojima je Fond zaključio ugovor), za korišćenje namjenske aplikacije za realizaciju recepata u privatnim apotekama. Obuku su vršili zaposleni u Fondu za zdravstveno osiguranje u saradnji sa partnerskom firmom. U cilju optimizacije procesa realizacije recepata u privatnim apotekama, u narednom periodu planirano je da se omogući njihovo povezivanje sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom i putem Web Service-a.

U konačnom, sve navedene aktivnosti predstavljaju kontinuitet u radu Fonda, u cilju informatizacije svih segmenata zdravstvenog sistema, kroz stalni razvoj i unapređenje integralnog informacionog sistema.

Fond za zdravstveno osiguranje