Potpuna informisanost pacijenta kao cilj sektora informisanja

0
514

Jedan od važnih aktera crnogorskog zdravstvenog sistema CALIMS uzela učešća u Medikalovoj radionici namijenjenoj novinarima  

marija savovicSavjetnica za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju CALIMS-a Marija Savović prezentovala je, u okviru Medikalove radionice za novinare u Tivtu, značaj adekvatnog medijskog izvještavanja za javno zdravlje, te poželjni koncept preuzimanja informacija sa CALIMS portala. Ovom prilikom je potencirana potreba za provjeravanjem istinitosti informacija i vršenjem njihovog sektorski usklađenog plasiranja javnosti.

Rad na informisanju i edukovanju javnosti

Podsjetivši na činjenicu da Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) vrši ulogu nacionalnog regulatora u ovoj oblasti, te da je osnovana u oktobru 2008., do tada egzistirajući kao tijelo u sistemu državne uprave, Marija Savović, predstavnica ove institucije, navela je da stečena samostalnost znači povećanu odgovornost i da je prioritet Agencije, od svog postanka, da svojim stručnim i odgovornim radom zadovolji potrebe stanovništva za dostupnim kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima, čime doprinosi  zaštiti i unapređenju zdravlja pacijenata, što je, kako je kazala, krajnji cilj svakog zdravstvenog sistema Jedan od zakonom povjerenih zadataka, u svrhu ostvarenja pomenutog cilja, je obaveza Agencije da obavlja  poslove informisanja  i edukacije o ljekovima, organizuje stručne i edukativne skupove i daje informacije od značaja za sprovođenje mjera za racionalno korišćenje ljekova. Objavljivanjem publikacija, raznih brošura, organizovanjem edukativnih skupova i, nadasve,  razvijenim sistemom farmakovigilance, Agencija uspješno realizuje zadatak informisanja i edukovanja javnosti – objasnila je Savović.

Jedan od posebno važnih vidova komunikacije sa javnošću obavlja se preko CALIMS portala. Portal se, kako je ovom prilikom opisano, redovno ažurira, sadrži veliki broj korisnih informacija iz djelokruga rada CALIMS-a, koje su pažljivo pripremljene prema ciljnim grupama, a to sve radi što transparentnijeg i sveobuhvatnijeg informisanja učesnika u zdravstvenom sistemu.

− Osnovno načelo kojim se Agencija vodi prilikom komunikacije sa javnošću je da svaka informacija bude pažljivo pripremljena, razumljiva i jasna. Dodatno, transparentnost svih radnih procesa, dostupnost medijima, kao i adekvatna razmjena informacija, doprinose razvoju i održavanju stečenog povjerenja javnosti. Paušalne, neprovjerene informacije mogu samo da podrivaju to stečeno povjerenje, da bespotrebno uznemire javnost, i u krajnjoj liniji da ugroze život pojedinca – kaže Marija Savović. Ističući da jednu od odlika savremenog društva čini vrlo lako posezanje za informacijama koje se šire nevjerovatnom brzinom, ona je navela i da u ovako posebno osjetljivom segmentu zdravstvenog sistema kao što je farmaceutska djelatnost, svaka riječ, bilo da je ona napisana, ili izgovorena, ima posebnu težinu. − Upravo brzina i dostupnost informacija koje omogućuju mediji treba da budu benefit za pacijenta, ali samo  ukoliko je informacija pažljivo pripremljena, razumljiva i u okvirima profesionalne etike – kaže Savović, naglašavajući da je upravo to razlog za obaveznu međuprofesionalnu saradnju.

Doslovno prenositi relevantne informacije

 − Profesionalni zadatak Agencije je da informiše javnost o novostima na području ljekova i njihovoj bezbjednoj primjeni, a profesionalni zadatak medija je da zadovolje potrebu pacijenta za istinitom informacijom. Krajnji retzultat te saradnje je informacija koja je pažljivo pripremljena, jasna i koja je kao takva doprla do pacijenta i doprinijela zaštiti njegovog zdravlja. U suprotnom, ona može da predstavlja prijetnju po zdravlje.

Iako su polazišta oba sektora jednaka, Marija Savović navodi da se nekad u tom procesu pripreme i objavljivanja informacija desi da izostane neophodna saradnja, pa objavljena informacija  bude nepotpuna i neprecizna i time  izazove više štete nego koristi. − Takva informacija proizvodi potpuno suprotan efekat, dakle, ne da nije doprinijela zaštiti zdravlja, nego je postala prijetnja po zdravlje – kaže ona.

Ono u čemu mediji treba da pokažu naročitu odgovornost, ističe ona, jeste način preuzimanja informacija sa CALIMS portala. U tom smislu treba praviti razliku između onih informacija koje su pripremljene i namijenjene stručnom dijelu javnosti od onih koje su namijenjene opštoj javnosti. − Snažna je preporuka da se prilikom objavljivanja tih informacija kontaktira Agencija. Naša iskustva sa medijima su pokazala da su medijima naročito interesantne naše bezbjednosne informacije. U pitanju su zapravo pisma zdravstvenim radnicima, koja Agencija, samoinicijativno, ili najčešće u saradnji sa proizvođačem, šalje zdravstvenim radnicima i putem svog portala čini dostupnim stručnom dijelu javnosti. Ono što je ovdje ključno jeste da takve informacije budu prenesene doslovno, dakle, nema apsolutno nikakvog prostora za slobodu medijske interpretacije – naglasila je Savović. Podsjetivši na najsvježiji primjer loše koordiniranosti u doslovnom prenošenju takvih informacija u slučaju hidrohlortiazida, koji je bio predmet saopštenja Agencije i medija ne samo kod nas, već i u regionu, Savović je objasnila da je razlog svemu bilo upravo pismo upućeno zdravstvenim radnicima koje je nespretno preneseno i  time uznemirilo stanovništvo. − Dakle, vrlo je važno da takve informacije budu doslovno prenesene, budući da su pripremljene stručno i odgovorno prema ciljnim grupama, u suprotnom, one mogu bespotrebno da izazovu zbunjenost i uznemirenje ciljne grupe kojoj uopšte nijesu namijenjene – istaknuto je ovom prilikom.

Mediji su veoma snažan posrednik u prenosu informacija, ukoliko je informacija pažljivo pripremljena, poželjno u saradnji sa Agencijom. Ukoliko dođe do odsustva komunikacije u procesu pripreme informacija, to za posljedicu može da ima neadekvatno prenošenje informacija, što može, naravno, da bude prijetnja po zdravlje. Dakle, ta međusektorska saradnja je jedan kontinuirani proces na izgradnji i održavanju međusobnog povjerenja, a sve radi realizacije zajedničkog cilja, a to je potpuna informisanost pacijenta.

 

Anita Đurović