Pozitivnim stavom do srećnog života

0
559

Intervju: PREDRAG BOŠKOVIĆ, ministar rada i socijalnog staranja

  Capture2U posljednjih godinu dana Ministarstvo rada i socijalnog staranja realizovalo je mnogo projekata, koji su po Vama najznačajniji?

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) posvećuje posebnu pažnju ostvarivanju prava djece i omladine, kao i osoba sa invaliditetom, zaštiti njihovih najboljih interesa, i preduzimanju pozitivnih akcija u cilju promocije njihovih prava. Kroz projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite Crne Gore: Unapređenje socijalne inkluzije“, reаlizuje opredjeljenjа kojа podrаzumijevaju podsticаnje rаzvojа rаznovrsnih i uvođenje novih usluga socijаlne i dječje zaštite u zаjednici i uključivаnje u sferu pružаnjа uslugа što više rаzličitih аkterа.

U okviru ovog projekta donijeli smo novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i niz strateških dokumenata, realizovali kampanju „Svako dijete treba porodicu“, nastavili otvaranje dnevnih centara (DC) u opštinama, te pružanje, ali i razvoj socijalnih usluga itd.

U prošloj godini smo nastavili realizaciju projekta „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS)“ u Crnoj Gori. ISSS će biti instrument koji će se koristiti za ciljno usmjeravanje, pružanje, praćenje i kontrolu pomoći domaćinstvima i pojedincima koji ispune uslove za njeno dobijanje. Važno je istaći da će ISSS služiti interesu javnosti na način što će ubrzati svakodnevni rad sistema socijalne pomoći.

U toku prošle godine smo realizovali i twinning projekat – „Harmonizacija i implementacija regulative iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i zaštite na radu sa EU acquis-em“, ali smo i intenzivno radili na aktivnostima koje su usmjerene na stvaranju ambijenta koji će biti povoljan za biznis s jedne i zaštitu prava radnika s druge strane, ali i ambijenta koji će omogućiti održivost penzionog sistema, kao i stvaranje uslova za zapošljavanje domaće radne snage, pogotovo mladih osoba, rad na stvaranju konkurentne radne snage koja će odgovoriti svim zahtjevima tržišta rada.

U martu 2013. godine potpisan je okvirni sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Crne Gore i Kine o trajnom ustupanju informatičke opreme Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u cilju dodjele računara djeci bez roditeljskog staranja.

U okviru saradnje koju Crna Gora ima sa Kinom i sporazuma koji su potpisani, donirani su računari za djecu bez roditeljskog staranja. Tako je za tu djecu, koja su smještena u hraniteljskim porodicama, obezbijeđeno 186 računara. Na ovaj način im je omogućeno da steknu informatička znanja. Iskoristio bih priliku da se zahvalim narodu Kine na ovoj donaciji, kao i svima koji nesebično pomažu naše institucije u kojima su smještena kako djeca bez roditeljskog staranja, tako i stare i osobe sa smetnjama u razvoju.

Čini se da je ministarstvo u toku posljednjih godinu dana dosta radilo i na unapređenju socijalne inkluzije…

Ministarstvo u kontinuitetu radi na unapređenju socijalne inkluzije i kroz projekat ,,Reforma sistema socijalne i dječje zaštite Crne Gore: Unapređenje socijalne inkluzije“.

Naš cilj je da afirmišemo mogućnosti, potencijal, ali i snagu i odgovornost cjelokupnog crnogorskog društva da kroz puno usvajanje vrijednosti inkluzivnog pristupa omogućimo svim osobama jednake šanse i prava da razviju svoje sposobnosti i vještine.

U unapređenju socijalne inkluzije važna je uključenost svih subjekata, tako da zajedno sa civilnim sektorom koji je angažovan u oblasti zaštite ljudskih prava, lokalnim samoupravama i samim građanima, radimo na unapređenju socijalne inkluzije. Akitivnosti u ovoj oblasti ćemo nastaviti i u narednom periodu.

U Crnoj Gori su u protekloj godini otvorena dva dnevna centra za djecu sa smetnjama u razvoju, u Beranama i na Cetinju. Da li će ministarstvo imati volje i sredstava da pomogne i unaprijedi nivo rada i ostalih, već otvorenih centara u ostalim gradovima?

Usluga socijalne zaštite – dnevni centar predstavlja zamjenu za život u instituciji i osmišljena je da unaprijedi položaj djece koja su u institucionalnom smještaju ili kojoj treba ovakav vid zbrinjavanja, kao i da obezbijedi pripremu za samostalniji život van ustanove i u skladu je sa planiranim procesom deinstitucionalizacije.

Ovaj oblik zaštite djece promoviše veći stepen ostvarenja prava djece sa smetnjama, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednicu, na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje ili povećanje samostalnosti i vještina, u skladu sa njihovim preostalim mogućnostima.

Dnevni centar je socijalni servis na lokalnom nivou, a osnivanjem mreže centara unapređuje se deinstitucionalizacija i decentralizacija socijalne zaštite u Crnoj Gori.

Ti centri postoje u  osam opština, narednih dana ćemo ga otvoriti u Mojkovcu, a u toku su pripreme za izgradnju ovih centara u Rožajama, Baru, Podgorici i Budvi.