Reforma uz primjernu saradnju

0
456

[heading size=”7”]JZU Dom zdravlja Herceg Novi[/heading]

Uobičajena jutarnja slika u vrelom avgustu zatečena je i ove sezone ispred novskog Doma zdravlja, ugledne zdravstvene institucije s tradicijom koja primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području Opštine ostvaruje u čak četiri objekta. Naravno, najreprezentativnija i najp osjećenija je centralna zgrada Doma, locirana na veoma atraktivnoj lokaciji naselja Topla, ukupne površine od čak 4,5 hiljade kvadrata, savremeno i namjenski građen objekat čije je održavanje, kako enterijera, tako i okoliša, na zbilja zavidnom nivou. Po veličini slijedi Zdravstvena stanica Bijela, sa 670 kvadrata, pa Ambulanta Topla (bivša ambulanta Garnizona JNA) sa 200 m2 i Ambulanta Igalo sa 120 m2. – Postojeća oprema naših objekata zadovoljava i pruža nam mogućnost za kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva. Reformu primarne zdravstvene zaštite, kao vrlo značajnog procesa u zdravstvu, najvećim dijelom zaokružili smo još prošle godine u praksi, kao i izdvajanje Hitne pomoći i njeno pripajanje novoj organizaciji – kaže susretljivi dr Vladimir Vodovar, direktor Doma zdravlja.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na čije odredbe je dalo saglasnost Ministarstvo zdravlja RCG, ovdje sada funkcioniše 15 timova izabranih ljekara za odrasle, četiri tima za djecu i dva za žene. Istina, praksa već, i prema riječima domaćina, ispostavlja da bi ovdje bilo nužno formiranje još dva tima izabranih ljekara za odrasle.

– Inače, broj timova zasnovan je na broju stanovnika Opštine, kao i potrebi određenih grupacija za zdravstvenom zaštitom. U prošloj godini imali smo puni broj i sastav timova izabranih doktora za djecu i odličnu pokrivenost dječje preventive. Skoro kompletna populacija djece do petnaest godina tako je odabrala svog doktora i nekih većih problema u tom segmentu primarne zaštite djece nije bilo. Takođe, minule godine uspjeli smo da kompletiramo i timove za žene, zaposlivši još jednog speci­jalistu ginekologa, tako da je uspješno riješen i taj kadrovski nedostatak – nastavlja dalje sagovornik.

Od prevencije do dijalize

Ostali organizacioni djelovi Doma zdravlja Herceg Novi jesu centri za podršku: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, Centar za dijagnostiku (laboratorijska, mikrobiološka, radiološka), Jedinica za mentalno zdravlje, Centar za djecu sa posebnim potre­bama, te Centar za prevenciju sa Populacionim savjetovalištem, Savjetovalištem za djecu i omladinu i Higijensko-epidemiološka služba. Centar za prevenciju sa pomenutim savjetovalištem po prvi put pruža mogućnost da se preventivno djeluje u sprečavanju niza zdravstvenih problema.

Jedinice za podršku sačinjavaju: Patronaža, Fizikalna terapija primarnog nivoa i Sanitetski prevoz. Ostale djelatnosti ove ustanove još su: Medicina rada, Sportska medicina i Odjeljenje za hemodijalizu, kao specifičnost Doma zdravlja Herceg Novi.

Ova ustanova je, prema riječima dr Vodovara, prošle godine imala ozbiljnije probleme u dijelu primarne zaštite za odrasle jer je početkom 2009. imala svega deset timova od predviđenih 15. Dva ljekara su bila na specijalizaciji, jedan na dužem bolovanju, tako da i danas nedostaju dva izabrana ljekara. Nedostatak pomenutog opteretio je postojeći medicinski kadar. No, u toku ove godine i taj problem se uspješno prevazilazi.

– Najbitnije je, opet, da smo uspjeli da odgovorimo potrebama stanovnika koji su se u veoma visokom postotku opredijelili za izabrane doktore. Takođe, jasno je da smo u procesu korjenite reforme zdravstva, jedne od najznačajnijih društvenih djelatnosti, što objektivno nosi niz pitanja koja do kraja u praksi treba formulisati i dora­diti. Dakako, prisutne su i određene subjektivne slabosti koje su se javljale uglavnom u inicijalnoj fazi, a koje se otklanjaju. Predano radimo i na rješavanju objektivnih problema, poput nedostatka kadra i tako četvoro kolega trenutno imamo na specijalizaciji, troje za područje opšte medicine i jedno iz pedijatrije. Potreban nam je, takođe, još jedan specijalista psihijatar. Moram istaći da nam je od velike pomoći u tom periodu bilo većinsko razumijevanje i strpljenje građana – pominje Vodovar.

Pored svega, za kadrovsku popunjenost može se reći da je i danas na zadovoljavajućem nivou. Naravno, tokom ljetnje sezone obim poslova se zbog priliva gostiju i ovdje povećava, ali ponajviše u oblasti pedijatrije, pošto su djeca populacija kojoj je ljeti medicinska intervencija nužna češće nego odraslima. Uz ostalo, Dom zdravlja u mogućnosti je da pacijentima ponudi stalne usluge ljekara specijalista i to: oftalmologa, interniste i hirurga, kao i povremene dolaske ostalih ljekara specijalista: ortopeda, otorinolaringologa, urologa, te redovne dolaske Konzilijuma iz Podgorice za pacijente sa malignim oboljenjima.

Kao u prošloj, tako i u ovoj godini, snabdijevanje vakcinama, ljekovima i medicinskim potrošnim materi­jalom u toku prošle i ove godine bilo je kontinuirano zadovoljavajuće, uz redovne isplate ličnih dohodaka ostalih prinadležnosti zaposlenih. Na kraju, primjerna je saradnja Doma zdravlja sa svim zdravstvenim ustanovama na području Crne Gore, a posebno sa Bolnicom Meljine, zatim bolnicama u Risnu i Kotoru, gdje se inače i liječi ponajveći broj Novljana.