Stvoriti modernu i kvalitetnu bolnicu za građane Crne Gore i regiona

0
413

[heading]Intervju: dr Milan Mjović, direktor Kliničkog centra Crne Gore[/heading] Klinički centar je vodeća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, koja svoju djelatnost obavlja kroz 33 organizacione cjeline. Istovremeno, baza je fakulteta zdravstvenog usmjerenja na kojoj se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastavna i naučno-istraživačka djelatnost. U ovoj značajnoj ustanovi godišnje se bolnički liječi oko 32.000 bolesnika, obavi se oko 10.000 operacija, 3.000porođaja, 9.000 dijaliznih intervencija, 32.000 dijagnostikovanja komjuterizovanom tomografijom, 10.000 dijagnostikovanja magnetnom rezonancom, 8.000 usluga angio dijagnostike i interventne terapije kao i brojne druge dijagnostičke i terapijske procedure.

Kakva je Vaša vizija funkcionisanja Kliničkog centra u narednom periodu, odnosno, koji su prioriteti u daljem radu i razvoju Kliničkog centra?

U narednoj godini očekujemo početak projekta inte­gralnog informacionog sistema, projekta digitalnog arhiviranja snimaka u radiologiji i početak projekta izmještanja klinika iz Parka Petrovića. Navedeni projekti, uz kontinu­irano jačanje kadrovske medicinske strukture Kliničkog centra, imaju jasan cilj – da stvorimo modernu i kvalitetnu bolnicu za sve građane Crne Gore i regiona.

Razvojem kadrovske i tehnološko-medicinske baze Kliničkog centra sve više se smanjuju potrebe za dijagnostičkim procedurama i liječenjem van granica Crne Gore. Postoje li mogućnosti da domaći kapaciteti u potpunosti odgovore zdravstvenim potrebama stanovništva?

Nakon detaljne analize funkcionisanja svih orga­nizacionih jedinica, detaljnih analiza planova rada i analiza izvršenja posla, postoje organizacione jedinice koje zahti­jevaju hitno rješavanje problema. Takođe, moram naglasiti da za određene procedure, kako u dijagnostici tako i u liječenju, nema ekonomske opravdanosti za njihov razvoj u okviru zdravstvenog sistema, zbog malog broja pacijenata a veoma velikih investicija koje su neophodne za njihovo osni­vanje i uvođenje u redovan rad. Navedeni pacijenti će biti upućivani na liječenje u najkvalitetnije ustanove u regionu koje se bave dijagnostikom i liječenjem rijetkih bolesti. Os­tale nedostatke ćemo sukcesivno rješavati.

Na prvom mjestu bih istakao Polikliniku Kliničkog centra, gdje se obavlja najveći broj ambulantnih pregleda i koja je, prema mojim analizama, mjesto koje je uzrok neza­dovoljstva naših osiguranika. Određeni broj ambulanti je preopterećen, sa malim brojem izvršilaca, te se pregledi zaka­zuju, a pojedini segmenti Poliklinike su slabo organizovani, pa se na preglede čeka od jutarnjih do popodnevnih časova. Takođe se i jedan broj dijagnostičkih procedura zakazuje na dugi rok, uz određene objektivne okolnosti koje su vezane za isporuku specifičnih potrošnih materijala i nedostatak kadra. Moram, takođe, naglasiti da ne postoji niti jedan  zdravstveni sistem koji nije opterećen listama čekanja, kako na dijagnostičke procedure, tako i na operativne zahvate.

Klinički centar Crne Gore predstavlja cen­tralnu i najveću zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori, a i u širem regionu, sa kapacitetom od 870 bolničkih postelja i 2.269 zaposlenih. On predstavlja bolnicu sekundarnog nivoa za gradove Podgoricu, Kolašin i Danilovgrad, te bolnicu tercijarnog nivoa za cijelu Crnu Goru. Zapošljava 1.623 medicinska radnika, od kojih je 50 subspecijalista, 237 specijalista, te 98 ljekara opšte medicine i stomatologa, uz 66 zapos­lenih sa visokom spremom, raznih specijalnosti. U Kliničkom centru rade 1.104 medicinske sestre / teh­ničari, sa srednjom stručnom spremom, i 51-na viša medicinska sestra. Moram, takođe, naglasiti da nam je broj nemedicinskih radnika daleko iznad evrop­skih kriterijuma i trenutan broj je 646, ili 28,47 % svih zaposlenih.

Uz nepovoljan odnos medicinskog i neme­dicinskog kadra, moram istaći da postoji značajan deficit medicinskog kadra u Kliničkom centru, pose­bno ljekara, i taj procenat je na nivou Crne Gore daleko od evropskih kriterijuma. Prosječan broj ljekara u Crnoj Gori na 1.000 stanovnika je 1,97 – za razliku od evropskih zemalja gdje iznosi od 2,9 do 4,2 ljekara na 1.000 stanovnika. Navedene brojke ukazuju da pokrenuta reforma na svim nivoima zdravstvenog sistema predstavlja veoma težak i mu­kotrpan rad na unapređenju zdravstvenog sistema, uz sve probleme koji prate zemlje u tranziciji. Osva­janjem najmodernijih medicinskih procedura, uz kontinuiranu edukaciju kadra, usvajanjem proto­kola i vodiča u svim segmentima funkcionisanja naše ustanove, smatram da možemo doprinijeti da reforma uspije i da ispunimo očekivanja naših gra­đana.

Namjeravate li uskladiti Vaš profesionalni angažman, kao ljekara grudne hirurgije, sa radom na funkciji direktora Kliničkog centra?

Naravno. Posao grudnog hirurga je moje životno opredjeljenje i namjeravam da i pored angažmana na mjestu direktora, redovno obavljam konsultativne preglede i sve operativne zahvate iz oblasti grudne hirurgije. Očekujem podršku kolega u smislu određenih izmjena prilikom plani­ranja navedenih aktivnosti, kako bih mogao uskladiti zah­tjeve koji se postavljaju pred osiguranike sa zahtjevima rada Menadžmenta. Ambulantni pregledi će i dalje biti srijedom, a operativni zahvati u okviru plana rada Hirurške klinike.