Zaštitnik prava pacijenata

0
1832

pravoInstitut Zaštitnika prava pacijenata je uveden u javne zdravstvene ustanove nakon usvajanja Zakona o prava pacijenata, januara mjeseca 2011. godine. Sve javne zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad Zaštitnika prava pacijenata.

Zaštitnik prava pacijenata može biti osoba sa završenim studijama društvenih nauka ili studijama zdravstvenog usmjerenja. Prije svega to je tolerantna osoba, sposobna da razumije tuđu patnju i bol, te kroz zakonsku mogućnost dolazi do određenih  rješenja. Osim primarne uloge, kada je Zaštitnik prava pacijenata dužan reagovati po podnesenom prigovoru, njegova  sekundarna uloga savjetodavca nije manje značajna. U pom pogledu Zaštitniku prava pacijenata svakodnevno bude dostavljeno više zahtjeva koji se odnose u tom pravcu.

Kliničkom centru Crne Gore se u 2017. godini godine obratilo 1009 pacijenata ili članova njihove porodice.

Najveći broj prigovora upućenih Zaštitniku prava pacijenata odnosi se na najopterećenije klinike (Klinika za bolesti srca, Klinika za očne bolesti, Interna klinika), na dužinu čekanja, najčešće na kontrolni pregled. Manji dio prigovora se odnosio na postupak zdravstvenih radnika i kvalitet pružene zdravstvene usluge.

Navedeni problemi svakako se javljaju zbog opterećenosti naše ustanove koja pruža zdravstvene usluge građanima na sekundarnom i tercijarnom nivou, objektivne teškoće kao što su nedostatak kadra, nedovoljan prostor, privremeni zastoj u radu opreme, nabavci potrošnog medicinskog materijala, i sl.

Zaštitnik prava pacijenata je po svakom prigovoru, bilo usmenom ili u pisanoj formi, preduzeo sve neophodne aktivnosti za rješavanje istog u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata. U toku procesuiranja samog prigovora, gdje je god utvrđeno da je učinjena neka od povrede prava pacijenta, nastojalo se da se pribjegne adekvatnom rješenju, shodno važećim zakonskim propisima.

Svakom prigovoru se pristupa po predviđenoj proceduri a podnosilac se obavještava o preduzetim radnjama za njegovo rješavanje. Shodno pomenutom, Zakon o pravima pacijenata propisuje rok od 3 dana za odgovor po prigovoru, te se propisano i nastoji poštovati, osim u izuzetnim slučajevima o čemu obavještavamo podnosioca.

Zaštitnik prava pacijenta, kao i direktor javne zdravstvene ustanove, su Ministarstvu zdravlja dužni dostaviti kvartalni izvještaj o broju podnesenih prigovora, kao i preduzetnim aktivnostima za rješavanje, a isti su dostupni na sajtu ovog državnog organa.

Klinički centar, kao najveća zdravstvena ustanova, nastoji da adaptacijom prostora koji je izveden u ovoj i prošjoj godini, nabavkom nove medicinske opreme, te različitih vidova edukacije svojih zaposlenih, pruži kavlitet zdravstvene usluge koji će zadovoljiti i najstrožije standarde koje zaslužuju naši pacijenti.

Svi pacijenti, članovi njihovih porodica ili građani uopšte, mogu se obratiti Zaštitniku prava pacijenata KCCG u pisanoj formi, dostavljanjem dopisa u arhivi naše ustanove ili putem e-maila: zpp@kccg.me. Usmenim putem mogu se obratiti lično ili pozovom na telefon 020 412 243 svakog radnog dana.

Grana Bubanja, dipl. pravnik

Zaštitnik prava pacijenata

Klinički centar Crne Gore