08. ferbruar – CALIMS POČELA OBUKA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PRAĆENJE POTROŠNJE I BEZBJEDNOSTI LJEKOVA

0
293

CALIMS je počela sa realizacijom Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja prepoznalo je unapređenje racionalne farmakoterapije, kroz redovne analize potrošnje i praćenje bezbjednosti ljekova, kao prioritet i preduslov za poboljšanje zdravlja stanovništva, obezbjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite i ograničenje troškova u zdravstvu.
Dosadašnja praksa pokazala je da je u cilju podizanja svijesti i unapređenja znanja, kao i podsticanja racionalnog korišćenja ljekova, potrebna edukacija i tehnička pomoć zdravstvenim radnicima na bolničkom i na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Zbog potrebe za sagledavanjem farmakoterapijske prakse u zdravstvenim ustanovama i utvrđivanja faktora koji utiču na neracionalnu potrošnju ljekova, a u skladu sa regulativom u Crnoj Gori, a shodno Akcionom planu Ministarstva zdravlja, Agencija za ljekove i medicinska sredstva sprovodi Projekat obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama. Projekat se temelji na važećoj legislativi, Master planu razvoja zdravstvenog sistema, Nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, Strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za period 2015-2017. godine, usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.
Kontinuiranom edukacijom zdravstveni radnici uputiće se kako i na koji način da prate potrošnju ljekova, koja bi u kombinaciji sa nadzorom nad potrošnjom, pružanjem povratnih informacija iz institucija sistema i dovela do što racionalnije upotrebe limitiranih resursa za ljekove.
Agencija za ljekove i medicinska sredstva pripremila je module za dvije vrste edukacija, u oblasti potrošnje i bezbijednosti ljekova,koje će kroz radionice u obliku prezentacija i praktičnog rada biti predstavljene zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori. Prema programu Projekta predvidjeno je da se održi osam radionica.