10. maj – Obilježen Svjetski dan lupusa

0
225

NVO Udru¬že¬nje obo¬lje¬lih od re¬u¬mat¬skih bo¬le¬sti (RAM) obi¬lje¬ži¬lo je Svjet¬ski dan bor¬be pro¬tiv obo¬lje¬nja lu¬pu¬sa u prostorijama Udruženja. Tom prilikom je doc. dr Dušan Mustur, spec. reumatolog – fizijatar održao predavanje o ovom oboljenju i savjetaovao prisutne pacijene o ishrani, fizičkoj aktivnosti, terapiji i dr. Iz NVO RAM na¬vo¬de da je cilj obi¬lje¬ža¬va¬nja Svjet¬skog da¬na bor¬be pro¬tiv te bo¬le¬sti u Pod-go¬ri¬ci po¬di¬za¬nje svi¬je¬sti o si¬stem¬skom eri¬trem¬skom lu¬pu¬su (auto¬i¬mu¬no re¬u¬mat¬sko obo¬lje¬nje).

– Lu¬pus je obo¬lje¬nje ko¬je ne po¬zna¬je gra¬ni¬ce, a mi ga mo¬že¬mo ogra¬ni¬či¬ti uko¬li¬ko ga što bo¬lje upo¬zna¬mo. Ra¬di se o obo¬lje¬nju ko¬je na¬pa¬da mo¬zak, cen¬tral¬ni ner¬vni si¬stem i sr¬ce i ve¬o¬ma je opa¬sno – upozorio je predsjednik udruženja Igor Medojević.

-Svi¬jest o lu¬pu¬su je na ni¬skom ni¬vou. Ne shva¬ta se te¬ži¬na ži¬vo¬ta sa lu¬pu¬som i pro¬ble¬mi ko¬je lu¬pus na¬pra¬vi oboljelima. Dodatni problem je što pa¬ci¬jen¬ti obo¬lje¬li od ove bo¬le¬sti ne¬ma¬ju pra¬ti-o¬ca kad idu kod dok¬to¬ra van mje¬sta sta¬no¬va¬nja, a sa¬mi često ne mo¬gu po¬ći na pre¬gle¬de – objasno je sekretar udruženja Danilo Boljević