22. april – UNICEF poziva na poboljšanje zaštite najugroženije djece

0
74

Djeca moraju biti zaštićena od svih rizika koji bi mogli uticati na njih tokom interakcije s osobljem pružalaca usluga. Riječ je o principu uvođenja mjera zaštite djece, koje će doprinijeti da sve institucije, organizacije i aktivnosti budu sigurnije za svu djecu.

Mjere zaštite djece štite ih od potencijalnih rizika, kao što su: fizičko nasilje, seksualno nasilje, eksploatacija i zlostavljanje, ekonomska eksploatacija, neobezbjeđivanje fizičke i emocionalne sigurnosti, zanemarivanje fizičkih, emocionalnih i fizičkih potreba, štetne kulturne prakse, kršenje privatnosti i izlaganje bez dozvole.

Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta (CRC), Crna Gora se obavezala da će garantovati ostvarivanje prava svakog djeteta, s posebnim fokusom na djecu koja su u najvećem riziku i najnepovoljnijoj situaciji i obezbijediti im ključne usluge socijalne i dječje zaštite.

UNICEF pozdravlja dosad ostvareni napredak u pogledu unapređenja sistema dječje zaštite u Crnoj Gori i pozdravlja plan za izradu nove Nacionalne strategije socijalne i dječje zaštite (2023–2027), kao i planiranu reformu relevantnog zakonodavnog okvira. Upravo ove reforme i strateški planovi predstavljaju ključne prilike za unapređenje pokrivenosti, kvaliteta i održivosti osnovnih usluga, kao i priliku za poboljšanje mjera zaštite djece.

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori aktivno sarađuje s Ministarstvom finansija i socijalnog staranja na izradi i sprovođenju kratkoročnih i dugoročnih akcionih planova, u cilju progresivnog razvoja  paketa esencijalnih usluga socijalne i dječje zaštite, na razradi ekonomske argumentacije za povećanje ulaganja u usluge socijalne i dječje zaštite, na osmišljavanju mehanizama za održivo finansiranje osnovnih usluga koje pružaju Vladini i nevladini akteri, uključujući reviziju sistema licenciranja pružalaca usluga, osiguranje efikasne i blagovremene kontrole kvaliteta usluga, kao i na primjeni zaštitnih procedura za sve stručne radnike i pružaoce usluga koji u svom radu dolaze u direktan kontakt s djecom.

Pored toga što ne zadovoljavaju sve potrebe, trenutno dostupne usluge namijenjene najugroženijoj djeci ostaju neodržive zbog sistemskih nedostataka u pogledu predvidljivosti finansiranja i institucionalnih kapaciteta. Neki od primjera takvih važnih usluga koje treba učiniti održivim uključuju: uslugu porodičnog saradnika, Nacionalnu SOS liniju za djecu žrtve nasilja, psihosocijalnu podršku, SOS roditeljsku liniju, besplatnu pravnu pomoć i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, ističe da je UNICEF spreman da nastavi da podržava napore koji su neophodni za prevazilaženje kritičnih nedostataka u sistemu socijalne i dječje zaštite.

– UNICEF u svom radu zastupa i sprovodi mjere zaštite djece na svim nivoima i sa svim partnerima. Naša kontinuirana podrška Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podrazumijeva izgradnju institucionalnih kapaciteta, unapređenje dostupnosti i održivosti usluga socijalne i dječje zaštite, kao i zaštitnih procedura koje su u skladu sa standardima EU. UNICEF poziva nadležne da osiguraju kvalitetno sprovođenje, praćenje i održivost usluga socijalne i dječje zaštite – izjavio je Santander.