22. mart – Ukinuta participacija na ljekove i preglede penzionerima sa minimalnim i socijalnim primanjima – Srbija

0
623

Stariji građani Srbije ne mogu samo po osnovu godina da se oslobode plaćanja obavezne participacije u zdravstvu, ali mogu na osnovu svoje hronične bolesti ili lošeg socijalnog statusa. Da bi uštedjeli 50 dinara po pregledu ili kutiji lijeka, trebalo bi da pribave dokaz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se oslobađaju od participacije, a za to sa dokumentacijom treba da odu u matičnu filijalu osiguranja.
Osiguranici stariji od 65 godina mogu biti oslobođeni plaćanja participacije ukoliko imaju primanja po članu porodice ispod utvrđenog materijalnog cenzusa, zatim ukoliko su zdravstveno osigurani kao socijalna kategorija: bez penzije i drugih materijalnih davanja i članova porodice, ako imaju priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu drugog lica. U toj kategoriji su i ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi ili civilni invalidi rata, kao i slijepe osobe. Djelimično mogu biti oslobođeni plaćanja participacije i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, ili manje od 10 puta ako od posljednjeg davanja nije prošlo 12 mjeseci.
Materijalni cenzus kao osnov za oslobađanje participacije se utvrđuje kvartalno. Trenutno iznosi 31.096 dinara za one koji žive sami ili 23.920 dinara po članu domaćinstva. Tako po tom osnovu participacije mogu da se oslobode svi koji imaju primanja ispod ovog cenzusa.
Da bi osiguranik ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za sebe i članove svoje porodice, neophodno je da svojoj filijali RFZO podnese zahtjev na obrascu UP1 koji dobija u matičnoj filijali, kao i dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice.
Ukoliko je osiguranik oslobođen plaćanja participacije po nekom osnovu propisanom opštim aktom RFZO, ne plaća participaciju za implantate: medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam – ugradni materijal, kukove, stentove i drugo, kao ni participaciju za bolnički dan i pomagala. Izuzetak su dobrovoljni davaoci krvi koji nisu oslobođeni plaćanja participacije za implantate, ljekove i pomagala.